Ostmine e-kaubamajast DDP tarnetingimusel

DDP (ingl delivered duty paid) tarnetingimuste kasutamine võib teha kauba väärtuse ostja jaoks kallimaks ning tollivormistusel võivad lisanduda impordimaksud.


DDP tarnetingimuse kasutamine


DDP tarnetingimust ei ole soovitatav kasutada rahvusvahelise kaubanduse puhul. Seda sellepärast, et see paneb kõik kohustused kauba müüjale, kuid kolmanda riigi müüjal on/võib olla keeruline täita kaupade impordiga seoses tekkivaid kohustusi (eriload, maksude maksmine jm), samuti ei pruugi impordimaa tollireeglid sellist skeemi toetada.

DDP puhul vastutab müüja kaubaveo organiseerimise ja kaupade kohaleveo eest kuni lepingus nimetatud kohani, samuti impordi tollivormistuse ja kõikide impordivormistusega seotud kulude, sh impordimaksude (tollimaks, käibemaks ja aktsiis), maksmise eest.

See reegel paneb müüjale maksimaalse kohustuse ja ühtlasi tähendab ostja jaoks maksimaalselt kõrget hinda, sest hind, mida tuleb maksta, sisaldab nii kauba väärtust, kohaletoimetamist ja impordimakse, samuti lisatasusid erilubade eest ja tollivormistuse tasu.

Üldjuhul on DDP puhul kauba müüja kohustus leida saaja riigis ettevõte/agent, kes teeb tollivormistuse ja kellele maksab vormistuse eest müüja, sest kolmanda riigi isik ei saa teha imporditollivormistust.

DDP tarnetingimus võib tekitada impordi maa tollis rohkelt küsimusi ja toll võib nõuda lisateavet kauba väärtuse kohta EXW tingimustel (kauba „puhas“ väärtus ilma transpordikuluta, makstud maksudeta, agendi kuludeta jms).
 

Impordi tollivormistus


Ostjal/importijal peab olema esitada kauba ostu tõendav dokument (arve, leping, maksekorraldus), mis DDP tarnetingimuse puhul peaks sisaldama ka müüja poolt ostjale makstud kaupade transporti/kindlustust, agendi tasu, ELi impordi tollimaksu, ELi liikmesriigi käibemaksu ja aktsiisi jm.

Tollivormistuse tõrgeteta läbiviimiseks ja selleks, et toll saaks kõiki müüja poolt kauba hinnale lisatavaid tasusid korrektselt arvesse võtta, peavad kõik komponendid (sh ELi makstavad maksud) olema kauba tegelikust EXW väärtusest eraldatavad ja eraldi nimetatud.

Tollivormistusel tuleb kauba EXW väärtusele lisada kulud, mis on tehtud kaubaga väljaspool ELi tollipiiri (sellepärast ka väga oluline nende eraldi näitamine). Teatud ELis tehtud kulud (näiteks ladustamiskulud) kuuluvad aga tollideklaratsiooniga käibemaksustamisele ning nendelt tuleb maksta Eesti käibemaks.

Juhul kui tollil tekib küsimusi ja ei ole üheselt aru saadav, mida ostja poolt makstud hind sisaldab (näiteks kas ostja on müügi toimumisel maksnud ka liidu impordimaksud (lepingul ja arvel ei ole need eraldi näidatud), võib toll nõuda, et kauba tolliväärtuse määramisel võetakse arvesse kogu makstud summat, millelt tuleb maksta impordimaksud. See võib ostja jaoks sisuliselt tähendada impordimaksude teistkordset tasumist.

Tolli soovitus ostjale: kaaluge väga hoolikalt DDP tarnetingimusega nõustumist, kuna leping DDP tingimustel teeb kauba väärtuse ostja jaoks palju kallimaks (sisaldab nt agendi tasu ja muid „peidetud“ kulutusi, mida ei peaks maksma, kui ostja teeb ise tollivormistuse) ning tekitab impordiriigi tollis väga palju küsimusi.

Tolli soovitus müüjale: võimalusel mitte sõlmida lepingut DDP tingimustel rahvusvahelise kaubaveo puhul. Müüjal on keeruline koordineerida tollivormistuse läbiviimist. Kui DDP tingimust soovitakse siiski kasutada, tuleks eelnevalt veenduda, et impordimaa tollireeglid lubavad DDP kasutamist. Sõlmida tuleks leping ettevõttega, kes müüja eest tollivormistuse läbi viib. Ostu-müügi dokumentidel tuleb näidata kauba EXW väärtus või täpselt kirjeldada kauba müügiväärtuse kujunemist. Muud kulud peavad olema samuti näidatud ja nimetatud eraldi, eelkõige on oluline muudest kuludest eraldada ostja poolt makstud/makstavad impordimaksud. Seda selleks, et impordimaa toll saaks veenduda deklareeritud tolliväärtuse ja maksusummade õigsuses.
 

25.03.2021