Vara võõrandamine

Tulu, mis on saadud äriühingu ühinemisel füüsilise isiku varaga


Kui äriühingu füüsilisest isikust ainuosanik või -aktsionär on alternatiivina äriühingu likvideerimismenetlusele ühendanud äriühingu varad oma isikliku varaga, siis peab ta selle deklareerima tuludeklaratsiooni tabelis 6.6.

Äriühingul, kes annab oma vara ja kohustused ühinemisel üle füüsilisele isikule, tekib maksukohustus omakapitali osalt, mis ületab äriühingusse tehtud rahalisi ja mitterahalisi sissemakseid (tulumaksuseaduse § 50 lg 22).

Füüsilisel isikul tuleb deklareerida äriühingult rahalises või mitterahalises vormis saadud tulu ja ülevõetud kohustuste vahe ning osaluse soetamismaksumus (tulumaksuseaduse § 15 lg 31). Mitterahalises vormis saadud tulu tuleb deklareerida turuhinnas. Füüsilisel isikul tekib maksukohustus saadud kasult, mis ei ole äriühingu tasemel maksustatud.

Kui ühinemisel võetakse üle äriühingu kohustused, siis tuleb füüsilisel isikul deklareerida ülevõetud kohustuste summa.

Kui äriühingult üle võetud kohustus langeb hiljem ära nõudest loobumise, aegumise, võlgniku ja võlausaldaja kokkulangemise tõttu või muul põhjusel, siis tuleb see deklareerida ning füüsilisel isikul tekib maksustatav tulu sellel maksustamisperioodil, kui kohustus ära langeb.
 

23.08.2018