Sa oled siin

Tolliõiguse muudatused

1. maist 2016 kohaldunud liidu tolliõiguse kõige olulisemateks õigusaktideks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestati liidu tolliseadustik (LTS) ning LTSi kaks rakendusakti, milleks on komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/2446 (DA) ja komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2447 (RA).

Lisaks kehtestati Komisjoni rakendusotsusega (EL) 2016/578 LTSi tööprogramm, millega nähakse ette elektrooniliste süsteemide väljatöötamise rakendamise kava. Tööprogrammi kohaselt peab paberivaba keskkond tolli ja kaubanduse jaoks olema valmis ning kasutusele võetud hiljemalt 31. detsembril 2020.

Eelnevast lähtuvalt võeti vastu ka üleminekueeskirjade delegeeritud määrus 2016/341 (ÜDA), mis kehtestab reeglid, kuidas toimuvad tolliformaalsused perioodil, kui infosüsteemid ei toeta veel uut õiguskeskkonda, s.o 2016.–2020. aastal. See tähendab, et teatud uued tolliformaalsused ei kohaldunud koheselt 1. maist 2016.

Käesolevas rubriigis anname ülevaate nii viimastest tolliõiguse muudatustest kui ka olulisematest muudatustest 1. maist 2016, kui toimusid suuremad tolliõiguse muudatused seoses uue tolliseadustiku rakendumisega. Samuti on kättesaadavad liidu tolliseadustiku erinevad koolitusmaterjalid.

Viimased jõustunud muudatused

 • Liidu tolliseadustik 952/2013 on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/474, 19. märts 2019. LTSi muudatused on täpsustavad ega too kaasa muudatusi töökorralduses üldiselt. Muudatused jõustuvad 14. aprillil 2019, v.a artikkel 4, ja on kokkuvõtvalt järgmised:

  • artikkel 4: Itaalia Campione d'Italia haldusüksus, mis on Šveitsi territooriumil asuv Itaalia eksklaav, ja Lugano järve Itaaliale kuuluv osa arvatakse liidu tolliterritooriumi hulka alates 1. jaanuarist 2020;

  • artikli 34 lõike 9 esimese lõigu sõnastus on täpsustatud selliselt, et STI-otsuse saaja võib kasutada kõnealust otsust kuni kuus kuud pärast STI-otsuse kehtetuks tunnistamist, kui kehtetuks tunnistamine on tingitud asjaolust, et kõnealune otsus ei ole kooskõlas tollialaste õigusaktidega või et STI-otsuse tegemise tingimused ei olnud või ei ole enam täidetud;

  • artikli 124 (1) punkti h alapunkti i sõnastus on täiendatud selliselt, et on lisatud sõnastusse ka ajutise ladustamise protseduur, kuna ajutist ladustamist ei saa käsitleda tolliprotseduurist erinevalt. Lisaks muudeti artikli 126 sõnastust, delegeerimaks volitusi Komisjonile, et määrata kindlaks täitmata jätmise loetelu, millel ei ole olulist mõju ajutise ladustamise protseduuri või asjaomase tolliprotseduuri nõuetekohasele läbiviimisele.

  • artikkel 129 (2) asendati uue sõnastusega, mille kohaselt täpsustatakse, et sisenemise ülddeklaratsioon tunnistatakse teatud juhul kehtetuks, kui deklaratsiooni esitamisest on möödunud 200 päeva, mitte 200 päeva jooksul;

  • artikli 139 lõige 5 asendati uue täpsustatud sõnastusega, mille kohaselt rõhutatakse, et tollideklaratsioon või ajutise ladustamise deklaratsioon peab sisaldama vähemalt sisenemise ülddeklaratsioonis nõutavaid andmeid, kui sisenemise ülddeklaratsiooni ei ole esitatud enne kauba toomist liidu tolliterritooriumile ja kui selle esitamise nõudest ei ole loobutud;

  • artikkel 146 (2) täpsustati sõnastust selliselt, et ajutise ladustamise deklaratsioon tunnistatakse kehtetuks teatud juhtudel pärast seda, kui selle esitamisest on möödunud 30 päeva, mitte 30 päeva jooksul;

  • lisati uus artikkel 260a, mille kohaselt imporditollimaksust vabastatakse kaup, mida on välistöötlemisprotseduuri käigus parandatud või muudetud riigis või territooriumil, kellega liit on sõlminud sellist maksuvabastust võimaldava rahvusvahelise lepingu;

  • artikkel 272 (2) ja 275 (2) asendati uue täpsustatud sõnastusega, mille kohaselt väljumise ülddeklaratsiooni või reekspordi teatis tunnistatakse teatud juhul kehtetuks pärast seda, kui selle esitamisest on möödunud 150 päeva, mitte 150 päeva jooksul.

 • 15. jaanuaril 2019 avaldati Riigi Teatajas rahandusministri määrused nr 3 ja nr 4, millega muudetakse täpsustavaid juhiseid ajutise ladustamise, tolliladustamise ja vabatsoonis tegutsemise kohta ning täpsustavaid juhiseid seestöötlemise tolliprotseduuri kasutamiseks.

  Peamised muudatused on seotud Maksu- ja Tolliameti laoarvestuse ja -aruandluse andmekogu ehk LAAK kasutuselevõtuga 1. veebruarist 2019, mis hakkab asendama tänast aruandlussüsteemi MIKO (v.a seestöötlemise tolliprotseduuri kokkuvõtte esitamisel). Kui kütusest erinevate kaupade ladustamise korral muutub peamiselt laoarvestuse aruande esitamise vorming ja kuupäev (s.o edaspidi iga kuu 20. kuupäevaks), siis kütuse ladustamise või seestöötlemisega seoses peetavat arvestust tuleb edaspidi hakata kajastama kandepõhiselt tolli määratud vormingus reaalajas. LAAK kasutuselevõtuga ühtlustatakse teatud määral ka arvestuse pidamise reegleid ning kauba ladustamisel või seestöötlemisel tehtavate toimingute kohta edastatavaid andmekoosseise.

  Lisaks parandatakse määruse regulatsiooni mõningate praktikas ilmnenud probleemide lahendamiseks, sh:

  Muudatused jõustuvad 1. veebruaril 2019.

  • ühtlustatakse tollilao, ajutise ladustamise koha pidamise, vabatsoonis tegutsemise loa ja heakskiidetud koha taotlemisel nõutavaid dokumente

  • muudetakse paindlikumaks kauba erinevustest teavitamise korda, võimaldades akti esitamise nõudest loobuda juhul, kui vastav teave on tollil muul moel kättesaadav (nt edaspidi kütuste korral)

 • 13. augustil 2018 avaldati Euroopa Liidu Teatajas (ELT L 204) komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2018/1118, millega muudeti liidu tolliseadustiku delegeeritud määruse 2015/2446 artiklit 84, mis sätestab tingimused vähendatud summaga üldtagatise esitamiseks või sellest loobumiseks.

  Artikli 84 muudatus annab taotlejale üldtagatise vähendamise ja üldtagatisest vabastamise taotlemisel maksevõime kriteeriumi tõendamisel ja tollile üldtagatise taseme määramisel endisest suurema paindlikkuse. Kustutatud on punktid, mis nõudsid, et taotleja finantsvahendid peavad katma selle osa tollivõla limiidist, mida üldtagatis ei kata. Samas on tollile antud võimalus võtta arvesse tegureid, mis tulenevad konkreetse ettevõtte tegevusest, kaupade olemusest ja võimalike riskide tekkimisest.

  Lisaks on volitatud ettevõtja puhul topelt hindamise vältimiseks lubatud üldtagatise suuruse määramisel võtta arvesse juba eelnevalt ehk AEO staatuse andmisel kontrollitud maksevõimet. Ettevõtete puhul, mis on asutatud vähem, kui 3 aastat tagasi, kontrollib toll olemasolevate andmete alusel nii rahaliste kohustuste täitmist kui ka ettevõtte maksevõimet ja negatiivse netovara puudumist.

  Muudatus jõustub 2. septembril 2018 ning ei oma mõju enne määruse jõustumist läbi viidud maksevõime hindamistele.

 • 30. juulil 2018 avaldati Euroopa Liidu Teatajas (ELT L 192) komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 2018/1063, millega muudeti ja parandati liidu tolliseadustiku delegeeritud määruse 2015/2446 teatavaid sätteid. Delegeeritud akti muudatused tulenesid ettevõtjate ja tolli praktilistest vajadustest ning lahendavad probleeme, mis tõusetusid nimetatud õigusakti rakendumisest alates. Kui algselt planeeritud muudatuste maht oli laiem, siis vaidlusalused muudatused lülitati nimetatud paketist välja (näiteks tagatise vähendamise tingimused). Valdavalt rakendusid muudatused õigusakti avaldamisele järgneval päeval, s.t 31. juulil 2018, kuid kohustuslike andmetöötlusvahendite mittekasutamise säte teatud taotluste/tolliotsuste suhtes jõustus tagasiulatuvalt alates 2. oktoobril 2017.

  Kõnesoleva määruse muudatuste sisust saab ülevaate Maksu- ja Tolliameti koostatud selgitustest (196.13 KB, PDF), määruse enda sissejuhatavast osast ning teatavate sätete osas ka DG TAXUDi veebilehelt „UCC – Guidance documents".

Mis muutus 1. maist 2016

Olulisemad muudatused:

 • kõikide tollitoimingute ümbersuunamine elektroonilisse keskkonda ja ühtsete andmenõuete kehtestamine tollidokumentidele

 • üleeuroopalise tolliotsuste süsteemi loomine (ühtsed nõuded lubadele, taotlustele ning nende üleeuroopaline kasutus)

 • tollitoimingute ühtlustamine kogu liidu tolliterritooriumil (nt tagatised, protseduurid, lihtsustused), mis tagab ettevõtjate võrdse kohtlemise kõikides liikmesriikides

 • tollitoimingute lihtsustamine (keskne tollivormistus, enesehindamine, arvestuskanne, transiidilihtsustused)

Liidu tolliseadustiku koolitusmaterjalid

Rubriigis on avaldatud Maksu- ja Tolliameti koostatud 1. mail 2016. a jõustunud liidu tolliseadustiku koolitusmaterjalid ning Euroopa Liidu Komisjoni koostatud suunised ja e-koolitusmoodulid.

Maksu- ja Tolliameti koolitusmaterjalid
Euroopa Liidu suunised ja koolitusmoodulid

 

02.04.2019