Sa oled siin

Vastutus äriühingu võlgade eest

Vastutuskohustus on maksuõigussuhtest tulenev kohustuse liik, mille korral laieneb kolmanda isikuna käsitletavale äriühingu seaduslikule esindajale, tegevjuhile või vara valitsejale (vastutusotsuse adressaat) kohustus tasuda äriühingu maksuvõlg. Tegemist on aktsessoorse kohustusega ehk nimetatu eeldab äriühingu maksuvõla kehtivust (Riigikohtu halduskolleegiumi lahend nr 3-3-1-75-09). 

Vastutusmenetlus on üks maksuvõla sissenõudmise alaliik ning tegemist ei ole maksu määramisega. Vastutusmenetluse käigus teostatakse kolmanda isiku vastutuse aluseks olevate asjaolude analüüs, mille võimalikuks lõppresultaadiks on vastutusotsuse koostamine kohustatud uuele subjektile või vastutusmenetluse lõpetamine seoses aluste puudumisega.

Maksukorralduse seaduse § 96 lg st 1, § 40 lg st 1 ja § 8 lg st 1 tuleneb, et juhatuse liikme vastutuse eeldused temalt maksuvõla sissenõudmisel on järgmised:

  1. juhatuse liige on tahtlikult või raskest hooletusest rikkunud oma kohustusi;
  2. rikutud on kohustust tagada maksukorralduse seadusest ja maksuseadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegne ja täielik täitmine;
  3. kohustuse rikkumise tõttu on tekkinud maksuvõlg.
     
23.03.2016