Sa oled siin

Ümberasumine Eestisse

Juhend on mõeldud selgitusena isikutele, kes asuvad Euroopa Liidu välisest riigist püsivalt elama Euroopa Liitu/Eestisse ning soovivad oma isiklikud asjad importida maksuvabalt.

Õiguslikud alused

 • Nõukogu määrus (EÜ) nr 1186/2009, millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuste süsteem, artiklid 3–11

Mõisted


Isiklikud asjad on mis tahes asjad, mis on ette nähtud asjaomaste isikute isiklikuks kasutamiseks või nende majapidamisvajaduste rahuldamiseks.

Isiklikud asjad on eelkõige:

 • majatarbed;
 • jalg- ja mootorrattad, eramootorsõidukid ja nende haagised, haagissuvilad, lõbusõidulaevad ja eraõhusõidukid.

Tavaliste majapidamisvajaduste rahuldamiseks vajalikud kodutarbed, lemmikloomad ja ratsaloomad ning kaasaskantavad vahendid kunstiga, sealhulgas tarbekunstiga tegelemiseks, mis on asjaomasele isikule vajalikud seoses tema ameti või erialaga, kuuluvad samuti isiklike asjade hulka. Isiklikud asjad ei tohi oma laadilt ega koguselt viidata sellele, et on imporditud kaubanduslikul eesmärgil.

Majatarbed – isiklikud esemed, kodutekstiil, sisustus ja seadmed, mis on ette nähtud asjaomaste isikute isiklikuks kasutamiseks või nende majapidamisvajaduste rahuldamiseks.

Ümberasuja – füüsiline isik, kes asub kolmandast ehk ühendusevälisest riigist alaliselt elama ühenduse tolliterritooriumile.

Alkoholitooted – ühise tollitariifistiku rubriikidesse 2203 kuni 2208 kuuluvad tooted: õlu, vein, veini- või alkoholipõhised aperitiivid, brändid, liköörid või kanged alkohoolsed joogid jne.

Tubakas ja tubakatooted – ühtse tollitariifistiku gruppi 24 kuuluvad tooted: töötlemata tubakas, tubakajäätmed, sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja sigaretid, tubakast või tubaka aseainetest jne.

Kommertssõiduk – veovahend, mis oma laadilt on tootmisvahend või teenuskaubanduse vahend.


Erinõuded


Teatud kaupade, nagu lemmikloomad, taimed, ravimid, relvad jms, impordile võivad olla kehtestatud piirangud, sh nõue importimisel esitada teatud dokumendid. Kui ettenähtud dokumenti ei esitata, siis import ei ole lubatud. Lisateavet keeldude ja piirangute kohta saate Maksu- ja Tolliameti veebilehelt, tolliinfo telefonil 880 0814 ning teenindusbüroodest ja tollipunktidest.

Maksuvabastust ei kohaldata alkoholi, tubaka ja tubakatoodete, kommertssõidukite ja ameti või erialaga tegelemiseks vajalikele esemetele, välja arvatud kaasaskantavad vahendid tarbekunstiga ja humanitaarteadustega tegelemiseks.

 
Tingimused maksuvabastuse kohaldamiseks


1. Maksuvabastust kohaldatakse üksnes isikute suhtes, kelle alaline elukoht on olnud väljaspool ühendust katkematult vähemalt 12 kuud. Toll võib siiski teha esimese lõigu reeglist erandi tingimusel, et asjaomasel isikul on olnud kindel kavatsus elada väljaspool ühendust katkematult vähemalt 12 kuud.
Näiteks oli ümberasujal kavatsus seoses tööleasumisega jääda ühendusevälisesse riiki vähemalt 12 kuuks, kuid tööandja lõpetas töölepingu ennetähtaegselt.
Elamist ühendusevälises riigis, aga samuti elama asumist ühendusse tuleb tollile tõendada, esitades asjakohased dokumendid (nt elamisluba, tööluba, üürileping, ühendusevälise riigi registreerimiskaart, Politsei- ja Piirivalveameti kodakondsus- ja migratsiooniosakonnale esitatud passi taotlemise teatis). Tollil on õigus nõuda selgitusi esitatud dokumentide kohta.

2. Isiklikud asjad, millele kohaldatakse maksuvabastust, peavad üldjuhul olema olnud ümberasuja kasutuses tema endises alalises elukohas vähemalt kuus kuud enne kuupäeva, millal tema alaline elukoht lakkab olemast kolmandas riigis. Toll võib vajadusel nõuda asjade omamist ja kasutuses olemist tõendavaid dokumente (ostuarved, garantiitalongid, saatelehed jms).

3. Isiklikud asjad on ette nähtud samal eesmärgil kasutamiseks ümberasuja uues alalises elukohas, st kasutuseesmärk ei tohi importimisel muutuda.

4. Üldjuhul saab ümberasuja isiklikke asju maksuvabalt importida kaheteistkümne kuu jooksul alates kuupäevast, millal ta asus elama ühendusse. Nimetatud tähtaja jooksul võivad isiklikud asjad saabuda mitme eraldi saadetisena.

5. 12 kuu jooksul alates tollimaksuvabalt imporditud asjade vabasse ringlusse lubamisest ei tohi neid tasuta ega tasu eest kasutada anda, kasutada tagatisena ega võõrandada ilma tollile ette teatamata. Enne ülalnimetatud tähtaja lõppemist maksuvabalt vabasse ringlusse lubatud asjade tasuta või tasu eest kasutada andmisel, tagatisena kasutamisel või võõrandamisel tuleb asjaomaselt kaubalt tasuda vastavad impordimaksud määra alusel, mis kehtib sellise tasuta või tasu eest kasutada andmise, tagatisena kasutamise või võõrandamise kuupäeval, vastavalt sellel kuupäeval määratud või aktsepteeritud tolliväärtusele.

6. Ümberasuja võib maksuvabalt imporditud asjadega teha enne 12-kuulist tähtaega punktis 5 nimetatud toiminguid, kui on teavitanud sellest tolli ja tasunud vastavad impordimaksud.

7. Ümberasuja võib oma isiklikud asjad saata ühendusse kuni kuus kuud enne tegelikku ümberasumist. Sellisel juhul tuleb isikul esitada tollile kirjalik kohustus elama asumise kohta kuue kuu jooksul ja tagatis tekkida võiva tollivõla ulatuses. Tagatise suuruseks on üldjuhul imporditollimaksude ja käibemaksu summa, mis oleks tulnud tasuda, kui maksusoodustust ei oleks kohaldatud. Tagatis tagastatakse, kui asjaomane isik on kuue kuu jooksul asunud alaliselt elama ühendusse, esitanud tollile vajalikud dokumendid ning kaubad vastavad maksuvabastuse saamise tingimustele.

8. Kui ümberasuja lahkub ametialaste kohustuste tõttu kolmandast riigist, kus oli tema alaline elukoht, asumata samal ajal alaliselt elama ühendusse, kuid kavatsusega teha seda hiljem, võib toll kohaldada isiklike asjade suhtes maksuvabastust. Sellisel juhul arvestatakse kaheteistkümnekuulist võõrandamiskeeluga seotud tähtaega alates kuupäevast, millal ümberasuja tegelikult asub alaliselt elama ühendusse. Maksuvabastuse kohaldamise tingimuseks on ümberasuja kirjalik kohustus, kus ümberasuja kohustub teatud, kohustuses näidatud ja tolli aktsepteeritud aja jooksul asuma püsivalt elama ühendusse. Koos kohustusega võib toll nõuda tagatise esitamist. Tagatise suuruseks on üldjuhul imporditollimaksude ja käibemaksu summa, mis oleks tulnud tasuda, kui maksusoodustust ei oleks kohaldatud. Tagatis tagastatakse, kui asjaomane isik on kohustuses näidatud aja jooksul asunud alaliselt elama ühendusse, esitanud vajalikud dokumendid ning kaubad vastavad maksuvabastuse saamise tingimustele.

9. Maksuvabastuse kohaldamiseks peab ümberasuja või tema seaduslik esindaja esitama:

 • tollideklaratsioon;
 • isikutunnistus;
 • esindaja puhul volitus;
 • tõend kolmandas riigis/väljaspool ELi elamise kohta (viisa, elamisluba, tööluba, tõend elukoha kohta, Eesti saatkonna kiri, tööleping, firma omamise korral selle registreerimise dokumendid); või
 • tõend kolmandas riigis töötamise/õppimise kohta. Selleks võivad olla tööandja kinnitus või õppeasutuse tõend;
 • ümberasumist tõendav dokument (nt lennupiletid, piiriületustemplitega dokument);
 • elamisluba, välja antud Eesti ametiasutuse poolt (kui kolmanda riigi kodanik asub Eestisse elama);
 • eesti- või ingliskeelne täielik nimekiri kaupadest, mis sisaldab kaubakirjeldust ja -väärtust eurodes, kinnitatud kuupäeva ja allkirjaga;
 • tõend kaupade soetamise ja kasutamise kohta;
 • kaupade veodokumendid (kauba saatja ja saaja peab olema veodokumentidel sama isik);
 • kirjalik kohustus ja tagatis, kui isik impordib kaubad enne ümberasumist;
 • kirjalik kinnitus, et isik on teadlik määruses 1186/2009 sätestatud maksuvabastuse kohaldamise tingimustest.

10. Maksuvabastuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse ja täpsuse eest ning tõendavate dokumentide ehtsuse eest.

Soovitame maksuvabastuse taotlejal või tema esindajal pöörduda tolli poole juba enne isiklike asjade saabumist!

 

12.07.2018