Sa oled siin

Tolliladustamine

 

Järgnevalt selgitame tolliladustamise tolliprotseduuriga ja tollilao pidamisega seotud küsimusi.

Tolliladustamise rakendamine

Tolliprotseduuri tolliladustamist rakendatakse, kui soovitakse:

  • edasi lükata kauba importimisel maksude tasumist (tollimaks, käibemaks, aktsiisimaks);
  • edasi lükata järgneva tollikäitlusviisi rakendamist (kaupadele tolliladustamise rakendamine ei ole tähtajaliselt piiratud);
  • re-eksportida ühenduseväliseid kaupu (nt tegutsemine vahelaona);
  • lisaaega impordinõuete täitmiseks (litsentsid jne);
  • lõpetada kaupade ajutist ladustamist või eelnevat tolliprotseduuri (nt seestöötlemine);
  • teostada kaubaga enne re-eksportimist või vabasse ringlusesse suunamist tavalisi käitlemistoiminguid.

Kaupadega on lubatud ladustamise ajal teha lihtsamaid käitlemistoiminguid ning kaupade ladustamise aeg ei ole piiratud. 

Tollilao olemus

Tolliladustamisprotseduuril olevat kaupa saab ladustada tollilaona heakskiidetud kohas.

Tolliladu on tollilao pidaja valduses olev tolli poolt tollilaona aktsepteeritud hoone, ruum, territoorium, vedelike ladustamiseks ettenähtud statsionaarne mahuti või punkrilaev.

Isik, kes soovib tolliladu pidada, peab taotlema selleks tolli loa. Kaupade ladustamisele suunamiseks täiendavat luba ei ole vaja. Lao pidamise oluliseks tingimuseks on tagatise esitamine ja arvestuse pidamine.

Tolli loal on lubatud pidada kahte tüüpi ladusid:

  • avalikus tollilaos saavad kaupu ladustada kõik isikud. Avalikud tollilaod liigitatakse I ja II tüüpi tolliladudeks, vastavalt sellele, kes tagab tolli ees kaupade järelevalve all säilimise.
  • eratollilaos võib kaupa ladustada ainult laopidaja.

Tollilao loa taotlemine

Tollilao pidamiseks on vajalik luba.

Loa taotlus esitatakse Euroopa Liidu tolliotsuste süsteemis (CDS)

Taotlusele lisatakse rahandusministri määruse nr 58 § 3 lõikes 5 nimetatud dokumendid. Lõike 5 punktis 8 nimetatud kaupade käitlemise kirjelduse esitamiseks täidetakse enesehindamise küsimustiku punkti 3 kõik alapunktid ning punkti 6 alapunktid 6.2, 6.5, 6.6, 6.7 ja 6.9. Kui loa taotlejal on olemas laos kaupade käitlemist reguleerivaid töödokumente (nt juhendid, eeskirjad), siis märgitakse need vastuses ja esitatakse koos küsimustikuga. Sellisel juhul ei ole vaja lao tööprotsesse küsimustikus lahti kirjutada.

Loa menetlemisel lepitakse kokku laoarvestuse pidamise põhimõtted, mis sõltuvad laos tehtavatest toimingutest ja kauba liigist, ning tollijärelevalve tagamiseks vajalikud nõuded. Kui loa omanikul tekib arvestuse aruande igakuine esitamise kohustus tolli määratud vormingus, siis tollilao loa väljastamise eelduseks on, et isik on suuteline oma kohustusi täitma (määruse nr 58 § 16 lõiked 2 ja 3, LTS art 244 lg 4). Aruande esitamise suutlikkust tõendatakse vastavate testide läbimisega laoarvestuse ja aruandluse andmekogus LAAK.

Õigusaktid

Lisainfo

Täiendavat infot saab:

  • Maksu- ja Tolliameti tolliosakonna spetsialistidelt
  • tolliinfo telefonil 880 0814 või e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee
20.12.2019