Ühis-/Liidu transiidiprotseduur

Transiit on hõlbustus, mida ettevõtjad saavad kasutada, et viia kaupa üle piiri või läbi territooriumide ilma selliseid makse maksmata, mida tuleks tasuda kauba territooriumile toomisel (või sealt välja viimisel), ning täita selle asemel ainult üks (lõplik) tolliformaalsus.

Liidu välistransiidiprotseduuri raames võib liiduvälist kaupa liidu tolliterritooriumil ühest kohast teise toimetada ilma makse tasumata ning teatud kaubanduspoliitilisi meetmeid rakendamata.

Liidu sisetransiidiprotseduuri käigus võib liidu kaupa liidu tolliterritooriumil toimetada ühest kohast teise väljaspool asuva riigi või territooriumi kaudu, ilma et kauba tollistaatus muutuks.

Liidu transiidiprotseduuri eeskirjad on sätestatud EL-i tolliseadustikus ning tolliseadustiku delegeeritud ja rakendusmääruses.

Ühistransiidiprotseduuri kasutatakse kaubaveoks ühistransiidi riiki või läbi ühistransiidi riigi ning eeskirjad on sätestatud 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsioonis. Ühistransiidiprotseduuri konventsioon on leping EL-i ja ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga liitunud riigi vahel, mis koosneb põhitekstist ja liidetest. Liited sätestavad ühistransiidiprotseduuri rakendamise eeskirju.

NB! Turvalisuse ja julgeoleku andmetega transiidideklaratsioon tuleb esitada piiritolliasutuses kauba sisseveol tolliterritooriumile ja sealt väljaveol, kui transiidiprotseduurile ei eelne ekspordi tolliprotseduur. Kauba transiitveol terminalist ja/või laost teise EL-i liikmesriiki või EFTA riiki (Šveitsi, Norrasse, Islandile) turvalisuse ja julgeoleku andmeid ei esitata.
 

27.04.2016