Lepinguliste investeerimisfondide deklaratsioonid

 • Vorm/Form A1 (373.49 KB, PDF) Mitteresidendi ja investeerimisfondi saadud tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud deklaratsioon / Income tax return on income of non-resident and investment fund derived on which no income tax has been withheld (2019. aasta tulude kohta)
 • Vorm/Form V1 (237.26 KB, PDF) Mitteresidendi ja investeerimisfondi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklaratsioon / Income tax return on gain derived by non-resident and investment fund from transfer of property in Estonia (2019. aasta tulude kohta)
 • Vormi TSD lisa 2 (kehtiv alates 01.07.2020 tehtud väljamaksetele) (364.02 KB, PDF) „Mitteresidendist füüsilistele või juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse. Aktsiaseltsifondidele või lepingulistele investeerimisfondidele tehtud väljamaksed ning kinnipeetud tulumaks"
  Vormi TSD lisa 2 täitmise juhend alates 01.07.2020 (911.39 KB, PDF) 
  Приложение 2 формы TSD (действует для выплат, сделанных с 01.07.2020) (940.04 KB, PDF) «Выплаты, произведённые резидентам — физическим и юридическим лицам, удержанный подоходный налог и платёж по страхованию от безработицы, начисленный социальный налог и платёж по страхованию от безработицы. Выплаты, произведённые акционерным инвестиционным фондам или договорным инвестиционным фондам и удержанный подоходный налог»
  Annex 2 of form TSD (applicable to payments made from 01.07.2020) (947.86 KB, PDF) "Payments made to non-resident natural and legal persons, withheld income tax and unemployment insurance premiums and calculated social tax and unemployment insurance premiums. Payments made to public limited funds or contractual investment funds and withheld income tax"

  Vormi TSD lisa 2 (kehtiv kuni 30.06.2020) (437.84 KB, PDF) „Mitteresidendist füüsilistele või juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse. Aktsiaseltsifondidele või lepingulistele investeerimisfondidele tehtud väljamaksed ning kinnipeetud tulumaks"
  Vormi TSD lisa 2 täitmise juhend (kehtiv kuni 30.06.2020) (892.29 KB, PDF)
  Annex 2 of form TSD (applicable up to 30.06.2020) (528.88 KB, PDF) "Payments made to non-resident natural and legal persons, withheld income tax and unemployment insurance premiums and calculated social tax and unemployment insurance premiums. Payments made to public limited funds or contractual investment funds and withheld income tax"
   

03.09.2020