Sisenemisformaalsused

Õiguslik alus

Sisenemise ülddeklaratsioon

Kauba sisenemistolliformaalsuste teostamine algab enne kauba Euroopa Liidu tolliterritooriumile toimetamist – vahetult kolmandast riigist (välja arvatud Norra ja Šveits) Liitu toodava kauba kohta tuleb esitada sisenemise ülddeklaratsioon (Entry Summary Declaration, ENS). Kuid on kaubad, mille kohta ENSi ei pea esitama, need kaubad on loetletud DA art 104 ja RM määruse 57 § 1 (näiteks reisija pagasis sisalduv kaup, vedaja konteinerid ja kaubaalused jne).

Sisenemise ülddeklaratsiooni andmekoosseis

ENSi andmekoosseis on sätestatud ÜDA 9. Lisas Liide A. ENS andmed nimetatakse julgeolekuandmeteks, toll kasutab neid kaubale elektroonse turvalisuse ja julgeoleku riskianalüüsi tegemiseks. Mida täpsemad on esitatud andmed kauba kohta, seda efektiivsem on riskianalüüs ning turvalisuse ja julgeoleku tollikontroll. 

Andmete esitaja

ENSi peab esitama vedaja või vedaja teadmisel isik kes on võtnud vastutuse kauba veo eest Liidu tolliterritooriumile (näiteks ekspediitor). ENSi esitajal peab olema kehtiv EORI number, mere-, õhu- ja siseveetranspordi puhul vedajal samuti peab olema kehtiv EORI number (täpsemalt EORI numbrist).

Andmete esitamise tähtajad

ENS esitatakse enne kauba Liidu tolliterritooriumile toomist (DA art 105–110), näiteks maanteetranspordi puhul 1 tund enne piiripunkti saabumist, meretranspordi ookeani konteinervedude puhul 24 tundi enne konteineri laadimist laeva pardale.

Impordi kontrollisüsteem

ENS tuleb esitada tolli infosüsteemi ICS (impordi kontrollisüsteem). ENSi andmete esitamiseks ICSi on kaks võimalust: veebiliidese ja masin-masin liidese kaudu. Veebiliidese kaudu ENSi esitamine tähendab käsitsi andmete sisestamist infosüsteemi e-maksuametis/e-tollis. E-maksuameti/e-tolli kasutajaks registreerimise protseduur on kirjeldatud siin. Masin-masin liidese kaudu andmete edastamine toimub X-tee kanali andmevahetuskihti kaudu https://ria.ee/x-tee.

Saabumisteade

Kauba saabumisel Liidu tolliterritooriumile tuleb esitada saabumisteade transpordivahendi kohta, millega kaup tolliterritooriumile toimetatakse. Saabumisteade tuleb esitada tolli infosüsteemi IMF. Saabumisteatel tuleb viidata esitatud ENSidele ning märgistada kaubad, mis Eestis maha laaditakse. Seejärel tuleb suunata kaubad ajutisele ladustamisele või tolliprotseduurile, sellega loetakse sisenemisformaalsused lõppenuks.

Transiit koos julgeoleku andmetega

Maantee- ja raudteetranspordi puhul on võimalik esitada julgeolekuandmed koos transiidi deklaratsiooniga. Selleks NCTSis tuleb valida transiidi deklaratsiooni profiil julgeoleku andmetega. Sellisel juhul sisenemisformaaluste tollivormistus toimub ainult NCTSis, ICSi ja IMFi ei kasutata.

Õhu- ja meretranspordi saabumine Liidu liikmesriigist

Lennuki või laeva saabumisel Eestisse Liidu liikmesriigist Eestis mahalaaditava kauba kohta tuleb esitada elektroonne kaubamanifest. Kaubamanifesti andmekoosseis on sätestatud RM määruse 57 lisades. Kaubamanifest tuleb esitada ICSi enne transpordivahendi saabumist ning saabumisel tuleb esitada IMFi saabumisteade. Seejärel tuleb suunata kaubad ajutisele ladustamisele või tolliprotseduurile.

Rohkem ENSi, manifesti ja saabumisteate täitmise ja esitamise reeglitest, masin-masin liidesest ning muud vajalikku informatsiooni võib lugeda siin.
 

07.09.2018