Vabasse ringlusse lubamine

Allolev informatsioon on ettenähtud ülevaate andmiseks tolliametnikele ja deklarantidele Euroopa Liitu imporditavale kaubale vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri rakendamisest.

Täiendavat informatsiooni saab telefonil 880 0814 ja e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee

 

Püügisertifikaadi esitamine kala ja kalatoodete vabasse ringlusse lubamisel

2008. aastal vastu võetud EL Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1005/2008 on loodud ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks. Vastavalt nimetatud määruse artiklile 12 võib ühendusse importida ainult kala ja kalasaadusi, mille kohta on vormistatud nõuetekohane püügisertifikaat.

EL Nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 art 12 lg 4 kohaselt on lubatud sertifikaate kinnitada ning esitada elektroonselt. Seoses eeltooduga soovib Maksu- ja Tolliamet pakkuda ettevõtetele kalatoodete importimisel ning re-eksportimisel kiiremat ning paberivaba tollivormistust. Kalandustoodete, mis kuuluvad EL Nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2008 artiklis 2 esitatud mõistete alla, impordi ja re-ekspordi korral on lubatud alates 1. jaanuarist 2013 püügisertifikaadid tollideklaratsiooni lisadokumentidena andmetöötlussüsteemi Complex üles laadida.

Püügisertifikaadi elektroonse esitamise korral märgitakse tollideklaratsiooni lisadokumentide lahtrisse 44AA püügisertifikaadi kood C673, lahtrisse 44AB püügisertifikaadi number või numbrid ning lahtisse 44BC lisatakse skaneeritud püügisertifikaat või püügisertifikaadid koos lisadega. Vastavalt Nõukogu Määruse (EÜ) nr 1005/2008 artiklile 22 tuleb importimiseks esitatud püügisertifikaatide, eksportimiseks kinnitatud püügisertifikaatide ja püügisertifikaatide reeksporti käsitlevate kinnitatud osa originaalid säilitada kolme aasta jooksul.

Ettevõttele jääb ka paberil püügisertifikaadi esitamise võimalus, kuid tollivormistuse kiirendamiseks soovitame kindlasti kasutada püügisertifikaatide andmetöötlussüsteemi Complex üleslaadimise võimalust.

Värskete banaanide kaalu kontrollimisest vabasse ringlusse lubamisel

Ühenduses vabasse ringlusse lubamiseks mõeldud värskete banaanide kaalu kontrolli käsitleb komisjoni määrus (EÜ) nr 402/2006. Määrus on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas L70 9.3.2006.
Määrusega on kehtestatud värskete banaanide netokaalu kontrolli eeskirjad, millega nähakse ette, et tolli volitatud ettevõtjad, nn „volitatud kaalujad", peavad kaalumisega kindlaks tegema värskete banaanide netokaalu ning koostama selle kohta kaalumissertifikaadi. Banaanide kaalumissertifikaat peab olema lisatud vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsioonile. 2013. aasta 22. oktoobri seisuga on Maksu- ja Tolliamet andnud kahele firmale volituse värskete banaanide kaalumiseks (SGS Eesti AS-ile ja Inspectorate Estonia AS-ile).

 

07.09.2021