Transiidi andmevahetuse süsteem (NCTS)


Transiidideklaratsiooni ja TIR-märkmiku andmete (edaspidi transiidideklaratsioon) esitamine transiidi andmevahetuse süsteemi (New Computerised Transit System, NCTS) vahendusel on kohustuslik. Andmete esitajal on võimalik valida, kas ta esitab transiidideklaratsiooni ülddeklaratsiooni rollis või lisaks transiidideklaratsioonile esitab sisenemise või väljumise ülddeklaratsiooni.

Transiidideklaratsiooni ja TIR-märkmiku andmeid võib kasutada sisenemise või väljumise ülddeklaratsioonina, kui on täidetud alljärgnevad tingimused:

  1. kaubad tuuakse EL-i tolliterritooriumile või viiakse sealt välja transiidiprotseduuriga
  2. transiidi andmeid vahetatakse infotehnoloogia ja arvutivõrgu abil
  3. andmed hõlmavad komisjoni delegeeritud määruse 2016/341 9. lisas nõutavaid andmeid

Transiidideklaratsiooni esitab tollile transiidiprotseduuri pidaja või TIR-märkmiku valdaja. TIR-vedude tollivormistus paberkandjal jätkub vastavalt TIR-konventsioonis sätestatud nõuetele. Elektroonilise transiidideklaratsiooni, sh ülddeklaratsiooni rollis, võib ettevõtja esitada, kasutades Maksu- ja Tolliameti veebipõhist süsteemi NCTS või ettevõtja infosüsteemi vahelise masin-masin liidese olemasolul ettevõtja infosüsteemi kaudu.

Turvalisuse ja julgeoleku andmetega transiidideklaratsioon (s.o transiidideklaratsioon ülddeklaratsiooni rollis) esitatakse piiritolliasutuses kauba sisseveol tolliterritooriumile ja sealt väljaveol, kui transiidiprotseduurile ei eelne ekspordi tolliprotseduur. Kauba transiitveol terminalist ja/või laost teise ELi liikmesriiki või EFTA riiki (Šveits, Norra, Island) turvalisuse ja julgeoleku andmeid ei esitata.

 

NCTS süsteemi kasutaja juhendid
 


Tehnilised spetsifikatsioonid

Pealkiri Kirjeldus Kuupäev
EMTA X-tee liidese spetsifikatsioon (versioon 6) (71.98 KB, PDF) Dokument kirjeldab üldist protokolli sõnumite vahetamiseks MTA X-tee vahendusel. See spetsifikatsioon on ühine kõigi pakutavate teenuste jaoks ning kirjeldab suhtluse tehnilisi aspekte 07.06.2017
X-tee TolliOperatsioon v.6 (7.45 KB) Teenuse WSDL (XML-formaadis) tehniline kirjeldus 07.06.2017
NCTSi funktsionaalne spetsifikatsioon (Functional transit system specification) (461.92 KB, PDF) NCTSi üldtutvustus (ingl). (General introduction) 10.11.2015
NCTSi funktsionaalne spetsifikatsioon (Functional transit system specification) (1.49 MB, PDF) NCTSi funktsionaalsete põhiprotsesside kirjeldus (ingl). (Business process threads for core business) 10.11.2015
NCTSi funktsionaalne spetsifikatsioon (Functional transit system specification) (1.06 MB, PDF) NCTSi andmemudel ja sõnumite struktuur (ingl). (Logical data model / Functional structure of information to be exchanged) 04.09.2017
Koodiloendid (Codelists) (112.76 KB, PDF) NCTSi koodiloendid (ingl). (NCTS codelists: lists of available Technical Code Lists and Business Code Lists) 30.03.2017
NCTSi tehnilised spetsifikatsioonid (Technical specifications for NCTS) (2.14 MB, ZIP) Ettevõtja infosüsteemi Maksu- ja Tolliameti tollisüsteemidega liidestamise spetsifikatsioon. ZIP-fail sisaldab teenuste üldkirjeldust, lühiülevaadet NCTSi spetsifikatsioonidest ja sõnumeid XML- ja XSD- formaatides (Technical specifications for lodging transit declaratsions and a TIR vouchers electronically. ZIP file contains general description of services, short overview of NCTS specifications and messages in XML and XSD formats. Please also check renewed codelist for this specifications) 18.06.2021
emta-X-tee-eng (53.6 KB, PDF) Specification of X-Road Interface of ETCB 24.07.2012
NCTSi uuendatud koodiloend (2.13 MB, ZIP) NCTSi funktsionaalse spetsifikatsiooni uus koodiloend. 03.04.2017
NCTSi S-koodiga vead (99.11 KB, PDF) NCTSi S-koodiga vigade kirjeldus (NCTS Operating Rules – Error Messages with Code S) 06.04.2021
NCTS-fieldlist.csv (12.29 KB) Seostabel sisestusväljad <-> XML-i tagid. 08.07.2010
NCTS-data-schema.xsd (38.28 KB) Kliendi töölaualt formeeritava XMLi struktuur. 07.01.2010
IE15 tagide ja NCTS süsteemi siseste tagide seosetabel (10.72 KB) Tabel näitab seost IE15 tagide ja NCTS süsteemi siseste tagide vahel. 23.11.2010
Tegevusjuhis ettevõttele tolli infosüsteemide masin-masin liidese testide teostamiseks (297.64 KB, PDF) Dokumendi eesmärgiks on kirjeldada testimisega seotud tegevusi, mida on ettevõttel vaja teha, kui ta hakkab esitama dokumente MTA tolli infosüsteemis kasutades masin-masin liidest. 07.05.2018
NCTS X-tee testsenaariumid (182.55 KB, PDF) Teststsenaariumid x-tee liidese testimiseks. 27.11.2015
NCTS X-road test scenarios (79.04 KB, PDF) This document describes the scenarios necessary for testing the NCTS x-road of the Tax and Customs Board information processing system. 27.11.2015

 

18.06.2021