Sa oled siin

Saadetised Euroopa Liidust välja

Eestist Euroopa Liidu välisesse (ehk kolmandasse) riiki posti- ja kullerteenuse osutaja vahendusel saadetav kaup tuleb üldjuhul deklareerida, kui selle väärtus ületab 1000 eurot või mille kogus ületab 1000 kg või kaubale on kehtestatud eriloa esitamise nõue.

Erandina tuleb kaup, mis saadetakse kolmandasse riiki remonti (sh garantiiremonti), alati deklareerida.

Teatud kaupade saatmisele (näiteks ravimid) on kehtestatud erinõuded ning teatud kaupade saatmine on keelatud.

Kauba tagasisaatmine


Kui pärast kauba lubamist vabasse ringlusse on ilmnenud, et saadud kaup on vaja tagasi saata vahetamiseks teise kauba vastu (näiteks rõivaste suurusnumbri muutmise tõttu või ei vastanud toode ootustele), on võimalus taotleda tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamist ja importimisel tasumisele kuuluvate maksude tagasimaksmist tingimusel, et Liidu tolliseadustiku delegeeritud määruse 2015/2446 artikli 148 lõike 3 kohaselt on:

 1. taotlus esitatud 90 päeva jooksul pärast tollideklaratsiooni aktsepteerimise kuupäeva,
 2. kaup on eksporditud (EList välja saadetud) eesmärgiga tagastada see tarnijale ning selle kohta on esitatud ekspordi deklaratsioon või muud kauba EList välja saatmist tõendavad dokumendid.

Kauba tagasisaatmisel tuleb teostada ekspordi tolliformaalsused.

Tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise taotluse saab esitada e-MTAs tollideklaratsioonide andmetöötlussüsteemi Complex vahendusel. Selleks sisenege e-MTAsse, valige vasakul asuvast menüüst „Toll", seejärel valige jaotise „Tollideklaratsioonid" alt „Tollideklaratsioon (Complex)", klõpsake sakil „Esitatud deklaratsioonid", vajutage deklaratsiooni rea lõpus oleval luubi ikoonil ning valige avanenud lehel „Deklaratsiooni ajalugu" valik „Tühistamistaotlused".

Täpsemalt taotluse esitamise kohta on „Complexi kasutusjuhendis kliendile" (1.99 MB, PDF). Importimisel tasumisele kuuluvad maksud saab tagasi taotleda samuti andmetöötlussüsteemi Complex vahendusel tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise taotluse alusel. Täpsemalt importimisel tasumisele kuuluvate maksude tagasitaotlemise võimalustest tollimaksu tagasimaksmise ja vähendamise rubriigis.

Uus kaup, mis saadetakse tagasisaadetud kauba asemel, tuleb deklareerida vabasse ringlusse lubamiseks ja tasuda importimisel tasumisele kuuluvad maksud.
 

Kauba saatmine remonti


Kauba remonti saatmisel väljapoole Euroopa Liitu tuleb kasutada välistöötlemise tolliprotseduuri. Välistöötlemine võimaldab kaupa tagasi tuua osaliselt või täielikult maksuvabalt. Täieliku maksuvabastuse saab garantiiremondi või garantii alusel kauba asendamise korral.

Välistöötlemise rakendamiseks on vaja kaup deklareerida välistöötlemise tolliprotseduurile, sealhulgas kaup, mis ei ületa statistilist piirmäära (1000 eurot/1000 kg). Tollideklaratsiooni võib esitada iga isik. Isik võib lasta tollideklaratsiooni esitada ka esindajal (posti- või kullerteenuse osutajal või tolliagentuuril).

Tollideklaratsioon esitatakse:

 • elektroonselt e-MTAs (valige vasakul asuvast menüüst „Toll", seejärel valige jaotise „Tollideklaratsioonid" alt „Tollideklaratsioon (Complex)" ning avanenud lehel valige sakilt „Deklaratsioonid" avanevast rippmenüüst „Minu deklaratsioonid" ja vajutage nupule „Sisesta uus") või
 • paberkandjal soovitud tolliasutusele.

Tollideklaratsiooni elektroonsel esitamisel on kohustuslikud lahtrid märgitud tärnidega. Tollideklaratsiooni lahtrid täidetakse vastavalt lahtri kirjeldusele ja juhendile "Tollideklaratsiooni täitmise juhend andmetöötlussüsteemis Complex" (PDF).
 

1. Kauba väljaveo vormistamine


Välistöötlemise deklaratsioonil tuleb kindlasti esitada järgmised andmed:

 • profiil E1;
 • lahtrisse 37A märgitakse kood „21";
 • lahtrisse 37B märgitakse kood „00";
 • lahtritesse 44LLT (Lihtsustatud Loa Taotlus):
  • majanduslikuks tingimuseks märgitakse kood „30-4";
  • tollikäitlusviisi kestvuseks märgitakse eeldatav kuude arv, kui kaua kaup on remondis;
  • lõpetamise tolliasutuse koodiks märgitakse tolliasutuse kood, kus kavatsetakse vormistada kaubale reimport;
  • kompensatsioonitoote koodiks märgitakse remonditud kauba kaubakood (üldjuhul sama, mis lahtris 33 märgitud kood).

Kui reimport toimub teises liikmesriigis, esitatakse koos ekspordi tollideklaratsiooniga teabeleht INF 2. Teabeleht INF 2 esitatakse alati paberkandjal.
 

2. Kauba reimpordi vormistamine


Kauba reimpordi vormistamisel esitatakse tolliprotseduuri lõpetavale tolliasutusele impordi tollideklaratsioon.

Reimpordi deklaratsioonil tuleb kindlasti esitada järgmised andmed:

 • profiil H;
 • lahtrisse 37A märgitakse kood „61";
 • lahtrisse 37B märgitakse kood „21";
 • lahtrisse 37C märgitakse kood „B02" (garantiiremont), „B03" (garantii raames kauba asendamine) või „000" (tasuline remont või asendamine);
 • lahtrisse 40A märgitakse kood „Z" – ekspordi tollideklaratsioon koos aktsepteerimise numbri ja kuupäevaga;
 • lahtrisse 44AR märgitakse kood „00100";
 • lahtrisse 44AA märgitakse kood „N325" (tolliväärtust tõendav dokument) ja muud asjakohased lisadokumendi koodid;
 • lahtrisse 47 märgitakse impordimaksud remondi- ja veo- ning kindlustuskuludelt (täidetakse ainult tasulise remondi korral), vt juhendi punkti 10.2.

Garantiileping, mis tõendab kauba tasuta parandamist lepingulise või seadusjärgse garantiikohustuse või tootmisdefekti tõttu, tuleb hoida tollile kättesaadavana ja esitada tolli nõudmisel.
 

3. Tagasiulatuv luba


Kui kaup on toimetatud remonti rakendamata välistöötlemise tolliprotseduuri (näiteks koos reisijaga, posti teel ilma tollideklaratsioonita vms), võib kauba reimpordil siiski saada maksuvabastuse, kui välistöötlemise protseduuri taotletakse tagasiulatuvalt. Selleks esitatakse reimpordi tollideklaratsioon (vt punkti 2), millele lisatakse kauba väljavedu tõendavad dokumendid.

Toll aktsepteerib deklaratsiooni, kui veendub, et protseduuri tingimused on täidetud. Väljaveo tollideklaratsiooni tagantjärgi ei vormistata.

Tagasiulatuvast välistöötlemise rakendamisest keeldumisest teatab toll taotlejale kirjalikult.

Kui välistöötlemist ei rakendata, tuleb kauba reimpordil maksta kaubale rakenduvad imporditollimaksud ja muud tollivõla tekkimisega kaasnevad siseriiklikud maksud.
 

Erinõuded


Teatud kaupade saatmisele Euroopa Liidu välisesse riiki on kehtestatud koguselised piirangud või eriloa nõue.

Tutvuge kindlasti erinõuetega enne kauba saatmist või tellimist!

Keelatud kaubad

 

Posti- ja kullersaadetises ei või saata
 • narkootilisi ja psühhotroopseid aineid
 • ravimeid, mis sisaldavad narkootilisi ja psühhotroopseid aineid
 • täisverd ja verekomponente
 • anaboolseid steroide
 • meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ettenähtud rakke ja kudesid
 • uudseid ravimeid
 • relvi ja nende osi

 • laskemoona ja selle osi
 • pisar- ja närvigaasi balloone
 • inertseid lõhkekehasid ja lahingumoona ning nende koopiaid, sealhulgas näiteks inertseid granaate ja mürske ning nende koopiaid
 • radioaktiivseid materjale
 • mürgiseid aineid

Vaadake täpsemalt:

 

Täiendavat infot saab

03.11.2020