Sa oled siin

Euroopa Liidu ja Vietnami vabakaubanduslepingu (EVFTA) jõustumise kuupäev on 1. august 2020 (teade täiendatud 02.07.2020)

22.06.2020

* Teade täiendatud 02.07.2020.

12.06.2020 avaldati Euroopa Liidu Teatajas (ELT)  nõukogu otsus (EL) 2020/753, 30. märts 2020 Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu sõlmimise kohta ELT/2020/L 186/1.

EL–Vietnami vabakaubanduslepingu tekst on lisatud nõukogu otsusele ja on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ELT/2020/L 186/3.

EL–Vietnami vabakaubandusleping on liidu nimel heaks kiidetud ja selle kohaldamist on oodata lähiajal. Nõukogu peasekretariaat avaldab lepingu jõustumise kuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.

* 30.06.2020 avaldati ELT L 207/3 teatis, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu jõustumise kuupäeva. Leping jõustub 1. augustil 2020.

EL–Vietnami vabakaubanduslepingus on päritolureeglid sätestatud 1. protokollis (lk 1319–1388).

Päritolutõendite kohta

Euroopa Liidu eksportijatele

11.06.2020 avaldati ELT 2020/C 196/16Teatis eksportijatele REX-süsteemi kohaldamise kohta Euroopa Liidus Vietnamiga sõlmitud vabakaubanduslepingu raames".

Käesolev teatis on adresseeritud Euroopa Liidu eksportijatele, kes ekspordivad päritolustaatusega tooteid Vietnami ja deklareerivad oma toodete päritolu, et saada kasu Vietnamiga sõlmitud vabakaubanduslepingu (EVFTA) kohasest tariifsest sooduskohtlemisest.

EVFTA protokollis nr 1 on määratletud mõiste „päritolustaatusega tooted“ ja käsitletud halduskoostöö viise. Protokolli artiklis 15 on kindlaks määratud tariifse sooduskohtlemise kohaldamiseks vajalike päritolutõendite üldised nõuded. Eelkõige on kõnealuse artikli lõikes 1 sätestatud, et Euroopa Liidust pärit toodete importimisel Vietnami kohaldatakse EVFTA kohast tariifset soodustust ühe järgmise päritolutõendi esitamisel:

a) päritolusertifikaat (liikumissertifikaat EUR.1), mille on välja andnud eksportiva lepinguosalise pädevad asutused ja mis on koostatud vastavalt protokolli nr 1 artiklitele 16–18 (artikli 15 lõike 1 punkt a);

b) päritoludeklaratsioon, mille on koostanud heakskiidetud eksportija protokolli nr 1 artikli 20 tähenduses mis tahes kaubasaadetise kohta, olenemata selle väärtusest, või mis tahes eksportija kaubasaadetiste kohta, mille koguväärtus ei ületa 6000 eurot (artikli 15 lõike 1 punkt b);

c) elektroonilises andmebaasis registreeritud eksportijate esitatud päritolukinnitus kooskõlas liidu asjaomaste õigusaktidega pärast seda, kui liit on teavitanud Vietnamit, et tema eksportijate suhtes kohaldatakse selliseid õigusakte. Sellises teatises võib sätestada, et punktide a ja b kohaldamine liidu suhtes lõpetatakse (artikli 15 lõike 1 punkt c).

Eespool osutatud elektrooniline andmebaas on „REX-süsteem“ kooskõlas asjakohaste ELi õigusaktidega (komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artikli 68 lõige 1).

Euroopa Liit teatas Vietnamile 8. aprillil 2020, et EVFTA protokolli nr 1 artikli 15 lõike 1 punkti c kohaldatakse alates EVFTA jõustumise kuupäevast ning et sama lõike punkte a ja b ei kohaldata.

Seepärast kohaldatakse Euroopa Liidust pärit toodete importimisel Vietnami EVFTA kohast tariifset soodustust, kui registreeritud eksportijad esitavad päritolukinnitused või mis tahes eksportija esitab päritolukinnituse saadetiste puhul, mille koguväärtus ei ületa 6000 eurot. Euroopa Liidus ei koostata ega väljastata päritolusertifikaate EUR.1 ja päritoludeklaratsioone tariifse sooduskohtlemise saamiseks Vietnamis.

Vastavalt EVFTA protokolli nr 1 artikli 19 lõikele 6 kohaldatakse kõnealuse artikli lõigetes 1–5 osutatud päritoludeklaratsiooni koostamise tingimusi päritolukinnituste suhtes mutatis mutandis. Eelkõige on päritolukinnituse tekstiks EVFTA protokolli nr 1 VI lisas esitatud päritoludeklaratsiooni tekst.

Need Euroopa Liidu ettevõtjad, kes on juba mõne muu sooduskorra kasutamise raames registreeritud, saavad kasutada neile juba antud REX-numbrit.

Vietnami eksportijatele

Vietnami päritolustaatusega toodete Euroopa Liitu importimisel kohaldatakse tariifset sooduskohtlemist, kui esitatakse üks järgmistest päritolutõenditest:

a) liikumissertifikaat EUR.1 (sertifikaadi kood ETT-s N954);

b) päritoludeklaratsioon, mille koguväärtus ei ületa 6000 eurot. Vietnami päritoludeklaratsioonil ei ole heakskiidetud eksportija numbrit. Päritoludeklaratsioonil peab olema eksportija allkiri. Päritoludeklaratsiooni kood ETT-s on U162.

c) EVFTA lepingu artikli 19 („Päritoludeklaratsiooni koostamise tingimused") kohaselt koostatud päritoludeklaratsioon, mille on koostanud eksportija, kes on heaks kiidetud või registreeritud Vietnami asjaomaste õigusnormide kohaselt pärast seda, kui Vietnam on teatanud liidule, et tema eksportijate suhtes kohaldatakse selliseid õigusnorme. Sellises teates võib sätestada, et punkti a ei kohaldata enam Vietnami suhtes. NB! 2020. a juuni seisuga ei ole Vietnam liidule selliste õigusnormide kohaldamisest teatanud.