Sa oled siin

Eesti maksusüsteem

Maksutulu on riigieelarve olulisim tuluallikas. Läbi maksude saab riik raha, et toimida ja pakkuda oma kodanikele teenuseid.

Eesti maksusüsteem koosneb riiklikest ja kohalikest maksudest. Maks on seadusega maksumaksjale pandud rahaline kohustus, mis kuulub täitmisele seadusega ettenähtud korras, suuruses ja tähtaegadel.

Riiklikud maksud on:

Riiklike maksude maksuhalduriks on Maksu- ja Tolliamet. Riiklikud maksud laekuvad riigieelarvesse. Osa füüsilise isiku tulumaksust ja maamaks tervikuna laekub kohalike omavalitsusüksuste eelarvesse.

Kohalike maksude seadus esitab loetelu võimalikest kohalikest maksudest, mida valla- või linnavolikogu võib maksumäärusega kehtestada omal territooriumil, samuti määrab kindlaks kohalike maksude kehtestamise korra ja nendele esitatavad nõuded.

Kohalikud maksud on reklaamimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, mootorsõiduki maks, loomapidamismaks, lõbustusmaks ja parkimistasu. Kohalikud maksud laekuvad kohalike omavalitsuste eelarvesse. Kohalike maksude lehele »

Läbi maksude saab riik raha, et toimida ja pakkuda oma kodanikele teenuseid. Ainuüksi sotsiaalsfäärile, haridusele ja julgeolekule kulub 57% riigituludest. Lisaks suunatakse raha kultuuri toetamisse, teedeehitusse, keskkonna kaitsesse, kohtutele, vanglatele, põllumajandusse jne (vt maksupuud).

Jättes maksud maksmata, ei ole teile kättesaadavad:

  • koolid, lasteaiad ja ülikoolid (õppimine)
  • haiglad ja tervisekindlustus (perearst)
  • julgeolek ja turvalisus (Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Kaitsevägi)
  • ühistransport (bussid, trammid, trollid, rongid)
  • maanteed ja tänavavalgustus, veevärk
  • pensionid

Kõik inimesed tarbivad ühiskonna hüvesid, aga kui makse enam ei maksta, siis riigil ei jätku rahalisi vahendeid ja need hüved muutuvad kättesaamatuks.

Lisainfo

 
30.11.2020