AEO soodustused ja hõlbustused

Volitatud ettevõtja (AEO) loaga seotud soodustused ja hõlbustused »
Juhis AEO loa omanikele soodustuste saamiseks ülddeklaratsiooni ja tollideklaratsiooni esitamisel »
Soodustused liiduväliste riikidega vastastikuse tunnustamise lepingute alusel »
 

Volitatud ettevõtja (AEO) loaga seotud soodustused ja hõlbustused

AEO loa omanikele võimaldatakse liidu tolliseadustiku (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 952/2013, rakendumine 1. mail 2016) ning selle delegeeritud ja rakendusakti alusel soodustusi ja hõlbustusi.

AEO soodustused ja hõlbustused AEOC AEOS Alus
Hõlpsam juurdepääs tollialastele lihtsustustele X   Art 38 (5) LTS
Vähem füüsilisi ja dokumendikontrolle     Art 38 (6) LTS
Art 24 (1) LTS DA
    - julgeoleku ja turvalisuse valdkond   X
    - muud tollieeskirjad X  
Kontroll esmajärjekorras, kui saadetis valitakse kontrolliks X X Art 38 (6) LTS
Art 24 (4) LTS DA
Võimalus taotleda kauba esitamise kohast erinevat kontrolli kohta X X Art 38 (6) LTS
Art 24(4) LTS DA
Eelteatamine füüsilisest kontrollist enne kauba saabumist liidu territooriumile esimese saabumiskoha tolliasutuse poolt (julgeoleku ja turvalisuse valdkond)   X

Art 38 (6) LTS
Art 24(2) LTS DA

Eelteatamine tollikontrollist enne kauba esitamist     Art 38 (6) LTS
Art 24(3) LTS DA
    - julgeoleku ja turvalisuse valdkond   X
    - muud tollieeskirjad X  
Soodustused liiduväliste riikidega vastastikuse tunnustamise lepingute alusel   X Art 38 (7) LTS

 

 Lisaks võimaldatakse AEO loa omanikele siseriiklikke soodustusi.

Siseriiklikud AEO soodustused Loa liik
AEOC AEOS
AEO staatuses volitatud kauba saatjad või saajad võivad transiidi tolliprotseduuril (v.a TIR-protseduuril) edastada asendustoiminguga alustatud või lõpetatud transiitdeklaratsioonid elektroonselt ning see kajastatakse nende töökorralduses. X X
Maanteepiiripunkti ületamine eelisjärjekorras.
AEO-dele on eraldi piiriületuse ootejärjekord. Eraldi järjekorras piiriületuseks võib võtta ootejärjekorra koha sõidukile, millega veetava kauba eksportija on ka kauba omanik, kui kauba eksportijal ja temaga veolepingu sõlminud isikul on volitatud ettevõtja staatus ning selle sõidukiga ei veeta samal ajal volitatud ettevõtjale mittekuuluvat kaupa.
  X


Soodustused üld- ja tollideklaratsiooni esitamisel

Soodustuste saamiseks üld- ja tollideklaratsiooni esitamisel tuleb lähtuda järgnevast.

1) Tolli infosüsteem Complex

Alates 14.11.2013 volitatud ettevõtjate (AEO) IT projekti esimese etapi tulemusena rakenduvad süsteemi Complex muudatused, mis tagavad AEO loa omanikule tavapärasemast vähem kauba ja dokumentide kontrolle.
Tollideklaratsioonil märgitud volitatud ettevõtja(te) tuvastamine toimub automaatselt EORI numbri kaudu. Tulemus, kas deklaratsioon saab AEO soodustust või mitte, kuvatakse deklaratsiooni ajaloolehel.

2) Tolli infosüsteemid NCTS, ICS, ECS

Alates 16.04.2015 AEO IT projekti teise etapi tulemusena rakendusid süsteemides NCTS, ICS ja ECS muudatused, mis tagavad AEO loa omanikule tavapärasemast vähem kauba ja dokumentide kontrolle ning vajadusel riskide menetlemist ja kontrollimist eelisjärjekorras.
Tollideklaratsioonil ja ülddeklaratsioonil märgitud volitatud ettevõtja(te) tuvastamine toimub automaatselt EORI numbri kaudu. Tulemus, kas deklaratsioon saab AEO soodustust või mitte, kuvatakse deklaratsiooni ajaloolehel.

Soodustused vastastikuse tunnustamise lepingute alusel

Soodustused ei ole kõikides lepingutes samad. Konkreetsed soodustused lepitakse iga partnerriigiga kokku eraldi.

Peamised soodustused on:

  1. taotluse menetlemise protsessis äripartneri heakskiitmine turvalise äripartnerina ilma täiendavate nõudmisteta
    Soodustuse saamiseks peaksid AEOS või AEOC/AEOS loa taotlejad märkima enesehindamise küsimustiku punktis 6.10. partnerriigi AEO-st äripartneri nime, aadressi ja AEO numbri (EORI number või muu).
  2. vähem kontrolle julgeoleku ja turvalisuse valdkonnas ning kontroll esmajärjekorras, kui saadetis valitakse kontrolliks
    Kontrollide soodustuse saamiseks partnerriigis peab Euroopa Liidu AEO loa omanik teatama oma EORI numbri partnerriigi äripartnerile. Äripartner sisestab EORI numbri impordi protsessis vastavale deklaratsioonile. Soodustuste saamiseks Euroopa Liidus peab partnerriigi AEO loa omanik teatama oma Euroopa Liidu äripartnerile kokkulepitud AEO tunnusnumbri, kes märgib selle vastvale deklaratsioonile.
    Tehniliste aspektide kohta saab täpsemalt lugeda iga lepingu juures.

Kontrollide vähendamisel võetakse arvesse tarneahelas osalejate rolli ja vastutust. Kuigi AEO staatust võetakse alati arvesse, siis kontrollide vähendamine võib olla erinevate tarneahelate puhul erinev.

Näiteks enamasti esitab turvalisuse ja julgeolekuandmed kauba sisseveol vedaja. Kui vedaja on AEOS, siis väheneb kontrollide arv. Kui vedaja on ühtlasi ka kaubasaaja, siis võib kontrollide arv väheneda veelgi. Kui ka kauba saatja on partnerriigi AEO, siis võib see vähendada kontrollide arvu veelgi.

Kontrollide soodustuse saamiseks kauba Eestisse importimisel on partnerriigi äripartneri AEO numbrit võimalik märkida sisenemise ülddeklaratsiooni lahtrites kaubasaatja, vedaja, teavitatav osaline, transiitdeklaratsiooni lahtrites turvalisussaatja (julgeolek) ja vedaja. Kauba eksportimisel on partnerriigi äripartneri AEO numbrit võimalik märkida ekspordideklaratsiooni lahtris kaubasaaja, transiitdeklaratsiooni lahtris turvalisussaaja (julgeolek) ja väljumise ülddeklaratsiooni lahtris kaubasaaja.

 

07.01.2020