Välismaalaste töötasu maksustamine Eestis

UUS! Alates 1. jaanuaris 2021 on mitteresidendist tööandja, kes annab rendile tööjõudu või vahendab renditööjõudu Eesti kasutajaettevõtjale töö tegemiseks Eestis, kohustatud end registreerima Maksu- ja Tolliametis ning mitteresidendist renditöötaja töötasult kinni pidama ja deklareerima kõik tööjõumaksud alates tööle asumise päevast ehk esimesest päevast Eestis. Teise liikmesriigi tõendi A1/E101 olemasolu vabastab mitteresidendist tööandja ja renditöötaja sotsiaalmaksu ja -maksete tasumisest Eestis.

Muudatused on avaldatud Riigi Teatajas 10.07.2020.

Välismaalase töötasu maksustamisel Eestis tuleb võtta arvesse seda, kas tegu on lähetatud töötaja või töölähetusel viibiva töötajaga, aga ka kui kaua töötaja Eestis viibib.

Kui Eestis sotsiaalmaksukohustust ei teki, siis tuleb sotsiaalkindlustusmaksed tasuda välismaal vastava riigi reeglite kohaselt!

Lähetatud töötajat eristab töölähetusel viibivast töötajast eelkõige asjaolu, et lähetatud töötajal on alati konkreetne vastuvõtja ehk teenusesaaja, näiteks kontserni kuuluv ema- või tütarettevõte.

Lähetatud töötajaga on tegemist juhul, kui:

  • töö tegemise kohaks on Eesti, mitte see välisriik, kus töötaja tavaliselt töötab;
  • töötamine on ajutise iseloomuga, st töötaja ei koli Eestisse püsivalt elama ja töötama;
  • töötajal on Eestis konkreetne vastuvõtja ehk teenusesaaja, näiteks kontserni kuuluv ema- või tütarettevõte.

Töölähetuses viibiva töötajaga on tegemist juhul, kui töötaja saadetakse tööandja poolt tööülesandeid täitma kokku lepitud töötamise kohast Eestisse, kuid üldjuhul mitte kauemaks kui 30 järjestikuseks kalendripäevaks.
Töötaja ja tööandja võivad lähetuse osas kokku leppida ka pikema tähtaja.


Ülevaate töötasu maksustamisest annavad joonis 1 (tööandjaks on välisriigi äriühing) ja joonis 2 (tööandjaks on Eesti äriühing või Eestis tööandjana tegutsev mitteresident või mitteresidendi Eestis asuv püsiv tegevuskoht).

Joonistel kasutatud lühendid
  • TM – füüsilise isiku tulumaks
  • SM – sotsiaalmaks
  • TkindlM – töötuskindlustusmakse
  • KoPM – kohustatud isiku puhul kohustuslik kogumispensioni makse
  • A1/E101 – tõendi omaniku suhtes kohaldatavaid sotsiaalkindlustuse õigusakte käsitlev tõend

Joonis 1. Töölähetusel töötaja (mitteresidendi) ja lähetatud töötaja (mitteresident) töötasu maksustamine Eestis, kui tööandjaks on välisriigi äriühing (mitteresident)

Välismaalaste töötasu maksustamine Eestis

Joonis 2. Eestis töötava residendist töötaja ja mitteresidendist töötaja töötasu maksustamine Eestis, kui tööandjaks on Eesti äriühing või Eestis tööandjana tegutsev mitteresident või mitteresidendi Eestis asuv püsiv tegevuskoht

Mõisteid „renditöö“ ja „kasutajaettevõtja“ seletavad töölepingu seadus (§ 6 lg 5) ja Tööinspektsiooni juhendmaterjalid. Tulumaksuseadus nendele mõistetele maksuõiguslikku eritähendust ei anna.
 

09.08.2021