Selgitused tõendi TD täitmiseks

Sisukord

1. Sissejuhatus
2. Tõendi TD osa I täitmisest
3. Tõendi TD osa II täitmisest
4. Tõendi TD osa III täitmisest
5. Tõendi TD osa IV täitmisest

1. Sissejuhatus

Tulumaksuseaduse (TuMS) § 54 lõike 3 alusel on rahandusminister 29.11.2010. a määrusega nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad“ kehtestanud „Omakapitalist tehtud väljamaksete, äriühingute ühinemisel või jagunemisel üleantud õiguste tõendi“ vormi TD (edaspidi tõend TD).

Tõendi TD annab äriühing või mitteresidendist juriidilise isiku püsiv tegevuskoht (edaspidi PT) maksustamisperioodil:

 • omakapitalist tehtud väljamaksete kohta (täites osa II)

 • ühinemisel/jagunemisel üle antud maksustamisega seotud õiguste kohta (täites osa IV)

 • siirdehinnatehingu maksustamisele kuulunud summa kohta (täites osa III)

NB! Tõendi TD väljaandja seda maksuhaldurile ei esitata.

Tõend TD antakse osas I näidatud:

 • omakapitalist tehtud väljamakse saajale (äriühingule, füüsilisele isikule)

 • ühinemisel/jagunemisel üleantud maksustamisega seotud õiguste saajale (ühendavale/omandavale äriühingule või PT-le)

 • maksustatud siirdehinnatehingu teisele poolele (äriühingule)

juhul, kui eelnimetatud isikud on väljamakse tegijalt tõendit TD nõudnud tulenevalt TuMS § 50 lõikest 9. Tõendi TD andja on kohustatud andma tõendi kalendrikuu jooksul tehtud väljamaksete, üle antud õiguste või maksustatud siirdehinnatehingu kohta järgmise kalendrikuu 5. kuupäevaks tulu saajale. Nõutud tõend TD on abiks saadud tulude tõendamisel ja vajalik nende edasisel deklareerimisel kas vormi TSD lisal 7, lisal 3 või füüsilise isiku tuludeklaratsioonis.

Tõend TD koosneb neljast osast, millest:

 • osas I näidatakse tõendi saaja üldandmed

 • osades II, III ja IV vastavalt kas väljamakstud summad või ühinemisel/jagunemisel üleantud maksustamisega seotud õigused

2. Tõendi TD osa I täitmisest

Osas I näidatakse:

 • omakapitali väljamaksete saaja

 • maksustamisega seotud õiguste saaja

 • maksustatud siirdehinna tehingu teise poole

üldandmed, s.t nende isikute andmed, kellele maksumaksja kalendrikuu jooksul on omakapitali väljamakset teinud või ühinemisel/jagunemisel maksustamisega seotud õigusi on üle andnud.

Tõend TD     I. Väljamaksete ja üleantud õiguste saaja

Nimi või ees- ja perekonnanimi

 

Registri- või isikukood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tõendi TD osa II täitmisest

Äriühing annab tõendi TD ja täidab osad I ja II tema poolt maksuhaldurile esitatud vorm INF 1 alusel. Vormi INF 1 täitmisest saate lugeda juhendist "Selgitused dividendide ja omakapitali väljamaksete saajate deklaratsiooni vorm INF 1 täitmiseks".

Näide

Osaühing ostis maksustamisperioodil tagasi osalust, esitas maksuhaldurile vormi TSD lisa 7 ja vormi INF 1. Osaluse võõrandanud Tuulike Vaev ja OÜ Minks nõuavad neile omakapitali väljamakse teinud osaühingult tõendit TD.

Vorm INF 1     I. Maksustamisperioodil väljamakstud dividendide ja omakapitali väljamaksete saajad

Väljamakse saaja

Väljamakse

isiku- või registrikood Eestis

mitteresidendi isiku- või registrikood elu- või asukohariigis

ees- ja perekonnanimi või nimi

mitteresidendi elu- või asukohariigi

nimi

aadress

liik

summa

 

sealhulgas maksustatud omakapitali väljamaksed

13000

13010

13020

13030

13040

13050

13060

13070

4XXXXXXXXXX

 

Tuulike Vaev

 

 

AOT

500.00

195.56

3XXXXXXXXXX

 

Kaarel Krahvel

 

 

AOT

800.00

312.91

1XXXXXXX

 

OÜ Minks

 

 

AOT

1001.00

391.53

 

Tõend TD     I. Väljamaksete ja üleantud õiguste saaja

Nimi või ees- ja perekonnanimi

 Tuulike Vaev

Registri- või isikukood

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


II. Väljamaksed omakapitalist

 

Kood

Summa

Omakapitali väljamakse liik

13050

                 AOT

13060

500.00

sealhulgas väljamakse osa, mis on tulumaksuga maksustatud või
mille väljamaksmisel on kasutatud vabastusmeetodit

13070

195.56

Tuulike Vaev näeb, et tema füüsilise isiku tuludeklaratsiooni tabelis 6.4 on eeltäidetult summa 304.44 (500.00 195.56) eurot.

 

Tõend TD     I. Väljamaksete ja üleantud õiguste saaja

Nimi või ees- ja perekonnanimi

 OÜ Minks

Registri- või isikukood

1

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

II. Väljamaksed omakapitalist

 

Kood

Summa

Omakapitali väljamakse liik

13050

                 AOT

13060

1001.00

sealhulgas väljamakse osa, mis on tulumaksuga maksustatud või
mille väljamaksmisel on kasutatud vabastusmeetodit, s.t täidab TuMS § 50 lg 21 tingimuse

13070

391.53

OÜ Minks täidab tõendi TD alusel oma lisa 7 osa II.

4. Tõendi TD osa III täitmisest

Äriühing või PT annab tõendi TD ning täidab osad I ja III tema poolt maksuhaldurile esitatud vormi TSD lisa 6 alusel. Vormi TSD lisa 6 kohta on täiendavalt võimalik tutvuda "Juhised maksudeklaratsiooni TSD lisa 6 täitmiseks" punktis 2.1 "Seotud isikute vaheliste tehingute väärtuse vahe (koodil 6000)".

Näide

OÜ tegi seotud isikuga tehingu turuhinnast erineva hinnaga ja deklareeris tehingu väärtuse vahe oma vormi TSD lisal 6. OÜ Minks soovib saada tõendit TD.

Lisa 6

I. Täidab äriühing, riigitulundusasutus (RMK), mittetulundusühing, sihtasutus ja juriidilisest isikust usuline ühendus, mitteresidendist juriidilise isiku Eestis asuv püsiv tegevuskoht, krediidiasutus ning mitteresidendist krediidiasutuse Eesti äriregistrisse kantud filiaal

Kood

Summa

Seotud isikute vaheliste tehingute väärtuse vahe (SUM 6230)      

6000

520.00

Ia. Residendist juriidilise isiku, mitteresidendist juriidilise isiku püsiva tegevuskoha ja äriregistrisse kantud mitteresidendi krediidiasutuse filiaali ning nendega seotud isikute vaheliste tehingute väärtuse vahe (siirdehind)

 

Kood

Tehingupartnerid

Seotud isiku registrikood

6200

1XXXXXXX

3XXXXXXX

 

 

 

Seotud isiku nimi

6210

OÜ Minks

OÜ Wost

 

 

 

Riigikood/nimetus

6220

EE

EE

 

 

 

Maksustatav summa

6230

320.00

200.00

 

 

 

 

Tõend TD     I. Väljamaksete ja üleantud õiguste saaja

Nimi või ees- ja perekonnanimi

 OÜ Minks

Registri- või isikukood

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

III. Siirdehinnatehingu maksustamisele kuuluv summa

 

Kood

Summa

Siirdehinnatehingu summa on deklareeritud: aasta  2016  kuu  september  vormi TSD lisal 6

6230

320.00

OÜ Minks täidab saadud tõendi TD alusel oma lisa 7 osa II.

5. Tõend TD osa IV täitmisest

Äriühing või PT annab tõendi TD ning täidab osad I ja IV tema poolt maksuhaldurile esitatud vorm TSD lisa 7 või lisa 3 alusel. Vormi TSD lisa 7 kohta on täiendavalt võimalik tutvuda juhendi "Selgitused dividendide, omakapitali väljamaksete ja muude maksustamist mõjutavate asjaolude deklaratsiooni vormi TSD lisa 7 täitmiseks" punktis 7 "Äriühingute ühinemisel/jagunemisel ühendatava/jaguneva äriühingu üle antavate maksustamisega seotud õiguste deklareerimine osas III".

Näide

Jagunev äriühing OÜ Wost täidab enne kande tegemist äriregistris vormi TSD lisa 7 osa III, kus annab omandavale OÜ-le Miks Mitte üle tema poolt kasutamata maksustamisega seotud õigusi ning annab välja tõendi TD.

Lisa 7     Osa III. Õiguste üleandmine ühinemisel või jagunemisel

Õiguse saaja

registrikood

7401

5XXXXXXXXXX

nimi

7402

OÜ Miks Mitte

riigi nimi

7403

Eesti

Äriühingule üleantud omakapitalist tehtud väljamakseid ületav sissemaksete summa

7410

2500.00

Äriühingule üleantud väljamaksmata maksuvaba tulu

7450

200.00

 

Tõend TD     I. Väljamaksete ja üleantud õiguste saaja

Nimi või ees- ja perekonnanimi

 OÜ Miks Mitte

Registri- või isikukood

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. Ühinemisel või jagunemisel üleantud õigused
  Kood Summa
Üleantav maksuvaba tulu vormi TSD lisa 3 osalt IVa 3404  
Üleantav mahaarvatav tulumaks vormi TSD lisa 3 osalt IVb 3504  
Püsiva tegevuskoha Eestisse toodud vara, mida käsitatakse omakapitali sissemaksena vormi TSD lisa 3 osalt IVc 3604  
Üleantav omakapitali  sissemakse vormi TSD lisa 7 osalt III 7410 2500.00
Üleantav välisriigis tasutud või kinnipeetud tulumaks vormi TSD lisa 7 osalt III 7430  
Püsivale tegevuskohale üleantav välisriigis tasutud või kinnipeetud tulumaks vormi TSD lisa 7 osalt III 7440  
Üleantav maksuvaba tulu vormi TSD lisa 7 osalt III 7450 200.00
Püsivale tegevuskohale üleantav maksuvaba tulu vormi TSD lisa 7 osalt III 7460  

OÜ Miks Mitte täidab pärast äriregistris kande tegemist, s.t pärast tehingu tegelikku toimumist, tõendi TD alusel oma lisa 7 osa IV summa 2500 eurot koodil 7510 ja summa 200.00 eurot koodil 7550.
 

26.01.2021