Sa oled siin

Tollivormistusest

Liidu tolliterritooriumile toodava või sealt väljaviidava kauba suhtes kohaldatakse liidu tolliseadustikuga sätestatud eeskirju ja protseduure. Liidu tolliseadustik kehtestab reeglid ka kaubavahetusele liidu tolliterritooriumi selliste osade vahel, mille suhtes kohaldatakse nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) või nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiivi 2008/118/EÜ (mis käsitleb aktsiisi üldist korda) sätteid ja nimetatud territooriumi selliste osade vahel, mille suhtes neid sätteid ei kohaldata.

Kauba toomisel liidu tolliterritooriumile tuleb julgeoleku ja turvalisuse eesmärgil esitada sisenemise ülddeklaratsioon. Liidu tolliterritooriumile toodud kaup kuulub saabumisest alates tollijärelevalve alla ning tuleb toimetada tolli määratud tolliasutusse või mistahes muusse tolli määratud või heakskiidetud kohta või vabatsooni. Kaup tuleb esitada tollile, misjärel loetakse see ajutiselt ladustatuks. Ajutiselt ladustatud kauba võib suunata tolliprotseduurile selle protseduuri tingimuste kohaselt. Tolliprotseduurile suunamiseks esitatakse tolliprotseduurile vastav standard- või lihtsustatud tollideklaratsioon. Lihtsustatud tollideklaratsiooni kasutamiseks peab olema tolli luba.

Liiduväline kaup, mis on mõeldud liidu turule viimiseks suunatakse vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile, millega kaasneb imporditollimaksude sissenõudmine ja kaubanduspoliitika meetmete kohaldamine. Tasumisele kuuluv impordi- ja eksporditollimaks põhineb ühisel tollitariifistikul.

Kauba võib suunata eriprotseduurile: transiit (välis- ja sisetransiit), ladustamine tolliladustamine ja vabatsoonid), erikasutuseks (ajutine import ja lõppkasutus) ning töötlemiseks (sees- ja välistöötlemine). Paljude eriprotseduuride puhul on nõutav tolli luba.

Liidu tolliterritooriumilt väljaviidava kauba kohta tuleb kindlaksmääratud tähtaja jooksul enne kauba liidu tolliterritooriumilt väljaviimist esitada pädevale tolliasutusele väljaveoeelne deklaratsioon. Liidu tolliterritooriumilt väljaviidava liidu kauba suhtes kohaldatakse ekspordiprotseduuri.

07.11.2018