Sa oled siin

Pensionid ja kindlustushüvitised


Eesti pensionisüsteem koosneb nn kolmest sambast. Esimene sammas on riiklik pension, teine sammas on kogumispension ning kolmas sammas on täiendav kogumispension. Teine ja kolmas sammas toimivad inimese isikliku kogumiskindlustuse põhimõttel. Inimesel on lisaks võimalik sõlmida ka investeerimisriskiga elukindlustusleping.

Pensionide maksustamine alates 1. jaanuarist 2021


Soovitame tutvuda Rahandusministeeriumi kodulehel II sammast käsitlevate küsimuste ja vastustega ning Pensionikeskuse kodulehel pensionireformi 2021 infoga.

Üldise maksuvaba tulu arvestamise näited »


Allolev tabel aitab aru saada, millised pensioniga seotud väljamaksed on maksuvabad ja milliseid väljamakseid maksustatakse alates 1. jaanuarist 2021.
 

I sammas ehk riiklik pension
II sammas ehk kogumispension
III sammas ehk täiendav kogumispension

Enne vanaduspensioniiga on õigus paindlikule vanaduspensionile.

 
Tulumaksuga määras 20% maksustatakse:
 • riiklikud pensionid
 • inimesele enne II samba pensioniiga* (ka sambast lahkumisel saadud väljamakse ja kompensatsioon) või pärijale tehtud ühekordne väljamakse.
 • inimesele enne III samba pensioniiga** või pärijale tehtud ühekordne väljamakse.

Tulumaksuga määras 10% maksustatakse:
 
 • vanaduspensionieas**** või kuni 5 aastat enne sellesse ikka jõudmist tehtud ühekordne väljamakse või lühem kui oodatava elueaga jagatud tähtajaline pension***.
 • pensionieas 55 aastat** ja vanaduspensionieas**** või kuni 5 aastat enne sellesse ikka jõudmist tehtud ühekordne väljamakse või lühem kui oodatava elueaga jagatud tähtajaline pension***, kui kogumisperiood on kestnud vähemalt viis aastat.
Maksuvaba on:
 • Töötukassa makstav töövõimetoetus
 • 100% puuduva töövõimega inimesele tehtud väljamakse (sõltumata vanusest, võib olla ühekordne või perioodiline),

 • vanaduspensionieas**** või kuni 5 aastat enne sellesse ikka jõudmist ja III samba puhul pensionieas 55 aastat** eluaegne pension või oodatava elueaga jagatud tähtajaline pension***, kui pensioni väljamaksed tehakse perioodiliselt vähemalt üks kord kolme kuu jooksul.​

Mis väljamaksed mõjutavad üldist maksuvaba tulu (kuni 6000 eurot aastas)?
Riiklikud pensionid lähevad arvesse maksustatava aastatuluna ja mõjutavad inimese maksuvaba tulu arvestust.   Enne III samba pensioniiga tehtud väljamaksed, mis on maksustatud tulumaksuga määras 20%, ja pärijale tehtud väljamaksed lähevad arvesse aastatuluna ja mõjutavad inimese maksuvaba tulu arvestust.
Mis väljamaksed ei mõjuta üldist maksuvaba tulu (kuni 6000 eurot aastas)?
 
 • II sambast tehtud väljamaksed, mis on maksustatud tulumaksuga määras 20% või 10%, ja pärijale tehtud väljamaksed
 • III sambast tehtud väljamaksed, mis on maksustatud tulumaksuga määras 10%,
ei vähenda inimese maksuvaba tulu.
 • Maksustatud tulu ja kinnipeetud tulumaksu (20% või 10%) arvelt saab füüsilise isiku tuludeklaratsioonis teha kõiki mahaarvamisi.
 • Maksuvabu väljamakseid ei deklareerita.


Mitteresidendi pensioni maksustamine
 
I sammas ehk riiklik pension
II sammas ehk kogumispension
III sammas ehk täiendav kogumispension
Tulumaksuga määras 20% maksustatakse:
 • riiklikud pensionid
 • mitteresidendile enne II samba pensioniiga* (ka sambast lahkumisel saadud väljamakse ja kompensatsioon) või pärijale tehtud ühekordne väljamakse.
 • mitteresidendile enne III samba pensioniiga** või pärijale tehtud ühekordne väljamakse.

Maksulepingu rakendamine (artikkel 18 „Pensionid") võib anda maksuvabastuse. Maksulepingu rakendamine (artikkel 13 „Kasu vara võõrandamisest") annab maksuvabastuse, s.t väljamakset Eestis tulumaksuga ei maksustata. Maksuvabastuse kohaldamiseks peab inimene esitama residentsustõendi Maksu- ja Tolliametile.
Tulumaksuga määras 10% maksustatakse:
 
 • mitteresidendile vanaduspensionieas**** või kuni 5 aastat enne sellesse ikka jõudmist tehtud ühekordne väljamakse või lühem kui oodatava elueaga jagatud tähtajaline pension***.
 • mitteresidendile pensionieas 55 aastat** ja vanaduspensionieas**** või kuni 5 aastat enne sellesse ikka jõudmist tehtud ühekordne väljamakse või lühem kui oodatava elueaga jagatud tähtajaline pension***, kui kogumisperiood on kestnud vähemalt viis aastat.
  Maksulepingu rakendamine (artikkel 18 „Pensionid") võib anda maksuvabastuse. Maksuvabastuse kohaldamiseks peab inimene esitama residentsustõendi Maksu- ja Tolliametile. Maksulepingu rakendamine (artikkel 21 „Muu tulu") võib anda maksuvabastuse. Maksuvabastuse kohaldamiseks peab inimene esitama residentsustõendi Maksu- ja Tolliametile.

Mitteresidendile maksulepingutest tulenevad maksuvabastused »

Teise samba siseseid kandeid, sealhulgas kindlustuspensioni või fondipensioni raha kandmist pensioni investeerimiskontole, ei loeta väljamakseks ja selliste kannetega ei kaasne maksukohustust.


Märkused

* II samba pensioniiga on vanaduspensioniiga või viis aastat enne sellesse ikka jõudmist.

** III sambaga kuni 2020. aastani ühinenutele on pensioniiga 55 aastat ning alates 2021. aastast ühinenutele on pensioniiga sarnane II sambaga.

*** Tähtajaline pension on arvutatud vähemalt inimese vanusele vastanud üle-eelmise kalendriaasta kohta Eesti Statistikaameti avaldatud meeste ja naiste keskmiselt elada jäänud aastate alusel. Täpsemat infot saate Pensionikeskuse kodulehel või e-posti aadressil info@pensionikeskus.ee.

**** Vanaduspensioniiga arvestatakse sünniaasta järgi (lähem info Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: „Vanaduspension ja pensioniiga"). Soodustingimustel pensionid maksustamist ei muuda.

 

 

Venemaa elanike Eesti pensioni tulumaksust


Isikud, kes elavad Venemaal, loetakse Eestis tulumaksu mõistes mitteresidendiks, kellele Eestist pensioni maksmisel peetakse kinni tulumaks määraga 20%.

Kinnipeetud tulumaks on lõplik. See tähendab, et Venemaal elaval mitteresidendil, kes sai Eesti Sotsiaalkindlustusametilt pensioni, millelt tulumaks on kinni peetud, ei ole õigust esitada Eestis residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni maksustatavast tulust mahaarvamiste tegemiseks.

Pensionilt kinni peetud tulumaksu Venemaa pensionärile Eestist ei tagastata.

 

Täiendava kogumispensioni fondiosakute või kindlustuslepingu tagastusväärtuse vahetamine


Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu tagastusväärtuse paigutamisel vabatahtlikku pensionifondi loetakse viieaastast tähtaega varaseimast kindlustuslepingu sõlmimise kuupäevast arvates. Samuti on võimalik pensionifondi osakute tagasivõtmishind kanda kindlustuslepingu sõlmimisel kindlustusmakseks ilma, et sellega katkeks viieaastane kogumisperioodi nõue. Viieaastast tähtaega loetakse osakute esmasest omandamise kuupäevast arvates, kui see on kindlustuslepingu sõlmimise kuupäevast varasem. Tähtaega loetakse varaseimast kuupäevast ehk lepingu sõlmimise või osakute esmase omandamise kuupäevast alates.

Kogumisreservi ümberpaigutamisel tehtud sissemakset ei saa tulu maksustamisel tulust maha arvata, sest sellelt osalt on isikul olnud juba varem õigus maksusoodustust saada.

 

Investeerimisriskiga elukindlustusleping


Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu (IREK lepingu) alusel saadud tulu maksustamisel omab tähtsust lepingu sõlmimise aeg.

Enne 2010. aasta 1. augustit sõlmitud IREK lepingu korral on summa, mis saadakse pärast 12 aasta möödumist kindlustuslepingu sõlmimisest, maksuvaba. 12 aasta kestvusega lepingute maksuvabastus kehtib kuni 31.12.2023. a. Kui väljamakse saadakse enne 12 aasta möödumist IREK lepingu sõlmimisest, siis maksustatakse saadud summa, millest on maha arvatud sama lepingu alusel tasutud kindlustusmaksed. Enne 2010. aasta augustit sõlmitud IREK lepingust saadud tulu maksukohustust edasi lükata ei saa. IREK lepingust saadud summa (maksustatud või maksuvaba) võib edasi investeerimiseks kanda investeerimiskontole kui sissemakse. Investeerimiskonto väljamakseid ei maksustata sissemakse summa ulatuses.

Alates 2010. aasta 1. augustist sõlmitud IREK lepingu korral on tulu maksustamisel kaks võimalust. Kui IREK lepingu alusvara vastab tulumaksuseaduse § 171 lõikes 2 sätestatud tingimustele, võib maksumaksja valida investeerimiskonto süsteemi. Kui kindlustusvõtja on kindlustusandjat eelnevalt teavitanud, et kindlustushüvitis saadakse tulumaksuseaduse §-s 172 nimetatud investeerimiskontol olnud raha eest soetatud finantsvaralt, siis vabaneb kindlustusandja tulumaksu kinnipidamise kohustusest. IREK lepingust väljamakse saamisel tuleb see viivitamatult kanda investeerimiskontole. Isik, kes on kindlustusandjat teavitanud, peab silmas pidama, et kui ta ei kanna viivitamatult saadud summat investeerimiskontole, loetakse see investeerimiskonto väljamakseks.

Teiseks võimaluseks on alates 2010. aasta 1. augustist sõlmitud IREK lepingut mitte investeerimiskonto süsteemi kaasata. Sellisel juhul maksustatakse saadud summa, millest on maha arvatud sama lepingu alusel tasutud kindlustusmaksed. Investeerimiskonto süsteem ei ole kasulik näiteks siis, kui väljamakse saajaks on soodustatud isik või muu isik, kes ei ole kindlustusvõtja, sest mõlemad isikud peavad saadud summa tuluna kajastama.

Õnnetus- või surmajuhtumi või varakindlustusjuhtumi hüvitisi üldjuhul ei maksustata tulumaksuga. Kui aga isik on kindlustusjuhtumiga seotud kindlustusmaksed või kindlustatud vara soetamismaksumuse maha arvanud ettevõtlustulust, sel juhul kuulub kindlustushüvitis ettevõtlustuludes maksustamisele.
 

09.09.2021