Tollimaksu tagasimaksmine ja vähendamine

Seisuga 01.05.2016

Õiguslik alus

  • Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 952/2013, 9. oktoober 2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (edaspidi LTS)
  • Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2447, 24. november 2015, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad (edaspidi RA)
  • Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2446, 28. juuli 2015, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 952/2013 seoses liidu tolliseadustiku teatavaid sätteid täpsustavate üksikasjalike eeskirjadega (edaspidi DA)

Mõisted

  • Tollimaksu tagasimaksmine – tasutud impordi- või eksporditollimaksu summa tagasimaksmine.
  • Tollimaksu vähendamine – tasumata impordi- või eksporditollimaksu summa tasumise kohustusest vabastamine.
  • Tolliasutus – Maksu- ja Tolliamet või teise riigi tolliasutus, kus tollimaksusummast isikule teatati.

  • Taotleja – isik, kes on maksnud või peab maksma impordi- või eksporditollimaksu summa, või isik, kes on need õigused ja kohustused üle võtnud.


Üldine


Tollimaksude tagasimaksmist ja vähendamist käsitlevad LTS artiklid 116–123, RA artiklid 172–181 ja DA artiklid 92–103.

Tollimaksusummad makstakse tagasi või vähendatakse tolli algatusel või isiku taotluse alusel.
 

Tollimaksu tagasimaksmine või vähendamine tolli algatusel


Kui toll avastab, et impordi- või eksporditollimaksu summa tuleb tagasi maksta või seda tuleb vähendada vastavalt artiklile 117, 119 või 120, teeb toll nimetatud tagasimaksed või vähendamised omal algatusel, välja arvatud juhul, kui otsustamispädevuse eeskirjadest ei tulene teisiti (LTS art 116 lg 4).
 

Tollimaksu tagasimaksmise või vähendamise taotlus


Tollimaksu tagasimaksmiseks või vähendamiseks peab esitab isik taotluse Maksu- ja Tolliametile LTS art 121 sätestatud tähtaja jooksul, arvestades tollimaksu summa teatamise kuupäevast.

Tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise tähtajad on toodud DA artiklis 148.

Taotluse võib esitada:

  1. elektroonilise andmetöötlussüsteemi vahendusel;
  2. digitaalallkirjaga allkirjastatult (täidetav vorm LISA 1, blanketi lisaleht LISA 2);
  3. paberkandjal (prinditav blankett LISA 1, blanketi lisaleht LISA 2).

Taotlus koostatakse LISA 1 (kui tegemist on rohkem, kui ühe kaubaga, kasutatakse lisalehte LISA 2) sätestatud vormil või vabas vormis tingimusel, et see sisaldab DA lisas A VIII jaotises I peatükis nimetatud andmeid.

Kontaktisikud


Infot tollimaksu tagasimaksete kohta saate järgmistelt kontaktisikutelt.

Tulvi Terasmaa
676 2426
tulvi.terasmaa@emta.ee
Inna Radala
676 3816
inna.radala@emta.ee
01.03.2021