AEO küsimused ja vastused

NB! Küsimusi ja vastuseid ajakohastatakse ning täiendatakse vastavalt AEO temaatika arengule.

1. Küsimused ja vastused seoses AEO sertifikaatide ümberhindamisega ajavahemikus 01.05.2016–01.05.2019 (341.26 KB, PDF) (inglise keeles)

2. Kui tegemist on rahvusvahelise kontserniga, kas emaettevõtja saab esitada taotluse tütarettevõtjate eest?
Ei, üldjuhul peavad tütarettevõtjad esitama taotluse enda nimel ja enda eest, kuna nad on omaette juriidilised isikud ning nende tolliformaalsuste teostamisega seotud raamatupidamine ja äritegevus toimuvad teises liikmesriigis.

3. Kuhu peab ettevõtja esitama taotluse, kui ettevõtja peakontor asub ühes liikmesriigis ja filiaal asub teises liikmesriigis?
Kuna filiaal ei ole eraldi juriidiline isik, siis võib esitada ühe taotluse selle liikmesriigi tolliasutusele, kus on tolliformaalsustega seotud keskne raamatupidamine (st kus on tolliga seotud dokumendid hoiul ja kättesaadaval) ning kus teostatakse tollitoiminguid kasvõi osaliselt.

4. Kas lennundusjulgeoleku alased või muud analoogilised sertifikaadid on piisavaks aluseks volitatud ettevõtja sertifikaadi saamisel?
Allpool loetletud sertifikaadid võivad olla piisavad, kui nende sertifikaatide väljaandmise tingimused on samaväärsed või vastavad volitatud ettevõtja sertifikaadi väljastamise julgeoleku ja turvalisuse kriteeriumitele:

  • rahvusvaheliste konventsioonide alusel välja antud rahvusvaheliselt tunnustatud turvalisus- ja/või julgeolekusertifikaat;
  • ühenduse õigusaktide alusel välja antud Euroopa turvalisus- ja/või julgeolekusertifikaat;
  • Rahvusvahelise Standardorganisatsiooni rahvusvaheline standard (nt ISO 9001, 14001, 20858, 28000, 28001, 28004 ja ISPS-koodeks);
  • Euroopa standardiorganisatsioonide standard.

5. Millistele kriteeriumitele peab vastama AEO sertifikaadi taotleja?
Põhikriteeriumid AEO taotlejale:
1. taotleja tegevus peab olema seotud tolliformaalsuste teostamisega ning vastama tollieeskirjadele;
2. taotlejal on tollikontrolli läbiviimist võimaldav äridokumentide ja vajaduse korral ka logistiliste andmete arvestussüsteem;
3. taotleja on maksejõuline;
4. taotleja tegevus vastab julgeoleku ja turvalisuse standarditele (see kriteerium on oluline ainult nendele, kes taotlevad turvalisuse- ja julgeoleku sertifikaati või kombineeritud sertifikaati, s.o lihtsustuste + turvalisuse- ja julgeolekusertifikaat).
Ettevõtja vastamist eelpool toodud kriteeriumitele kontrollitakse auditi käigus.

6. Meie partner palub täita turvalisuse deklaratsiooni. Mida see endast kujutab ja milleks seda kasutatakse?
AEO turvalisuse ja julgeoleku deklaratsioon (Security Declaration) on dokumenteeritud äripartnerite kohustus tarneahela turvalisuse suurendamiseks, kus AEO äripartner deklareerib endapoolsed pingutused turvameetmete rakendamiseks. Sellega võtab volitatud ettevõtja äripartner kohustuse tagada kauba käitlemisel vajalike turvameetmete kasutus.

7. Kas enesehindamise küsimustik peab olema esitatud koos taotlusega? Kust saab abi selle täitmisel?

Volitatud ettevõtja sertifikaadi taotlemisel esitatakse koos taotlusega enesehindamise küsimustik ja need taotluse vormi täitmise juhendi selgitavates märkustes toodud lisad, mis ei kajastu täidetud küsimustikus. Enesehindamise küsimustiku täitmise juhised leiate rubriigis „Volitatud ettevõtja sertifikaadi taotlemine”.

8. Kas võib saada informatsiooni AEO – taotluse esitamisest, täitmisest või esitamise vajadusest enne taotluse esitamist?
AEO sertifikaadi taotlusega seotud küsimustega võib alati pöörduda e-posti aadressil aeo.info@emta.ee

9. AEO taotluse vormi täitmise juhendi selgitavates märkustes on toodud nõutavad lisad. Kas punktis 4 – taotleja eri asukohtade (tegevuskohtade) andmed – mõeldakse asukohti liikmesriigiti?
Nimetatud punktis on vaja näidata taotleja erinevad tegevuskohad, näiteks kontori, kus asub raamatupidamine, tollilao(ladude), teeninduskoha vms asukohad nii Eesti Vabariigis kui ka teistes liikmesriikides.

10. Kas AEO staatusega isiku teenuste kasutamisel laienevad soodustused teenust kasutavale ettevõtjale või tuleb AEO staatusega kaasnevate soodustuste saamiseks ettevõtjal endale taotleda AEO staatus?
AEO staatusega isiku teenuste kasutamisel ei laiene AEO staatusega kaasnevad soodustused kolmandatele isikutele. Soodustuste saamiseks peab ettevõtjal endal olema AEO sertifikaat. Kui näiteks AEO sertifikaati omab tollilaopidaja, ei anna see automaatset kontrollist vabastust kogu tollilattu paigutatavale/tollilaost väljastatavale kaubale.

11. Tegeleme kaupade ekspordi ja impordiga. EORI registreerimisnumbri kasutuselevõtu järel on toimingud kaubasaadetistega muutunud kiiremaks ning kontrollide arv vähenenud. Kas EORI registreerimisnumbri kasutamine annab samasugused soodustused kui AEO sertifikaat?
EORI number on 1. juulist 2009 kohustuslik kõigile väliskaubandusega tegelevatele ettevõtjatele kaupade importimisel, transiitvedudel, eksportimisel või muudel tollitoimingutel ning suhtlemisel tolliasutuste ja teiste riigiasutustega. Ilma EORI numbrita ettevõte tollitoiminguid teostada ei saa. EORI registreerimisnumbri kasutamine ei ole seotud AEO soodustustega.
 

25.05.2021