Sa oled siin

Euroopa Liidu ja Jaapani majanduspartnerlusleping (täiendatud 16.01.2019 ja 28.01.2019)

10.01.2019

Teade täiendatud 16.01.2019 ja 28.01.2018 (lisatud link Euroopa Komisjoni suunistele).

27.12.2018 avaldati Euroopa Liidu Teatajas L 330 Euroopa Liidu – Jaapani majanduspartnerlusleping. Lepingu jõustumise kuupäev on 01.02.2019 (Euroopa Liidu Teataja, 11.01.2019 avaldatud teatis L009).

Lepingu jõustumise kuupäevast, alates 01.02.2019, saab kohaldada Jaapani päritolustaatusega toodetele Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu päritolustaatusega toodetele Jaapanis imporditollimaksude vähendamist või importida tollimaksuta.
 

Eksportija koostatud päritolukinnitus


Päritolutõendiks on päritolukinnitus, mis koostatakse kaubaarvele või mõnele muule äridokumendile, kus asjaomast toodet on kirjeldatud piisavalt täpselt, et seda oleks võimalik identifitseerida.

Päritolukinnituse teksti võib koostada mis tahes eksportija, kes ekspordib päritolustaatusega tooteid, mille väärtus saadetises on kuni 6000 eurot.

Eksportijad, kelle saadetis sisaldab päritolustaatusega tooteid väärtuses üle 6000 euro ja kes koostavad päritolukinnitusi, peavad taotlema Maksu- ja Tolliametilt registreeritud eksportija staatust ja saama registreeritud eksportija (REX) numbri.

REX numbrit võib hakata taotlema enne lepingu jõustumist.

Kui ettevõttel on juba REX number olemas seoses EL-Kanada lepinguga või seoses üldise soodustuste kava GSP-ga, siis ei ole vaja uut taotlust esitada. Igal ettevõttel saab olla ainult üks REX number.
 

Importija teadmine, et tootel on päritolustaatus


EL-Jaapani majanduspartnerluslepingus on sätestatud, et tariifse sooduskohtlemise taotluse aluseks võib olla importija teadmine, et tootel on päritolustaatus (3. ptk B jagu, art 3.16 lg 2 b).

Importija teadmine, et toode on pärit eksportiva lepinguosalise territooriumilt, põhineb teabel, mis tõendab toote päritolustaatust.

Importija peab olema suuteline impordideklaratsiooni esitamisel lisama tõendavaid/selgitavaid dokumente selle kohta, et imporditav toode vastab päritolustaatuse saamise nõuetele (3. ptk B jagu, art 3.21 lg 2).

Importija, kes taotleb tariifset sooduskohtlemist kasutades importija teadmist, et tootel on päritolustaatus, ei pea olema registreeritud eksportija ja ei pea omama REX numbrit.

Soodustuse saamiseks tollideklaratsiooni täitmine


Kauba vaba ringluse tolliprotseduurile suunamisel esitatakse tollideklaratsioon järgmiste andmetega:

 • lahter 36 ’Soodusrežiim’ – 300

 • lahter 34A ’Päritoluriik’ – JP

 • lahter 44AA ’Lisadokumendi kood’ – märkida ETT sertifikaadi kood vastavalt:

  • U 110 – päritolukinnitus vastavalt lepingu artiklitele 3.16(2)(a) ja 3.17(5)(a)
  • U 111 päritolukinnitus identsetest toodetest koosnevatele mitmekordsetele saadetistele vastavalt lepingu artiklitele 3.16(2)(a) ja 3.17(5)(b)
  • U 112 – importija teadmine, et tootel on päritolustaatus vastavalt lepingu artiklile 3.16(2)(b)
 • lahter 44BC ’Dokument’ laaditakse üles sooduskohtlemise taotluse aluseks olev:

  • eksportija koostatud päritolukinnitus (ETT sertifikaat U110 või U111) või
  • importija teadmine, et tootel on päritolustaatus. Aluseks on tõendavad/selgitavad dokumendid selle kohta, et imporditav toode vastab päritolustaatuse saamise nõuetele (3. ptk B jagu, art 3.21 lg 2). (ETT sertifikaat U112)
    
Üleminekusätted transiit- ja ladustatud toodete kohta


Lepingu sätteid võib kohaldada toodete suhtes, mis vastavad tariifse sooduskohtlemise nõuetele ja mis on käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval kas teel eksportiva lepinguosalise territooriumilt importiva lepinguosalise territooriumile või importiva lepinguosalise tollikontrolli all ilma imporditollimaksude tasumiseta seni, kuni nende kohta esitatakse importiva lepinguosalise tollile artiklis 3.16 osutatud tariifse sooduskohtlemise taotlus, 12 kuu jooksul alates lepingu jõustumise kuupäevast.
 

Päritolukinnituse tekst koos selgitavate märkustega

 

Lepingu 3-D LISA, lk 680-686

(Ajavahemik: alates ................................................ kuni .............................................. (1))

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (eksportija viitenumber nr ...... (2)) kinnitab, et välja arvatud selgelt osutatud juhtudel on need tooted ..................................... (3) sooduspäritoluga.

 

(Kasutatud päritolukriteeriumid (4))......................................................................................................
(Koht ja kuupäev (5))..........................................................................................................................
(Eksportija nimi suurtähtedega) ...........................................................................................................

 

(1) Kui päritolukinnitus on koostatud mitme saadetise kohta, mis koosnevad ühesuguse päritolustaatusega toodetest artikli 3.17 lõike 5 punkti b tähenduses, tuleb märkida ajavahemik, mille kohta päritolukinnitus kehtib. Ajavahemik ei tohi ületada 12 kuud. Toote kogu import peab toimuma märgitud ajavahemiku jooksul. Kui ajavahemikku ei kohaldata, võib välja tühjaks jätta.

(2) Märkida viitenumber, mille järgi eksportija tuvastatakse. Euroopa Liidu eksportija puhul on selleks Euroopa Liidu õigusnormide kohaselt antud REX number. Jaapani eksportija puhul on selleks Jaapani ettevõtja registreerimisnumber Japan Corporate Number. Kui eksportijale ei ole registreerimisnumbrit antud, võib välja tühjaks jätta.

(3) Märkida toote päritolu: Euroopa Liit või Jaapan.

(4) Märkida, olenevalt juhtumist, üks või mitu järgmist koodi:

„A“ artikli 3.2 lõike 1 punktis a osutatud toote puhul;
„B“ artikli 3.2 lõike 1 punktis b osutatud toote puhul;
„C“ artikli 3.2 lõike 1 punktis c osutatud toote puhul, lisades järgmise teabe toote puhul tegelikult rakendatud tootepõhise nõude kohta:

„1“ klassifikatsiooni muudatuse reegli jaoks;
„2“ päritolustaatuseta materjalide suurima väärtuse või vähima piirkondliku väärtuse sisalduse reegli jaoks;
„3“ konkreetse tootmisprotsessi reegli jaoks või
„4“ kui kohaldatakse 3-B-1 liite 3. jao sätteid;

„D“ artiklis 3.5 osutatud akumuleerimise puhul või
„E“ artiklis 3.6 osutatud lubatud hälvete puhul.

(5) Koha ja aja võib märkimata jätta, kui see teave sisaldub dokumendis endas.

Lisainfo