Sa oled siin

Kohustusliku kogumispensioni makse

Kohustusliku kogumispensioni makse on II samba pensioni sihtotstarbeliseks rahastamiseks kogumispensionide seadusega kehtestatud sotsiaalkindlustusmakse.

Makse kohta rakendatakse maksukorralduse seaduses maksu kohta sätestatut.

Maksu- ja Tolliamet kontrollib makse tasumise õigsust, määrab vajadusel tasumisele kuuluva maksesumma, nõuab selle sisse maksukorralduse seaduses sätestatud korras ning rakendab kohustuste täitmisele sundimiseks seadusega lubatud sunnivahendeid.

Hea teada

Tuletame meelde, et tööandjatel (raamatupidajatel) tuleb Pensionikeskuse liitumiskontrollist 2021. aasta augustis üle kontrollida kõik oma töötajad, et teha kindlaks, kellel tuleb alates septembrist II samba kogumispensioni makset kinni pidada ja kellel mitte.

Liitumiskontrolli vastus „Maksete kinnipidamise lõpp alates 01.09.2021" tähendab, et kogumispensioni makset 2% ei tule enam kinni pidada 2021. a septembris ja hiljem tehtud väljamaksetelt, olenemata sellest, millise kuu eest on väljamakse tehtud. Näiteks kui töötasu augusti eest makstakse välja augusti lõpus, siis tuleb 2% kinni pidada ja deklareerida maksudeklaratsioonil TSD augusti kohta hiljemalt 10. septembriks. Kui aga augusti palk makstakse välja septembris, siis makse kinnipidamist ei tehta ja ei deklareerita TSD lisal 1 septembri kohta 10. oktoobriks.

Seoses kogumispensioni II samba ümberkorraldusega toimub makse kinnipidamise alustamine ja lõpetamine 3 korda aastas: 1. jaanuarist, 1. maist või 1. septembrist (olenevalt sellest, millal konkreetne isik esitab II samba kontohaldurile valikuavalduse, makse tasumise avalduse, makse tasumisest vabastamise avalduse või raha väljavõtmise avalduse). Seoses sellega on tööandja kohustatud kontrollima tasu saaja makse kohustuse algus- või lõppkuupäeva detsembris, aprillis ja augustis.

Lisainfo

 

Makse kinnipidamise kohustuse kuupäevade kontroll

Kogumispensioni makse kinnipidamise kohustuse algus- või lõppkuupäeva saab kontrollida Pensionikeskuse liitumiskontrolli liht- või masspäringu kaudu isiku isikukoodi järgi.

 

Makse kinnipidamine
 

Kohustuslikus kogumispensionis ei osale mitte kõik töötajad, vaid ainult kogumispensioni II samba kohustatud isikud (kes on kohustatud liituma või kes on vabatahtlikult liitunud II sambaga).

Tuletame meelde, et mitteresidendi töötasult ei tule kinni pidada kohustusliku kogumispensioni makset.

Kogumispensionide seaduse § 6 kohaselt laieneb kohustusliku kogumispensioni süsteem ainult Eesti residentidele. Seega ei kuulu maksudeklaratsiooni TSD lisal 2 deklareeritav mitteresidendi töötasu maksustamisele kohustusliku kogumispensioni maksega.

Residendi mõiste on sätestatud tulumaksuseaduse §-s 6 ning füüsiline isik on kohustatud teavitama maksuhaldurit residentsuse tekkimisest või muutumisest (tulumaksuseaduse § 6 lg 6) rahandusministri kehtestatud vormil R (279.03 KB, PDF). Maksuarvestuse õigsuse huvides soovitame tööandjatele informeerida sellest oma mitteresidendist töötajaid.

Kuigi makse maksjaks loetakse kohustatud isikut, toimub makse tasumine selle kinnipidamise teel kohustatud isikule makstud tasult. Makset on kohustatud kinni pidama need isikud, kellel on kohustus maksta sotsiaalmaksu ehk kõik Eestis tegutsevad tööandjad.

Tööandja on kohustatud kontrollima, kas isik, kellele ta teeb sotsiaalmaksuga maksustatavaid väljamakseid, on kohustatud isik või mitte.

Hea teada

Kui II sambaga liitunud isik jääb pensionile, siis maksete tegemine kohe ei lõpe (kui ta tööl edasi käib).

  • Kui II samba kogumispensionile mineku avaldus sai esitatud vahemikus 2020 detsember – 2021 märtsi lõpp, siis lõpeb maksete kinnipidamine 2021. aasta 1. septembrist.
  • Kui isik jääb pensionile aprillis, mais, juunis või juulis, siis lõpetatakse makse kinnipidamine järgmise aasta jaanuarist.
  • Kui ta jääb pensionile augustis, septembris, oktoobris või novembris, siis lõpetatakse makse kinnipidamine järgmise aasta maist.

Pärast pensionile jäämist kuni makse kinnipidamise lõpuni kogutud raha saab kätte hiljem samuti pensioni või ühekordse väljamaksena, vastavalt oma valitud pensioni saamise viisile.

Kogumispensioni makse määr on 2%. Kinnipeetud maksed deklareeritakse maksudeklaratsiooni TSD lisal 1 ning kantakse üle Maksu- ja Tolliameti pangakontole väljamakse tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Maksu- ja Tolliamet edastab tema pangakontole laekunud makse 15 tööpäeva jooksul Pensionikeskuse pangakontole.

4%, mida lisatakse töötaja enda maksele tasutava sotsiaalmaksu arvelt, arvutab Maksu- ja Tolliamet ise ning edastab samuti nimetatud pangakontole.

Õigusaktid

27.08.2021