Sa oled siin

Regulaarlaevaliinide staatus ja regulaarlaevaliini loa taotlemine

Õiguslik alus

1. Kauba toimetamine EL-i sadamate vahel


Ühest Euroopa Liidu (EL) sadamast teise EL-i sadamasse laevaga veetav kaup loetakse liidu tolliterritooriumilt väljunuks ning laeva randumisel EL-i sadamasse tuleb kõikide kaupade tollistaatust tollile tõendada, nagu siseneks laev Euroopa Liitu kolmandast riigist, sest liidu kaup kaotab oma staatuse, kui kaup toimetatakse liidu tolliterritooriumilt välja.

Laevaühing, mille laevad sõidavad ainult liidu tolliterritooriumil asuvate sadamate vahel ja mille külastatavaks sadamaks ei ole ükski punkt väljaspool liidu tolliterritooriumi, võib taotleda regulaarlaevaliini luba. Luba annab laevaühingule õiguse viia kaupa liidu tolliterritooriumil ühest punktist teise ja ajutiselt sellelt territooriumilt välja, ilma et kauba liidu tollistaatus muutuks.

Seega regulaarlaevaliini loa olemasolul laevaliiniga veetavat kaupa ei loeta liidu tolliterritooriumilt väljunuks ning kauba liidu staatust ei ole vaja tollile tõendada. Kuid sellise laevaliiniga veetava liiduvälise staatusega kauba suhtes tuleb kohaldada tollitransiidi protseduuri.

Regulaarlaevaliini luba võib soovitada teenusepakkujale, kes veab põhiliselt liidu staatusega kaupa EL-i sadamate vahel.
 

2. Kuidas saada regulaarlaevaliini luba


Kui liinilaevandusega tegelev laevaühing soovib saada regulaarlaevaliini luba, esitab ta taotluse selle liikmesriigi tollile, mille territooriumil ühing on asutatud. Teiste asjaomaste liikmesriikide tolliasutuste nõusolekul (konsulteerimisaeg 15 päeva) võib toll väljastada regulaarlaevaliini loa.

Eesti Vabariigis väljastab regulaarlaevaliini lube Maksu- ja Tolliamet.

Regulaarlaevaliini taotluses peavad kajastuma järgmised andmed:

 • taotluse esitaja andmed (juriidilise isiku nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed);
 • koht, kus hoitakse tollialast keskset raamatupidamist või kus see on kättesaadav;

 • koht, kus dokumentatsiooni säilitatakse;

 • tolliküsimuste eest ja taotluse eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed;

 • regulaarlaevaliini käitamisega seotud liikmesriik/-riigid, soovitavalt ka lähte-, siht- või külastatavate sadamate andmed (sadama nimi, aadress);

 • taotleja kohustus edastama otsustuspädevale tolliasutusele DA artikli 121 lõikes 1 osutatud teabe:

  • regulaarlaevaliinil sõitvate laevade nimed;

  • sadam, kust regulaarlaevaliinil sõitev laev alustab teekonda;

  • sadamad, kus laev peatub.

 • taotleja kohustus tagama, et regulaarlaevaliini marsruudil ei tehta peatusi üheski väljaspool liidu tolliterritooriumi asuvas sadamas ega liidu sadama vabatsoonis ning kaupu ei laadita merel ümber.
   

3. Transiidiprotseduuri lihtsustatud kord


Toll võib taotluse alusel lubada kasutada elektroonilist transpordidokumenti tollideklaratsioonina kauba suunamiseks liidu transiidiprotseduurile. Elektrooniline transpordidokument peab sisaldama sellise deklaratsiooni andmeid ja peavad olema kättesaadavad lähtekoha ja sihtkoha tollile kauba tollijärelevalve ja protseduuri lõpetamise võimaldamiseks.

Meretranspordi korral antakse luba üksnes, kui:

 • taotleja teenindab suurt hulka reise liidu sadamate vahel;
 • taotleja tõendab, et on suuteline tagama elektroonilise veodokumendi andmete kättesaadavuse lähtetolliasutusele lähtesadamas ja sihttolliasutusele sihtsadamas ning et mõlemale tolliasutusele esitatakse ühesugused andmed.
   

4. Regulaarlaevaliini loa väljastamise kord


Luba väljastatakse laevaühingule, kes:

 • on asutatud liidu tolliterritooriumil;
 • kellel puuduvad tolli- ja maksuõigusaktide tõsised või korduvad rikkumised, sealhulgas taotleja majandustegevusega seotud rasked kuriteod;
 • kohustub mitte tegema regulaarlaevaliini marsruudil peatusi sadamas, mis asub väljaspool liidu tolliterritooriumi, või liidu sadama vabatsoonis ja mitte laadima kaupa merel ümber;
 • kohustub pärast loa andmist edastama otsustuspädevale tolliasutusele järgmist teavet:
  • regulaarlaevaliinil sõitvate laevade nimed;
  • sadam, kust regulaarlaevaliinil sõitev laev alustab teekonda;
  • sadamad, kus laev peatub.

Maksu- ja Tolliamet teeb otsuse loa väljastamise või väljastamisest keeldumise kohta mitte hiljem kui 120 päeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.

Laevaühing on kohustatud teavitama loa väljastanud tolliasutust regulaarlaevaliiniga seotud muutustest, mis olid tingimuseks loa väljastamisel.

11.09.2018