Sa oled siin

Muudatused käibemaksuseaduses kaupade ja teenuste müügil NATO relvajõududele ja Euroopa Liidu institutsioonidele

Alates 01.05.2016 muutub käibemaksuseaduses (KMS) ühises kaitsetegevuses osalevate NATO liikmesriikide relvajõudude ning sõjalise peakorteri käibemaksusoodustuste rakendamise protseduur. Käibemaksu tagastamise asemel kehtestatakse neile käibemaksust vabastamise regulatsioon. Muudatusega laiendatakse 0%-lise käibemaksu määra rakendamist kauba müümisel või teenuse osutamisel Eestis ühises kaitsetegevuses osaleva NATO liikmesriigi (välja arvatud Eesti) relvajõududele ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule ametikohustuste täitmiseks vajalike kaupade ja teenuste osas. Samuti rakendatakse 0%-list käibemaksumäära rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile juhul, kui maksusoodustus on ette nähtud Riigikogus ratifitseeritud välislepingus.

Alates 01.01.2017 laieneb sama põhimõte Eestis asuvatele Euroopa Liidu institutsioonidele (nt Euroopa Komisjoni Esindus Eestis, Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis ning vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet (EU-LISA)), asendades Eesti-sisestelt ostudelt tasutud käibemaksu tagastuse käibemaksust vabastusega.

See tähendab, et nimetatud isikutele kauba või teenuse müümisel rakendatakse käibemaksu 0%-list määra. Eestis asuvale liidu institutsioonile kohaldatakse 0%-list määra tingimusel, et kaupade ja teenuste kogumaksumus käibemaksuta on arve kohaselt vähemalt 53 eurot. Erandina võib arve kogumaksumus väiksem olla kommunaalmaksete ja kütuse puhul.

Muudatused on seotud KMS § 15 lõike 3 punktide 5 ja 6 ning § 15 lõike 4 punkti 14 muutmise ning § 15 lõikele 3 punktide 51 ja 61 ning lõikele 4 punktide 141 ja 142 lisamisega.

KMS § 15 lõige 51 alusel on kõnealuse 0%-lise määraga maksustatavat käivet tõendavaks dokumendiks käibemaksuvabastustõend, mille vorm on kehtestatud nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 282/2011 (lisa II) ja mis kehtib kõigis liikmesriikides. Seni kasutati Eestis käibemaksuvabastustõendit üksnes ühenduse piiriüleste tehingute puhul, kuid nüüd laieneb selle kasutamine ka teatud Eestis asuvatele isikutele.

Tõend kinnitatakse siirdeliikmesriigi (= isikut „võõrustav“ riik, „host member state“) pädeva asutuse poolt. Eestis ostetud ja siin kasutatavate kaupade ja teenuste puhul on tõendil siirdeliikmesriigiks Eesti. Eesti-sisese ostu korral kinnitab liidu institutsioonide õigust maksusoodustusele Välisministeerium ning relvajõudude ja sõjalise peakorteri õigust Kaitseministeerium.

Eeldatavasti suureneb nimetatud muudatustega käibemaksuvabastustõendi kasutamine. Seega juhul, kui soodustatud isik esitab kauba müüjale või teenuse osutajale ülalnimetatud tõendi, näitab see ostja õigust saada maksusoodustust ning seesama tõend jääb müüjale kinnitamaks tema õigust rakendada käibemaksu nullmäära.

09.08.2016