Sa oled siin

Oluline maksuvaba tulu arvestamisel

2018. aastast sõltub teie sissetulekust maksuvaba tulu summa. Kuna teie sissetuleku suurenedes maksuvaba tulu summa väheneb, siis on oluline teada, kuidas mõjutavad töötasu, pension, toetused ja teised tulud teie maksuvaba tulu suurust. Teades oma aastasissetulekuid, on teil juba jooksva aasta sees võimalus maksuvaba tulu arvesse võtta õiges summas ja vältida seeläbi tulumaksu juurdemaksmist järgmise aasta 1. oktoobriks.

Kuidas mõjutab maksuvaba tulu suurust...

mitu töökohta

Kui saate brurotöötasu mitmelt tööandjalt igakuiselt kokku üle 1200 euro, siis tuleb teil endal brutotöötasud liita ja neile vastav maksuvaba tulu leida. Kuna tööandja ei tea teie teisi sissetulekuid ja ei saa neid arvesse võtta (nt teiselt tööandjalt teenitud töötasu), siis tuleb teil endal ühte tööandjat teavitada sellest, kas te loobute maksuvaba tulu arvestamise õigusest täielikult või osaliselt.

Näide

Kui teenite igakuiselt kahes töökohas brutotöötasu 1000 eurot, siis on teil õigus ühes töökohas rakendada maksuvaba tulu täies ulatuses (500 eurot) ning tulumaks peetakse kinni vaid 500 eurolt, teises töökohas maksuvaba tulu ei arvestata ja tulumaks peetakse kinni 1000 eurolt. Tuludeklaratsiooni kohaselt on teie aastatulu 24 000 eurot, mille puhul maksuvaba tulu suurus on 666,62 eurot aastas ja peate järgmise aasta 1. oktoobriks tulumaksu juurde maksma. Sellise olukorra vältimiseks tuleb teil endal teavitada oma tööandjat, et te loobute maksuvaba tulu arvestamise õigusest täielikult või lubate arvestada maksuvaba tulu näiteks 55 eurot kuus.

Maksuvaba tulu on õigus rakendada ainult ühes töökohas! Kui teie brutotöötasu mitmelt tööandjalt kuus on kokku üle 2100 euro, siis teile aasta maksuvaba tulu ette nähtud ei ole. Paluge tööandjal, kes siiani teie maksuvaba tulu on arvestanud, maksuvaba tulu arvesse võtta 0 või tulevikus ärge üldse maksuvaba tulu avaldust esitage.

Kui töötate korraga mitme tööandja juures, siis peab kuumäära alusel sotsiaalmaksu maksma see tööandja, kelle olete valinud tulumaksu kinnipidamisel maksuvaba tulu rakendajaks. Seetõttu on mitme tööandja puhul eriti oluline esitada maksuvaba tulu avaldus ka olukorras, kus palute tööandjal arvestada maksuvaba tulu 0 eurot.

muutuv töötasu

Kui teate juba ette, et teie töötasu võib aasta jooksul muutuda või on teil õigus saada preemiat, tulemustasu vm, siis tasub maksuvaba tulu arvesse võtmisel olla pigem konservatiivsem. Isegi kui seadusest tuleneva valemi järgi on teil lubatud maksuvaba tulu arvestada nt 200 eurot kuus, siis tasub tööandjale esitada avaldus, et ta arvestaks ainult nt 100 eurot kuus. Nii väldite tuludeklaratsiooni alusel 1. oktoobriks tulumaksu juurde maksmist. Samas kui maksate aasta jooksul tulumaksu rohkem, siis saate 30. aprilliks esitatava tuludeklaratsiooniga enammakstud tulumaksu tagasi. Seda ka juhul, kui palute tööandjal maksuvaba tulu üldse mitte arvestada.

lisaks töötasule Sotsiaalkindlustusametilt saadav pension

Kui olete töötav pensionär ja saate lisaks töötasule ka Sotsiaalkindlustusametilt pensioni (sh vanaduspension, toitjakaotuspension, töövõimetuspension, eripensionid ja pensionilisad) igakuiselt kokku üle 1200 euro, siis peate brutotöötasu ja pensioni liitma ning maksuvaba tulu suuruse leidma.

Töötaval pensionäril, kes saab nii pensioni kui ka töötasu alla 500 euro, on õigus maksuvaba tulu rakendada kahes kohas ja esitada avaldus nii tööandjale kui ka Sotsiaalkindlustusametile.

Oluline on silmas pidada, et töötav pensionär saab tööandja ja Sotsiaalkindlustusameti vahel jagada maksuvaba tulu 500 euro ulatuses.

Näide

Inimese pension on 416 eurot ja töötasu 300 eurot. Inimesel on õigus esitada Sotsiaalkindlustusametile avaldus maksuvaba tulu 416 euro ja tööandjale avaldus maksuvaba tulu 84 euro kasutamiseks.
Kui teil võib aasta jooksul tulla ka ootamatuid tulusid (nt kinnisvara müük, väärtpaberite müük), siis võite maksuvaba tulu suuruseks märkida samuti väiksema summa. Nii väldite järgmise aasta 1. oktoobriks tulumaksu juurde maksmist.

Sotsiaalkindlustusameti makstav töövõimetuspension läheb aastatulu arvestusse ja mõjutab maksuvaba tulu suurust. Samas Töötukassa makstav töövõimetoetus on maksuvaba toetus, mis ei lähe aastatuluna arvesse ja mis ei mõjuta maksuvaba tulu suurust.

ainult Sotsiaalkindlustusametilt saadav pension

Kui olete pensionär ja teil ei ole lisaks pensionile (sh vanaduspension, toitjakaotuspension, töövõimetuspension, eripensionid ja pensionilisad) muid sissetulekuid, siis kohaldub teile üldine maksuvaba tulu määr (500 eurot). Maksuvaba tulu suurus mõjutab just töötavaid pensionäre ja eripensionide saajaid, kelle igakuine sissetulek ületab 1200 eurot.

Oluline on, et olete pensionärina Sotsiaalkindlustusametile maksuvaba tulu avalduse esitanud. Seda saab teha nii portaali eesti.ee kaudu kui Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustes kohapeal.

Sotsiaalkindlustusametilt saadav vanemahüvitis

Kui olete lapsehoolduspuhkusel ja saate vanemahüvitist, siis on see teie maksustatav tulu. Kui teie vanemahüvitis on kuni 1200 eurot kuus, siis on teil õigus maksuvabale tulule 500 eurot kuus. Kui teie vanemahüvitis on üle 1200 euro, siis kohaldub maksuvaba tulu vastavalt tulumaksuseadusele.

Kui olete maksuvaba tulu avalduse Sotsiaalkindlustusametile esitanud ja teil muid sissetulekuid ei ole, siis Sotsiaalkindlustusamet võtab õige maksuvaba tulu arvesse ja teil ei ole täiendavaid kohustusi.

Sotsiaalkindlustusametilt saadav lapsetoetus, sünnitoetus, lapsehooldustoetus

Sotsiaalkindlustusameti makstavad riiklikud toetused (sh lapsetoetus, lapsehooldustoetus, sünnitoetus vm) on maksuvabad ja neid tuludeklaratsioonis ei deklareerita.

Maksuvabad toetused ei lähe isiku aastulu arvestusse ega mõjuta maksuvaba tulu suurust.

Töötukassalt saadav töövõimetoetus ja töötutoetus

Töötukassa makstav töövõimetoetus ja töötutoetus on maksuvabad toetused, mida tuludeklaratsioonis ei deklareerita. Töövõimetoetus ja töötutoetus ei lähe isiku aastatulu arvestusse ega mõjuta isiku maksuvaba tulu suurust.

Siin on erinevus võrreldes Sotsiaalkindlustusameti makstava töövõimetuspensioniga, mis on isiku maksustatav tulu ning mis läheb aastatulu arvestusse ja mõjutab maksuvaba tulu suurust.

Töötukassalt saadavad töötuskindlustuse hüvitised

Kui saate Töötukassalt töötuskindlustuse hüvitisi, siis on see teie maksustatav tulu. Kui hüvitis on kuni 1200 eurot kuus, siis on teil õigus maksuvabale tulule 500 eurot kuus. Kui hüvitis on üle 1200 euro, siis kohaldub maksuvaba tulu vastavalt tulumaksuseadusele.

Kui olete maksuvaba tulu avalduse Töötukassale esitanud ja teil muid sissetulekuid ei ole, siis Töötukassa võtab õige maksuvaba tulu arvesse ja teil ei ole täiendavaid kohustusi.

äriühingult saadud dividendid

Kui saate aasta jooksul dividende, mis on maksustatud äriühingu poolt tavamääraga 20/80, siis on see teie sissetulek, mis läheb aastatuluna arvesse. Tuludeklaratsioonis läheb aastatuluna arvesse teile laekunud dividendi summa ehk teile laekunud raha (tabel 7.1) ja see mõjutab maksuvaba tulu suurust.

Samas kui olete saanud välismaalt dividende, millelt on välismaal tulumaks kinnipeetud või tasutud, siis läheb aastatuluna arvesse nii-öelda dividendide brutosumma ehk koos kinnipeetud või tasutud maksuga summa.

Kui saate aasta jooksul dividende, mis on maksutatud äriühingu poolt madalama maksumääraga 14/86 ja millelt on kinni peetud tulumaks 7%, siis on see teie maksustatav tulu, mis mõjutab samuti maksuvaba tulu suurust.

ettevõtluskonto

Ettevõtluskontole laekunud summad, millest on maha arvatud sotsiaalmaksu osa, lähevad arvesse aastatuluna ja mõjutavad teie maksuvaba tulu summa suurust.

Ettevõtluskontost lähemalt »

ootamatu tulu aasta jooksul

Kui saate aasta jooksul nt kasu vara võõrandamisest (kinnisvara müügist, väärtpaberite müügist, kasvava metsa raieõiguse või metsamaterjali müügist vm), siis on see teie maksustatav tulu, mis mõjutab maksuvaba tulu suurust. Kui teate ette, et teenite aasta jooksul lisaks töötasule ja/või pensionile ka kasu vara võõrandamisest, siis on teil võimalus oma tööandjat või Sotsiaalkindlustusametit, kellele olete maksuvaba tulu avalduse esitanud, teavitada, et te loobute maksuvaba tulu arvestamise õigusest täielikult või osaliselt.

Maksuvaba eluaseme müüki või isiklikus tarbimises oleva vallasasja müüki tuludeklaratsioonis ei deklareerita ja aastatuluna arvesse ei võeta.

pensioni II sammas

Sotsiaalkindlustusametilt saadav riiklik pension (I sammas) ning Pensionikeskuselt või kindlustusseltsilt saadav kohustuslik kogumispension (II sammas) on teie maksustatav tulu, millele kohaldub üldine maksuvaba tulu määr.

Kui teie riikliku pensioni ja kohustusliku kogumispensioni kogusumma on kuni 1200 eurot kuus ning teil ei ole muid tulusid (nt töötasu), siis on teil õigus maksuvabale tulule 500 eurot kuus. Kui teie igakuine tulu on suurem, siis kohaldub teile maksuvaba tulu vastavalt tulumaksuseadusele.

Sotsiaalkindlustusamet vahetab Pensionikeskusega andmeid maksuvaba tulu arvestamiseks. Kui te olete maksuvaba tulu avalduse Sotsiaalkindlustusametile esitanud, siis Sotsiaalkindlustusamet arvestab maksuvaba tulu ja edastab info Pensionikeskusele ning Pensionikeskus arvestab maksuvaba tulu kasutamata osa ulatuses.

pensioni III sammas

Jätkuvalt saab täiendava kogumispensioni ehk III samba sissemakseid maha arvata 15% ulatuses isiku Eestis maksustatavast tulust või kuni 6000 eurot aastas.

Täiendava kogumispensioni väljamakse maksustamine sõltub väljamakse tingimustest ja võib olla nii maksuvaba kui ka maksustatud tulumaksumääraga 10% või 20%. Täiendava kogumispensioni väljamaksete maksustamisest saate täpsemalt lugeda Pensionikeskuse veebilehelt „Maksustamine".

Täiendava kogumispensioni maksuvabasid väljamakseid ei deklareerita isiku tuludeklaratsioonis ning need ei lähe isiku aastatuluna arvesse ega mõjuta isiku maksuvaba tulu summa suurust.

Küll aga deklareeritakse tuludeklaratsioonis täiendava kogumispensioni maksustatud väljamaksed. Täiendava kogumispensioni väljamaksed on maksustatud kas 10%-lise või 20%-lise tulumaksumääraga ning nende maksumäär tuludeklaratsioonis ei muutu. Lihtsalt peab arvestama, et 10%-lise või 20%-lise tulumaksumääraga maksustatud ja tuludeklaratsioonis deklareeritud täiendava kogumispensioni väljamaksed lähevad isiku aastatuluna arvesse ning mõjutavad seeläbi isiku maksuvaba tulu summa suurust.

 

02.10.2020