Sa oled siin

Seestöötlemine

Käesolev info on õigusakte selgitava iseloomuga ja miski selles ei asenda õigusaktides sätestatut.

 

1. Seestöötlemise tolliprotseduuri (edaspidi seestöötlemine) reguleerivad õigusaktid

2. Seestöötlemise eesmärk


Seestöötlemine võimaldab liiduvälist kaupa maksuvabalt töödelda. Ei rakendata ka kaubanduspoliitilisi meetmeid, v.a sisseveoga seotud meetmed.

Seestöötlemist saab üldjuhul rakendada kaubale, millele sätestatud tollimaks on suurem kui 0% või kui kaubale rakendatakse kaubanduspoliitilisi meetmeid (nt koguselised piirangud). Ainult käibemaksu peatamise eesmärgil seestöötlemist üldjuhul ei rakendata, v.a juhul, kui tegemist on remondiga või hävitamisega. Tollimaksuta kauba töötlemiseks võib seestöötlemise loa asemel taotleda KMD luba (luba maksta impordi käibemaks käibedeklaratsioonil).
 

3. Seestöötlemise luba


Seestöötlemise rakendamiseks on vaja tolli luba.

Seestöötlemise lubasid on 3 erinevat liiki:

 • ühtne luba – eri liikmesriike hõlmav luba, kui järjestikuseid töötlemistoiminguid tehakse erinevates liikmesriikides
 • tavaline luba – ühes liikmesriigis kehtiv luba
 • tollideklaratsiooni alusel antud luba – ühekordseteks parandus-, hävitamis- või käitlemistoiminguteks väljastatav luba (vt punkti 6)
   

4. Loa taotlemine


Luba saab taotleda liidu isik, kes on töötleja või kes korraldab töötlemist ning kelle peamine raamatupidamine asub Eestis.

Loa taotlemise eeltingimused:

 • importkaup on valmistootes identifitseeritav
 • töötlemiskoht ja töötlemise arvestus ning protseduuri kokkuvõte võimaldavad tollil teostada järelevalvet
 • loa väljastamise majanduslikud tingimused on täidetud (vt punkti 7.1)
   

5. Ühtse ja tavalise loa taotlemine


Ühtse ja tavalise loa saamiseks esitatakse loa taotlus elektroonselt süsteemis CDS (vt juhendit). Loa kehtivus ei tohi ületada viit aastat, DA lisas 71-02 nimetatud kaupade korral (põllumajandustooted ja kala) kolme aastat (DA 173).

Koos taotlusega esitatakse rahandusministri 03.07.2017 määruse nr 56 §-s 2 nimetatud lisadokumendid.

Kaupade käsitlemise protsessi kirjeldamiseks vastatakse enesehindamise küsimustiku asjakohastele punktidele.

Koos seestöötlemise loa taotlusega tuleb taotleda ka üldtagatise kasutamise luba.

Ühtse loa menetlemiseks kulub kuni 90 päeva (IA 260). Tavalise loa menetlemiseks kulub kuni 30 päeva (DA 171). Menetlemise periood algab päevast, millal kõik vajalikud dokumendid ja informatsioon on tollile esitatud.

Luba väljastatakse pärast tagatise esitamist.

Loa väljastamisest keeldumise kohta teeb toll põhjendatud kirjaliku otsuse. Loa väljastamisest keeldumise otsuse kohta võib loa taotleja esitada vaide 30 päeva jooksul.
 

6. Loa taotlemine tollideklaratsiooni alusel


Tollideklaratsiooni alusel saab luba taotleda üldjuhul remondiks, hävitamiseks või lihtsateks käitlemistoiminguteks (toimingute loetelu DA Lisa 71-03).

Loa saamiseks esitatakse töötlemiskoha järgsesse maksu- ja tolliasutusse asjakohane tollideklaratsioon (profiil I1). Tollideklaratsiooni alusel luba ei saa taotleda, kui tollideklaratsiooni esitamiseks kasutatakse lihtsustatud tollideklaratsiooni (LTS 166) või muud lihtsustust (LTS 179, 182).

Toll vaatab taotluse läbi ja teeb tagatise määramise otsuse hiljemalt 30 päeva jooksul (DA 171 (1)). Tollideklaratsiooni aktsepteerimist loetakse loa väljastamiseks. Kaupa ei vabastata enne, kui tagatis on esitatud.

Loa omanikuks loetakse isikut, kes tolli nõudmisel esitab tagatise (tollideklaratsioonil lahtrisse 48 märgitud isik).

Loa väljastamisest keeldumise kohta teeb toll põhjendatud kirjaliku otsuse.

Loa väljastamisest keeldumise otsuse kohta võib loa taotleja esitada vaide 30 päeva jooksul.
 

7. Selgitused taotluse koostamiseks


7.1. Majandusliku tingimuse kood


Majandusliku tingimuse koodi kasutatakse seestöötlemise kasutamise põhjenduse identifitseerimiseks. Loa taotlemisel on vaja näidata majanduslike tingimuste kood vastavalt TDA lisa 12 liitele. Majandusliku tingimuse koodi kasutatakse ka juhul, kui majanduslikku põhjust ei ole vaja dokumentaalselt tõendada.

Majandusliku põhjenduse tõendamist on vaja ainult juhul, kui impordimakse soovitakse maksta töödeldud toote järgi (LTS 85) ja tegemist on põllumajanduskaupadega (DA lisa 71-02) või kauba suhtes kohaldatakse dumpinguvastast, tasakaalustavat või täiendavat tollimaksu (DA 166 (1) b)).

Majanduslikku põhjendust ei ole vaja siiski tõendada ka ülalnimetatud kaupade korral, kui taotlus on seotud:

 • mittekaubanduslikku laadi (isiklikuks tarbimiseks) kauba töötlemine
 • kui töödeldavad kaubad on saadud töötlemise teel eelneva loa alusel, mis on antud pärast majanduslike tingimuste kontrollimist
 • hävitamine
 • töödeldavate põllumajanduskaupade (DA lisa 71-02) koguväärtus ei ületa 150 000 eurot kalendriaastas

Majandusliku põhjenduse tõendused (hindade võrdlused, hinnapakkumised liidu ja liiduvälistelt tootjatelt) esitatakse koos taotlusega. Tõendused peavad näitama, miks ei saa tootmises kasutada liidus toodetud kaupa. Iga taotletud kaubakoodi kohta tuleb märkida majandusliku põhjenduse kood. Taotlust ei menetleta ilma nõutavate tõendusmaterjalideta ja tagastatakse taotlejale.
 

7.2. Töötlemise periood


Töötlemise periood algab kaupade deklareerimisest seestöötlemisele ja lõpeb järgmise tolliprotseduuri rakendamisega (nt lubamine vabasse ringlusse) või reekspordiga. Reekspordiks deklareeritud kaup peab olema töötlemise tähtaja jooksul liidu tolliterritooriumilt välja viidud (LTS 215 (1).

Loa taotluses tuleb näidata kauba töötlemiseks vajalik periood kuudes. Üldjuhul ei ületa töötlemise periood 1 aastat.

Kui peale loa väljastamist selgub, et vaja oleks pikemat töötlemise perioodi kui esialgselt taotletud, tuleb teha kirjalik taotlus (digitaalselt allkirjastatud e-kiri) järelevalve tolliasutusele töötlemisperioodi pikendamiseks.
 

7.3. Töödeldud tooted


Töödeldud tooted on kaup, mis on läbinud töötlemistoimingud. Loa taotluses tuleb märkida kõik töödeldud tooted, nii põhilised töödeldud tooted kui ka teisesed töödeldud tooted (kõrvalsaadused), mida ei käsitleta tootmiskaona (IA 1 (7) ja (9)).
 

7.4. Tulemimäär


Tulemimäär on kompensatsioonitoote kogus, mis on valmistatud seestöötlemisele suunatud kauba kogusest. See võib sisaldada ka töötlemistoimingus ärakasutatavaid tooteid, mis otseselt ei sisaldu valmistootes.

Eeldatav tulemimäär või selle määramise meetod peab olema märgitud loa taotluses. Kui taotlus sisaldab mitut töötlemisoperatsiooni, tuleb esitada iga operatsiooni jaoks eraldi tulemimäär võttes arvesse:

 • töödeldud toote valmistamiseks kulunud kogust
 • kõrvaltoote kogust
 • tootmiskadusid – aurustumine, kuivamine, hävitamisele kuuluvad jäätmed jne
 • kaupade kogus, mis on vajalik tootmise juures, kuid mis ei sisaldu kompensatsioonitootes (nt lihvimispasta)

Kui valmistoode on sama, mis imporditud kaup, näiteks remondi korral, on tulemimäär 1:1.

Kui töötlemisel kasutatakse erinevaid kaupu ühe valmistoote valmistamiseks, siis tulemimäär näitab, mitu ühikut imporditud kaupa on vaja ühe ühiku valmistoote valmistamiseks (nt ühe pluusi jaoks on vaja 3 m kangast, 5 m niiti ja 6 nööpi).

Kui töötlemisel kasutatakse ühte imporditud kaupa erinevate valmistoodete valmistamiseks, näitab tulemimäär erinevate valmistoodete kogust imporditud kauba koguse kohta (nt 1000 kg puidust saadakse 14 lauda, 10 tooli ja 50 kilo puidujäätmeid (kõrvaltoode)).

Kui tulemimäär ei ole teada taotlemise hetkel või tulemimäär on igal partiil erinev, märgitakse taotlusse, et tulemimäära kindlakstegemiseks kasutatakse tootmisaruannet ja tulemimäär esitatakse koos protseduuri lõpetava deklaratsiooniga. Kui taotletud tulemimäär muutub või on vale, tuleb sellest teavitada järelevalve tolliasutust.
 

7.5. Maksustamise viis


Lisainfo lahtrisse märgitakse, kas tollivõla korral arvutatakse tollimaksu summa vastavalt importkauba maksustamiselementidele (LTS art 86 (3)) või töödeldud toode maksustamiselementidele (LTS art 85). Kui tegemist ei ole põllumajanduspoliitika-, dumpinguvastaste-, kaubanduspoliitika- või tasakaalustava tollimaksu meetme aluse kaubaga, siis võib taotlusele märkida mõlemad maksustamise viisid.
 

8. Loaomaniku kohustused


Loaomaniku kohustus on tagada:

 • kaupade sisseveo dokumentide korrektne vormistamine ja tollideklaratsiooni nõuetekohane täitmine
 • kaupade üle korrektne arvestuse pidamine
 • tolliprotseduuri korrektne lõpetamine, sh järgneva tollikäitlusviisi rakendamiseks tollideklaratsiooni esitamine
 • õigeaegne protseduuri kokkuvõtte esitamine
 • asjassepuutuvate andmete muutumisel tolli teavitamine
 • tagatise esitamine ja tagatise piisavuse jälgimine

Kui loa omanik ei täida protseduuri kasutamisega seotud kohustusi ja tingimusi (näiteks arvestuse pidamine, aruande õigeaegne esitamine), tekib tollivõlg (LTS 79).
 

9. Protseduuri rakendamine


Protseduuri rakendamiseks esitatakse loal märgitud protseduuri alustavale tolliasutusele (tollideklaratsiooni alusel antud loa korral töötlemiskohajärgsele tolliasutusele) tollideklaratsioon koos lisadokumentidega:

 • kauba väärtust tõendav dokument (kauba arve või pro-forma arve)
 • seestöötlemise luba (tavalise ja ühtse loa korral)
 • kaubaveo saatedokument
 • toll võib nõuda muude asjassepuutuvate dokumentide esitamist

Deklaratsiooni esitamisel lisadokumente üldjuhul ei esitata vaid need tuleb hoida tollile kättesaadavad ja esitada tolli nõudmisel.

Tollideklaratsiooni täitmise erisused (lisaks tollideklaratsiooni täitmise juhendile) tollideklaratsiooni töötlemise süsteemis COMPLEX:

 • profiil: „I” või „I1” (tollideklaratsiooni alusel antud loaga seestöötlemine)
 • lahter 8: märgitakse loa omanik
 • lahter 37 A: märgitakse kood „51”
 • lahter 44: tavalise loa korral märgitakse kood „C601" ja loa nr ning loa kehtivuse alguse kuupäev.
  Kui luba taotletakse tollideklaratsiooni alusel, märgitakse lahtritesse „44 LLT” (Lihtsustatud Loa Taotlus) järgmised andmed:
  • 44AO „Töötlemise aadress“ märgitakse töötlemiskoha aadress / hävitamise aeg ja koht (kohustuslik)
  • 44AP „Identifitseerimine“ märgitakse identifitseerimisvahendid, mille alusel on võimalik tuvastada importkaupa töödeldud tootes (n. seerianumber, pildid, tehniline kirjeldus) (kohustuslik)
  • 44AG „Majanduslik tingimus" märgitakse asjakohane kood (kohustuslik)
  • 44AH „Tollikäitlusviisi kestvus" märgitakse kuude arv, kui kaua kaup on seestöötlemise protseduuril (kohustuslik)
  • 44AI „Lõpetamise tolliasutuse kood" märgitakse maksu- ja tolliasutuse kood, kus kavatsetakse vormistada kaubale re-ekspordi või muu järgneva tolliprotseduuri deklaratsioon (kohustuslik)
  • 44BH „Töötlemise laad“ märgitakse töötlemistoimingute laad / hävitamise meetod (nt värvimine, osade asendamine / purustamine) (kohustuslik)
  • 44BI „Tollimaks vastavalt importkaubale“
  • valitakse klassifikaatorist 0 – „EI“ või 1 – „JAH“ (kohustuslik)
  • 44AD–AF„Kompensatsioonitoote kood, kirjeldus, tulemimäär" märgitakse töödeldud toote 8-kohaline kaubakood, kirjeldus ja tulemimäär (kohustuslik)
  • 44AJ–AN „Administratiivne aadress“ märgitakse töötleja administratiivne aadress juhul, kui see on erinev töötlemiskoha aadressist / hävitamise teostaja nimi, registrikood, aadress
 • lahter 48: tavalise loa korral:
  • märgitakse kood „1”, kui deklarant on kauba saaja
  • märgitakse kood „0”, kui kasutatakse esindajat

   Loa taotlusel tollideklaratsiooni alusel:
  • märgitakse kood „1”, kui tagatise esitab kauba saaja (esinduse korral peab esindajal olema kauba saaja tagatise konto kasutamise õigus)
  • märgitakse kood „0” kui tagatise esitab esindaja

Kui on tegemist kaubaga, mille vabasse ringlusse lubamisel tuleb esitada litsents, eelseire dokument vms, märgitakse selle dokumendi tähis lahtrisse 44 ilma seda dokumenti omamata ja esitamata.
 

10. Protseduuri lõpetamine


Protseduuri lõpetamiseks esitab loa omanik järelevalve tolliasutusele järgneva tolliprotseduuri või reekspordi rakendamise tollideklaratsiooni.

Tollideklaratsiooni täitmise erisused (lisaks tollideklaratsiooni täitmise juhendile) tollideklaratsiooni töötlemise süsteemis COMPLEX:

 • lahter 40: märgitakse kood „Z" ja eelneva deklaratsiooni number ja kuupäev
 • lahter 44AA: eelneva loa korral märgitakse kood „C601" ja loa nr ning loa kehtivuse alguse kuupäev
 • lahter 40AR: Tollideklaratsiooni alusel antud loa korral märgitakse kood „00100"
  Kui seestöötlemisele järgneb eriprotseduur (tolliladustamine, vabatsooni paigutamine, transiit) märgitakse kood „10200" või „10300" (kui imporditud kaubale rakenduvad kaubanduspoliitilised meetmed).
   

10.1. Re-ekspordi korral


Re-ekspordi korral esitatakse tollideklaratsioon EX või EU, lahter 37A märgitakse protseduuri kood 31. Re-ekspordiks deklareeritud kaupa võib toimetada väljumistolliasutusse (väljumine EList) transiidi tolliprotseduuriga (peale re-ekspordi tollideklaratsiooni aktsepteerimist rakendatakse transiiti) või seestöötlemise raames.

Kui re-ekspordiks deklareeritud kaup toimetatakse väljumistolliasutusse (väljumine EList) ilma transiidi protseduurita (seestöötlemise raames), lõpeb loaomaniku vastutus, kui kaup on tegelikult liidu tolliterritooriumilt välja viidud.

Kui peale seestöötlemist reeksporditavale kaubale on kinnitatud sooduspäritolutõendid (EUR 1, EUR 2, EUR-MED), tuleb töödeldud tootes sisalduvalt liiduväliselt kaubalt tasuda asjakohased imporditollimaksud (LTS 78).

Impordimaksud tasutakse reekspordi deklaratsiooniga (3151).

Maksude tasumiseks tuleb märkida lahtrisse 44AA „Lisadokumendi kood” üks järgnevatest sooduspäritolutõendi koodidest: N954, N864, U045 või U048.
Juhul kui koode ei märgita, makse tasuda ei saa (makse saab küll sisestada, kuid süsteemis need ei salvestu).

Maksud arvutatakse välja deklarandi poolt ja sisestatakse lahtrisse 47 käsitsi.

Maksude arvutus näidatakse maksude arvutamisel lehel (lahter 44AA, kood 4004), mida saab failina lisada deklaratsioonile või mis hoitakse tollile kättesaadavana ja esitatakse tolli nõudmisel.
 

10.2. Kauba paigutamisel tollilattu


Kauba paigutamisel tollilattu tuleb tolliladustamise deklaratsioonil lahtrisse 44 märkida „ST kaubad" – kood „10200" või „10300".
Kauba viimine seestöötlemise kohast tollilattu võib toimuda:

 • transiidiga
 • seestöötleja vastutusel
 • laopidaja vastutusel

Kauba re-ekspordil tollilaost märgitakse tolliprotseduuri koodiks 3151.

Kauba vabasse ringlusse lubamisel tollilaost märgitakse tolliprotseduuri koodiks 4051.
 

10.3. Kauba paigutamisel vabatsooni


Kauba paigutamisel vabatsooni toimetatakse kaup vabatsooni transiidi tolliprotseduuriga või seestöötleja vastutusel. Transiidi deklaratsioonile või saatedokumendile tehakse märge „ST kaubad". Vabatsooni paigutamise kohta tollideklaratsiooni ei esitata. Kaup kantakse vabatsooni laoarvestusse märkega „ST kaubad". Kauba liikumisel seestöötleja vastutusel märgitakse seestöötlemise arvestusse vabatsooni laoarvestuse kande number.

Kui töötlemiskoht asub vabatsoonis, siis pärast seestöötlemist kauba paigutamisel sama vabatsooni režiimile lõpetatakse seestöötlemine vabatsooni laoarvestusse tehtava kandega.

Kauba re-ekspordil vabatsoonist tuleb esitada re-ekspordi deklaratsioon, tolliprotseduuri koodiks märgitakse 3151. Kauba vabasse ringlusse lubamisel vabatsoonist märgitakse tolliprotseduuri koodiks 4051.
 

10.4. Kauba toimetamisel teise liikmesriiki


Kauba toimetamisel teise liikmesriiki liigub kaup üldjuhul transiidi tolliprotseduuriga. Transiidi deklaratsioonile või saatedokumendile tuleb teha märge „ST kaubad". Kui teises liikmesriigis lubatakse kaup vabasse ringlusse, võib kasutada dokumenti INF 1 (TDA lisa 13 lisa 71) tollimaksu summat käsitleva teabe edastamiseks.

Kui kaup liigub teise liikmesriiki ühtse loa raames, siis liigub kaup ilma tolliformaalsusteta loaomaniku vastutusel. INF 1 kasutamine on kohustuslik (DA 176 (1), TDA art 23). Kauba liikumine tuleb kajastada seestöötlemise arvestuses.
 

10.5. Seestöötlemisel oleva kauba lubamisel vabasse ringlusse


Seestöötlemisel oleva kauba lubamisel vabasse ringlusse esitab loaomanik või isik, kellele on üle antud loaomaniku õigused (LTS art 218, IA art 266), impordi tollideklaratsiooni (4051) ja kõik dokumendid, mis on vajalikud kauba vabasse ringlusse lubamiseks.

Maksustamine
Töödeldud toote ehk lõpptoote järgi
(LTS artikkel 85)
Importkauba maksustamiselementide järgi
(LTS artikli 86 lõige 3)
Tollimaksu makstakse töödeldud toote järgi. Tollimaksu makstakse importkauba liiduvälise kauba maksustamiselemendi järgi.

Käibemaksu makstakse töödeldud toote järgi.

Käibemaksu arvutamine toimub järgmiselt: (töödeldud toote väärtus + tollimaksu summa + aktsiisi määra summa) × 0,2

Käibemaksu makstakse importkauba liiduvälise kauba maksustamiselemendi järgi.

Käibemaksu arvutamine toimub järgmiselt: (importkauba liiduväline maksustamiselement + tollimaksu summa + aktsiisi määra summa) × 0,2
Aktsiisi määr makstakse töödeldud toote järgi. Aktsiisi määr makstakse töödeldud toote järgi.
Töödeldud kauba maksustamiselementideks on kaubakood, tolliväärtus, kogus ja päritolu. Kuigi maksustamine toimub importkauba maksustamiselementide järgi, deklareeritakse lõpptoode vabasse ringlusesse.

Tollimaksu määr (sh dumpinguvastased maksud jne) ei kuulu importkauba maksustamiselementide alla ehk makse arvutatakse vabasse ringlusse lubamisel hetkel kehtiva tollimaksu määra järgi.

Töötlemata jäänud kauba vabasse ringlusse lubamisel makstakse impordimaksud (tollimaks, käibemaks, aktsiis) tavakorras ehk vabasse ringlusse deklareeritava kauba maksustamiselementide järgi.
Tollideklaratsiooni täitmisest

Kui maksud makstakse importkauba maksustamiselementide järgi, sisestatakse maksud tollideklaratsioonile käsitsi (lahter 47 G, I, J). Maksude arvutus näidatakse maksude arvutamisel lehel (lahter 44AA, kood 4004), mis lisatakse (laaditakse üles) tollideklaratsioonile.
 

10.6. Protseduuri kokkuvõtte esitamine


30 päeva jooksul seestöötlemise lõpetamisest või loas märgitud ajal esitab loa omanik järelevalve tolliasutusele protseduuri kokkuvõtte (DA 175). Protseduuri kokkuvõte peab sisaldama, DA lisa 71-06 sätestatud andmeid. Kokkuvõtet ei esitata tollideklaratsiooni alusel antud loa korral, kui on tegemist ühekordse remondiga.
 

11. Hävitamine


Liiduvälise kauba (v.a tolli nõudel hävitatav kaup (LTS 197, 198)) ja defektse liidu kauba (LTS 118 (4)) hävitamiseks kasutatakse seestöötlemise protseduuri (DA 167 (1) p)).

Seestöötlemise loa taotleja on isik, kes hävitab või korraldab hävitamist. Seestöötlemise loa taotluse esitamisel eeldatakse kauba valdaja õigust tegutseda kauba omaniku eest.

Kauba hävitaja peab vastama jäätmeseaduses sätestatule.

Mitut hävitamistoimingut hõlmavat luba taotletakse e-MTA süsteemis LUBA (vt punkti 5).

Ühekordset hävitamistoimingut hõlmavat luba taotletakse tollideklaratsiooni alusel (vt punkti 6).

Hävitamistoimingute alustamiseks esitatakse seestöötlemise tollideklaratsioon (profiil I eelneva seestöötlemise loa korral, I1 kui deklaratsioon on ühtlasi loa taotlus).

Tollideklaratsiooni täitmise erisused I1 deklaratsiooni korral:

 • lahtrisse 1B märgitakse kood „A“ (lõplik deklaratsioon)
 • lahtrisse 14H märgitakse kood „1“ (deklarant on kaubasaaja/saatja) või „2“ (otsene esindus)
 • lahtrisse 48 märgitakse kood „1“ (saaja või saatja tagab)
 • lahtrisse 37A märgitakse kood „51“ (seestöötlemine)
 • lahter 44 täidetakse järgnevalt:
  • 44AG „Majanduslik tingimus“ märgitakse kood „47“ (hävitamine)
  • 44AJ-AN „Administratiivne aadress“ märgitakse hävitamise teostaja nimi, isiku- või registrikood
  • 44AO „Töötlemise aadress“ märgitakse hävitamise koha aadress
  • 44BH „Töötlemise laad“ märgitakse kauba hävitamise meetod (purustamine, segamine teiste jäätmetega, lõikamine)
  • 44AD „Kompensatsioonitoote kood“ märgitakse „00000000“, kui tegemist on jäätmeteta hävitamisega
  • 44AE „Kirjeldus“ märgitakse „hävitatud“, kui tegemist on jäätmeteta hävitamisega
  • 44AF „Tulemimäär“ märgitakse „100“, kui tegemist on jäätmeteta hävitamisega

Loa andmise tingimuseks on tagatise esitamine. Tagatissumma määrab toll (vt punkti 5 ja punkti 6). Kui luba seestöötlemiseks/hävitamiseks taotletakse tollideklaratsiooni alusel (I1), siis üldjuhul tagatissumma = tollimaksu summa + (käibemaksu ja aktsiisisumma × 0,2).

Hävitamistoiminguid võib alustada, kui tollideklaratsioon on olekus „Kaup vabastatud“.

Hävitamise tulemuste kohta vormistab kauba hävitaja akti, mis on protseduuri lõpetamise ja üksiktagatise tagastamise aluseks. Hävitamise akti märgitakse:

 1. hävitamise teostaja, meetod, koht ja aeg;
 2. hävitamise tagajärjel tekkinud jäätmete liigid vastavalt jäätmeseaduse § 2 lõike 4 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusele ning jäätmete kogus ja jäätmekäitlustoimingud vastavalt jäätmeseaduse § 15 lõike 7 ja § 17 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusele.

Akti kinnitab allkirjaga hävitamise teostaja.

Akt saadetakse e-posti aadressile havitamine@emta.ee.

Kaubandusliku väärtusega hävitamise jäätmed jäävad seestöötlemise protseduurile, kuni need lubatakse vabasse ringlusse, reeksporditakse või suunatakse ladustamise protseduurile.

Täiendavat informatsiooni saab telefonil 880 0814 ja e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee

 

05.04.2021