Transiidiprotseduuri pidajale

Transiidiprotseduuri pidaja on isik, kes korraldab kauba transiitvedu lähtetolliasutusest sihttolliasutusse.

Transiitvedu on tolli poolt aktsepteeritav hõlbustus, mida ettevõtjad saavad kasutada, et viia kaupa üle piiri või läbi territooriumide ilma selliseid makse maksmata, mis tuleks tasuda kauba territooriumile toomisel või sealt välja viimisel. Liiduvälise kauba maksuvabaks veoks Euroopa liikmesriikide tolliterritooriumil kasutatakse liidu välistransiidiprotseduuri.

Lähtetolliasutuses aktsepteeritakse kauba suhtes transiidiprotseduuri rakendamiseks transiidideklaratsioon ja sihttolliasutuses esitatakse transiidiprotseduuril olev kaup transiitveo lõpetamiseks. Transiidiprotseduuri pidaja vastutab mistahes tolli- ja muude maksude maksmise eest, kui on toimunud eeskirjade eiramine.

Transiidiprotseduuri pidaja tegutsemise kord on sätestatud: liidu tolliseadustiku, liidu tolliseadustiku rakendusaktide, ühistransiidiprotseduuri konventsiooni, tolliseaduse ja muude õigusaktidega.

Tagatised

Tagamaks tolli- ja muude maksude tasumine, kui transiitveo käigus peaks tekkima tollivõlg, nõutakse transiidiprotseduuri pidajalt  tagatise esitamist. Riigiasutused on tagatise esitamisest vabastatud. Tagatise peab transiidiprotseduuri pidaja esitama lähtetolliasutusele koos kauba ja transiidideklaratsiooniga.

Tagatis võib olla üksiktagatis, millega tagatakse üks transiitvedu, või üldtagatis, millega tagatakse mitut transiitvedu.

Üldtagatisena aktsepteeritakse ainult tolliasutusele esitatud käendusdokumenti. Käendajaks võib olla isik, keda tolliasutus tunnustab. Käendaja ja transiidiprotseduuri pidaja ei tohi olla üks ja sama isik.

Üldtagatise kasutamise õiguse saamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus ja tollivõla limiidi arvestus Maksu- ja Tolliametile.

Üldtagatise kasutamise õiguse saab anda juhul, kui:

 • kasutate korrapäraselt transiidi tolliprotseduuri ja olete võimeline täitma oma kohustused selle tolliprotseduuri osas;

 • teil ei ole olnud korduvaid tõsiseid tollieeskirjade rikkumisi.

Ühis-/liidu transiidiprotseduuri üldtagatise käendusdokument (18.17 KB, DOCX)


Üksiktagatisena Maksu- ja Tolliamet aktsepteerib:

 • pangakaardiga või ülekandega tehtud sissemakset Maksu- ja Tolliameti tagatiste kontole (sularahas ei saa sissemaksu teha);

 • käendusdokumenti üheks transiitveoks käendusdokumendis märgitud lähtetolliasutusest planeeritud sihttolliasutusse;

 • käendaja poolt väljastatud maksekviitungit (Eestis ei väljastata).

Üksiktagatise sissemakse kantakse transiidiprotseduuri pidaja pangakontole tagasi siis, kui transiidiprotseduur on nõuetekohaselt lõpetatud. Ülekande kulud jäävad transiidiprotseduuri pidaja kanda. Transiidiprotseduuri pidaja vabaneb kohustusest transiitveose eest kui sihttolliasutuse veo lõpetamist kinnitav elektrooniline teade jõuab lähtetolliasutusse.

Ühis-/liidu transiidiprotseduuri üksiktagatise käendusdokument (20.27 KB, DOCX)
 

Käendajad transiitvedudel on:

 • AS SEB Pank
 • Luminor Bank AS
 • Swedbank AS
 • Salva Kindlustuse AS
 • AAS BTA BALTIC INSUTANCE COMPANY Eesti filiaal

NCTS

Transiidi tolliprotseduur transiitveo alustamisest kuni tolliprotseduuri lõpetamiseni tuleb teostada elektroonselt. Kõik Eesti Vabariigis transiitvedudega tegelevad ettevõtted saavad transiidideklaratsioonide edastamiseks kasutada elektroonilist süsteemi NCTS.

Transiidideklaratsioonide elektroonseks edastamiseks NCTS-i kaudu tuleb enne e-MTA lehel toodud juhiste järgi teha kasutajakonto ja pääsuõigused. Äriühingu seaduslik esindaja saab kasutajaid volitada e-MTAs või Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos. Teenindusbüroos kasutajaõiguste taotlemiseks vajalike taotluste ja volikirjade näidised leiate meie kodulehelt.

Välisriigis registreeritud transiidiprotseduuri pidajatel on lisaks võimalus piiritolliasutustes transiidideklaratsioone elektrooniliselt edastada interneti kaudu: autentimata isikute transiidideklaratsioonide edastamine.

Transiidiprotseduuri pidaja õigused

Transiidiprotseduuri pidajal on õigus:

 • taotleda vähendatud tagatissumma määramist või tagatise esitamisest vabastamist tingimusel, et:

  • olete viimase 12 kalendrikuu jooksul teostanud regulaarselt transiitvedusid;

  • teie majanduslik olukord võimaldab täita võetud kohustusi;

  • esitate meile transiidideklaratsiooni elektroonselt sõlmides meiega eelnevalt vastava kirjaliku lepingu;

  • rakendate transiitvedusid kohaldades kõrgeid turvastandardeid (näiteks kasutate seadmeid kaupade asukoha tuvastamiseks);

  • teete tolliga tihedat koostööd;

 • tegutseda transiidiprotseduuri pidajana Euroopa Liidu, ühistransiidiprotseduuri konventsiooni osaliste riikide tolliterritooriumil, kui tagatis seal kehtib;

 • mitte esitada tagatist, kui tollivõlast tulenev maksusumma ei ületa 500 eurot ühe veose kohta;

 • lõpetada transiitvedu teises tolliasutuses, mis ei ole märgitud transiidideklaratsioonile;

 • esitada transiidideklaratsioon paberdokumendil juhul, kui infosüsteemi töökatkestus kestab kauem kui 30 minutit;

 • saada tolliasutuselt tagasi teie poolt täidetud kviitung (TC 11);

 • põhjendatud juhtudel paluda pikendatud transiitveo tähtaja määramist;

 • tunnistada igal ajal kehtetuks üldtagatise sertifikaadil märgitud isiku volitused.

Maksu- ja Tolliameti õigused ja kohustused

Maksu- ja Tolliametil on järgmised õigused ja kohustused:

 • teha kirjalik otsus tagatise õiguse mitteandmise kohta hiljemalt 120 kalendripäeva jooksul;

 • väljastada üks või mitu üldtagatise sertifikaati või tagatisest vabastamise sertifikaati, kui tolliasutus andis üldtagatise kasutamise või tagatisest vabastamise loa;

 • kontrollida regulaarselt esitatud üldtagatissumma piisavust;

 • väljastada tagatisnõue üksiktagatise sissemakse korral;

 • esitada täiendava tagatise nõue, kui tagatissumma ei ole piisav;

 • nõuda, et koondveosena saadetud kaubasaadetised oleksid hõlmatud ühe transiidideklaratsiooniga;

 • jätta tolliprotseduuri nõuetekohase rakendamise kontrollimiseks transiidideklaratsioon pärast transiitveo lõppemist järelevalve alla kuni tolliprotseduuri lõpetamiseni.

Transiidiprotseduuri pidaja kohustused

Transiidiprotseduuri pidajal on järgmised kohustused:

 • esitada transiitveo alustamisel lähtetollipunktis:

  • tagatise;
  • transiitveol kasutatava kommertsveoki;
  • transiitveoks võetud kauba;
  • transiitveoks vajaliku tollideklaratsiooni ja kauba saatedokumendid;
  • esindaja isikut tõendava dokumendi.
 • toimetada transiitveoks võetud kauba lähtetolliasutusest puutumatuna sihttolliasutusele määratud tähtaja jooksul;

 • esitada tollivõla limiidi kasutamise aruande tolliasutuse poolt määratud perioodi kohta üldtagatise kasutamise või tagatise esitamisest vabastuse korral;

 • tagastada Maksu- ja Tolliametile üldtagatise sertifikaadi või tagatise esitamisest vabastamise sertifikaadi kehtivusaja lõppemisel 30 kalendripäeva jooksul kehtivusaja lõppemise päevast arvates;

 • tasuda tollivõla tekkimisel tollivõlast tuleneva maksusumma.

Abiinfo


Lisainformatsiooni saate tolliinfost:

02.02.2021