Sa oled siin

Saadetised Euroopa Liidust välja

Eestist Euroopa Liidu välisesse (ehk kolmandasse) riiki posti- ja kullerteenuse osutaja vahendusel saadetav kaup tuleb üldjuhul deklareerida, kui selle väärtus ületab 1000 eurot või mille kogus ületab 1000 kg või kaubale on kehtestatud eriloa esitamise nõue.

Erandina tuleb kaup, mis saadetakse kolmandasse riiki remonti (sh garantiiremonti), alati deklareerida.

Teatud kaupade saatmisele (näiteks ravimid) on kehtestatud erinõuded ning teatud kaupade saatmine on keelatud.
 

Kauba tagasisaatmine


Kui pärast kauba lubamist vabasse ringlusse on ilmnenud, et saadud kaup on vaja tagasi saata vahetamiseks teise kauba vastu (näiteks rõivaste suurusnumbri muutmise tõttu või ei vastanud toode ootustele), on võimalus taotleda tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamist ja importimisel tasumisele kuuluvate maksude tagasimaksmist tingimusel, et Liidu tolliseadustiku delegeeritud määruse 2015/2446 artikli 148 lõike 3 kohaselt on:

 1. taotlus esitatud 90 päeva jooksul pärast tollideklaratsiooni aktsepteerimise kuupäeva,
 2. kaup on eksporditud (EList välja saadetud) eesmärgiga tagastada see tarnijale ning selle kohta on esitatud ekspordi deklaratsioon või muud kauba EList välja saatmist tõendavad dokumendid.

Kauba tagasisaatmisel tuleb teostada ekspordi tolliformaalsused.

Tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise taotluse saab esitada e-MTAs tollideklaratsioonide andmetöötlussüsteemi Impulss vahendusel. Selleks sisenege e-MTAsse, valige vasakul asuvast menüüst „Toll", seejärel valige jaotise „Tollideklaratsioonid" alt „Impordi tollideklaratsioon (Impulss)". Leidke deklaratsioon, mille soovite kehtetuks tunnistada. Avage deklaratsioon ja liikuge deklaratsiooni kokkuvõtte lehele. Kokkuvõtte lehel jaotises „Kehtetuks tunnistamise taotlused" saate deklaratsiooni kehtetuks tunnistamiseks lisada taotluse nupu „Uus kehtetuks tunnistamise taotlus" abil.

Täpsemalt tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise kohta leiate süsteemi Impulss juhendite lehelt.

Importimisel tasumisele kuuluvad maksud saab tagasi taotleda andmetöötlussüsteemi Impulss vahendusel tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise taotluse alusel. Täpsemalt importimisel tasumisele kuuluvate maksude tagasitaotlemise võimalustest tollimaksu tagasimaksmise ja vähendamise rubriigis.

Uus kaup, mis saadetakse tagasisaadetud kauba asemel, tuleb deklareerida andmetöötlussüsteemis Impulss vabasse ringlusse lubamiseks ja tasuda importimisel tasumisele kuuluvad maksud.
 

Kauba saatmine remonti


Kauba remonti saatmisel väljapoole Euroopa Liitu tuleb kasutada välistöötlemise tolliprotseduuri. Välistöötlemine võimaldab kaupa tagasi tuua osaliselt või täielikult maksuvabalt. Täieliku maksuvabastuse saab garantiiremondi või garantii alusel kauba asendamise korral.

Välistöötlemise rakendamiseks on vaja kaup deklareerida välistöötlemise tolliprotseduurile, sealhulgas kaup, mis ei ületa statistilist piirmäära (1000 eurot/1000 kg). Tollideklaratsiooni võib esitada iga isik. Isik võib lasta tollideklaratsiooni esitada ka esindajal (posti- või kullerteenuse osutajal või tolliagentuuril).

Tollideklaratsioon esitatakse:

 • elektroonselt e-MTAs (valige vasakul asuvast menüüst „Toll", seejärel valige jaotise „Tollideklaratsioonid" alt „Tollideklaratsioon (Complex)" ning avanenud lehel valige sakilt „Deklaratsioonid" avanevast rippmenüüst „Minu deklaratsioonid" ja vajutage nupule „Sisesta uus") või
 • paberkandjal soovitud tolliasutusele.

Tollideklaratsiooni elektroonsel esitamisel on kohustuslikud lahtrid märgitud tärnidega. Tollideklaratsiooni lahtrid täidetakse vastavalt lahtri kirjeldusele ja juhendile „Tollideklaratsiooni täitmise juhend andmetöötlussüsteemis Complex" (740.85 KB, PDF).
 

1. Kauba väljaveo vormistamine


Välistöötlemise deklaratsioonil tuleb kindlasti esitada järgmised andmed:

 • profiil E1;
 • lahtrisse 37A märgitakse kood „21";
 • lahtrisse 37B märgitakse kood „00";
 • lahtritesse 44LLT (Lihtsustatud Loa Taotlus):
  • majanduslikuks tingimuseks märgitakse kood „30-4";
  • tollikäitlusviisi kestvuseks märgitakse eeldatav kuude arv, kui kaua kaup on remondis;
  • lõpetamise tolliasutuse koodiks märgitakse tolliasutuse kood, kus kavatsetakse vormistada kaubale reimport;
  • kompensatsioonitoote koodiks märgitakse remonditud kauba kaubakood (üldjuhul sama, mis lahtris 33 märgitud kood).
    
2. Kauba reimpordi vormistamine


Reimpordi tollideklaratsiooni täitmise erisused leiate Impulsi juhendite lehel juhendis „Tollideklaratsiooni täitmine Impulsis".

Kauba reimpordi vormistamisel esitatakse tolliprotseduuri lõpetavale tolliasutusele impordi tollideklaratsioon e-teenuste keskkonnas e-MTA: Toll Impordi tollideklaratsioon (Impulss).

Reimpordi deklaratsioonil tuleb kindlasti esitada järgmised andmed:

 • Protseduurina (1109001000) valida kood „61";

 • Eelneva protseduurina (1109002000) valida kood „21";

 • Lisaprotseduurina (1110000000) valida kood „B02" (garantiiremont), „B03" (garantii raames kauba asendamine) või „000" (tasuline remont või asendamine);

 • Eelneva dokumendina (1201002000) valida „Tolli viitenumber (NMRN)" ja märkida ekspordi tollideklaratsiooni viitenumber andmevälja „1201001000";

 • Lisadokumentidesse 1203002000 tuleb valida kood „N325" (esialgne kaubaarve) või „N935" (kaubaarve), valida tuleb maksude käsitsi sisestamise kood „4004" (kui on valitud lisaprotseduurina „000"), muud vabasse ringlusse lubamisel nõutavate lisadokumentide koodid.

Täpsem info välistöötlemise veebilehe punktis „9. Reimpordi tolliprotseduuri suunamine Impulsis".
 

3. Tagasiulatuv luba


Kui kaup on toimetatud remonti rakendamata välistöötlemise tolliprotseduuri (näiteks koos reisijaga, posti teel ilma tollideklaratsioonita vms), võib kauba reimpordil siiski saada maksuvabastuse, kui välistöötlemise protseduuri taotletakse tagasiulatuvalt. Selleks esitatakse välistöötlemise tollideklaratsioon (vt punkti 1), millele lisatakse kauba väljavedu tõendavad dokumendid.

Toll aktsepteerib deklaratsiooni, kui veendub, et protseduuri tingimused on täidetud.

Tagasiulatuvast välistöötlemise rakendamisest keeldumisest teatab toll taotlejale kirjalikult.

Kui välistöötlemist ei rakendata, tuleb kauba reimpordil maksta kaubale rakenduvad imporditollimaksud ja muud tollivõla tekkimisega kaasnevad siseriiklikud maksud.
 

Erinõuded


Teatud kaupade saatmisele Euroopa Liidu välisesse riiki on kehtestatud koguselised piirangud või eriloa nõue.

Tutvuge kindlasti erinõuetega enne kauba saatmist või tellimist!

Keelatud kaubad

 

Posti- ja kullersaadetises ei või saata
 • narkootilisi ja psühhotroopseid aineid
 • ravimeid, mis sisaldavad narkootilisi ja psühhotroopseid aineid
 • täisverd ja verekomponente
 • anaboolseid steroide
 • meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ettenähtud rakke ja kudesid
 • uudseid ravimeid
 • relvi ja nende osi

 • laskemoona ja selle osi
 • pisar- ja närvigaasi balloone
 • inertseid lõhkekehasid ja lahingumoona ning nende koopiaid, sealhulgas näiteks inertseid granaate ja mürske ning nende koopiaid
 • radioaktiivseid materjale
 • mürgiseid aineid

Vaadake täpsemalt:

 

Täiendavat infot saab

31.08.2021