III klassi aumärgi saajad

III klassi aumärgiga tõstetakse esile Maksu- ja Tolliameti endist või praegust töötajat teenistuskohustuste pikaajalise silmapaistvalt hea täitmise eest.

2020     Karin Aleksandrov


Teenuste osakonna e-büroo e-kanalite sisuhalduse juht Karin Aleksandrov on andnud märkimisväärse panuse Maksu- ja Tolliameti teenindusprotsesside ja teenusstandardite väljatöötamisse. Ta on oma südameasjaks võtnud Maksu- ja Tolliameti sihtgruppidele selgete sõnumite edastamise. Just tänu tema järjepidevale tegevusele sai Maksu- ja Tolliamet keelealase ja kliendikeskse tegevuse eest 2016. aastal Eesti Keele Instituudilt selge sõnumi edendaja tiitli.
 

2020     Tiia Epro


Teenuste osakonna arvestuse talituse arendusanalüütik Tiia Epro on panustanud Maksu- ja Tolliameti eri valdkondade tegemistesse ja olulistesse projektidesse, aidates seeläbi muuta maksude tasumist lihtsamaks, mugavamaks ja tänapäevasemaks.
 

Maksu- ja Tolliameti III klassi aumärk

2020     Tiiu Mändla


Juriidilise osakonna jurist-asjaajaja Tiiu Mändla on oma 31aastase tööstaaži jooksul andnud olulise panuse mitmetesse projektidesse. Ta on leidnud mitmeid nutikaid lahendusi, et muuta juristide igapäevane töö efektiivsemaks. Tiiu Mändla täpsus, kiirus, suhtlemisoskus, suurepärane tehniline taip ja uuendusmeelsus on temast teinud kolleegi, kellele võib alati loota.

 

2020     Riina Šamatauskas


Maksuauditi osakonna arendustiimi teenusejuht Riina Šamatauskas on pikaajaliselt ja pühendunult panustanud kütuse valdkonda. Alates 2011. aastast on valdkonnas toimunud mitmed olulised muutused, mis aitasid kaasa turu korrastamisele: alustades tagatise süsteemi rakendumisest kuni kütuse online-süsteemi loomiseni. Riina Šamatauskase panus sellesse on märkimisväärne.
 

2020     Ursula Podmošenski


Maksuauditi osakonna juhtivmaksuaudiitor Ursula Podmošenski pikaajaline tegevus on aidanud tagada ootuspärast maksulaekumist ning vähendanud ebaausat konkurentsi. Ursula Podmošenski on korrastanud kütuse valdkonda ning pannud õla alla füüsiliste isikute järelevalvesse. Ta on hinnatud juhendaja, nõustaja ja koolitaja ning tunnustatud koostööpartner Maksu- ja Tolliameti partnerasutustele.
 

2020     Külli Niin


Maksuauditi osakonna juhtivmaksuaudiitor Külli Niin on oma 30aastase tööstaaži jooksul olnud pühendunud töö kvaliteedi tõstmisele ja koostöös parimate lahenduste leidmisele nii klientide probleemidele kui ka Maksu- ja Tolliameti töökorralduslikele küsimustele. Tema asjatundlikkus on aidanud tagada maksutulude laekumist. Külli Niin on hinnatud maksualane koolitaja nii tudengite kui ka kolleegide silmis.
 

2020     Ülle Aas


Tolliosakonna tolliprotseduuride üksuse tollispetsialist Ülle Aas on andnud suure panuse paljude tolliprotsesside ja -rakenduste ülesehitusse, seda ka Eesti Euroopa Liiduga ühinemise ajal. Tema panus praegu volitatud ettevõtjate Eestis rakendatava kontseptsiooni väljatöötamisesse on olnud hindamatu. Analüüsides ettevõtte majandustegevust, suudab Ülle Aas oma tegevusega tagada ettevõtjatele kaupade kiire ja lihtsa liikumise.
 

2020     Pille Jõgisoo


Tolliosakonna välissuhete spetsialist Pille Jõgisoo on panustanud veebipõhise tollideklaratsioonide infosüsteemi COMPLEX ettevalmistusse, esindanud Eesti huvisid Euroopa Liidu Nõukogu juures ning nõustanud Maksu- ja Tolliameti eesistumise tiimi Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise eel ja ajal. Pille Jõgisoo oli üheks Idapiiri ekspertrühma (CELBET) loomise initsiaatoriks. Pille Jõgisoo on teenistuskohustuste pikaaegse silmapaistva täitmisega tõstnud Maksu- ja Tolliameti arvestatavaks partneriks tolli rahvusvahelises kogukonnas.
 

2020     Agu Oppar


Tolliosakonna Lõuna tollipunkti tolliinspektor-vahetusevanem Agu Oppar on Lõuna tollipunkti raudvara nii tollivormistuse kui ka tollikontrolli vallas. Oma teadmisi ja oskusi jagab ta meelsasti kolleegidega ning ta on olnud suurepärane õpetaja ja eeskuju uutele tolliametnikele. Tänu oma pikaajalisele tollitöö kogemusele ja kompetentsile leiab Agu Oppar lahenduse ka kõige keerulisematele tööalastele probleemidele.
 

2020     Toomas Klaasen


Uurimisosakonna ametnikuna on Toomas Klaasen aidanud saavutada suurepäraseid tulemusi salakaubanduse ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisel nii Eestis kui ka välismaal. Tänu tema panusele rahvusvahelisse kriminaalkoostöösse on Maksu- ja Tolliamet hea ja usaldusväärne partner eri riikide uurimisasutuse jaoks.

 

2019

Ants Kutti


Tolliosakonna idapiiri tollijärelevalve valdkonnajuhi Ants Kutti pikaajaline ja mõjus tegevus on aidanud läbi viia muudatusi ning saavutada suurepäraseid tulemusi tollivaldkonnas, mille tulemusel on tõusnud piiriületajate seaduskuulekus. Ants Kutti on andnud hindamatu panuse salakauba vastasesse võitlusesse ning omab märkimisväärset rolli Maksu- ja Tolliameti rahvusvahelises koostöös.
 

Hannes Umborg


Tolliosakonna tolliõiguse tiimijuht Hannes Umborg on tollivaldkonnas pühendunult töötanud 17 aastat. Omades suurepärast ülevaadet tolliprotsessidest, on ta kujundanud tollialast õigusloomet ning panustanud paljude tollisüsteemide arendusse. Hannes Umborg on jaganud koolitustel oma tolliteadmisi nii kolleegide kui ka ettevõtjatega.

Uno Niilus


Tolliosakonna tolliinspektor Uno Niilus on oma 27aastase staaži jooksul andnud suure panuse muudatuste elluviimisesse ja töö reorganiseerimisse. Tema eestvedamisel on käivitatud muuhulgas Koidula raudtee piiripunkti töö, mis muutis piirikontrolli tunduvalt tõhusamaks.
 

Ülla Käen


Teenuste osakonna Lõuna regiooni teenindusjuhil Ülla Käenil on 29aastase staaži jooksul õnnestunud luua meeskondi ja töökultuuri, mis on taganud ameti klientide ja töötajate väga kõrge rahulolu. Ülla Käeni laialdased teadmised ja juhtimisoskus on aastate jooksul motiveerinud paljusid kolleege ühiseid eesmärke seadma ja saavutama. Ta on ka aktiivne maksumaksjate koolitaja.
 

Herje Vahemäe


Maksuauditi üksuse juht Herje Vahemäe on panustanud maksuaudiitorite kompetentsi kasvatamisse ja menetluskvaliteeti, riskisüsteemi üles ehitamisse ja analüüsivõimekusse. Ta on koolitustel jaganud oma teadmisi paljudele organisatsioonidele ning tema koolitustel jagatud parimaid praktikaid hindavad kõrgelt ka teiste riikide kolleegid. Herje Vahemäe on olnud võtmeisik mitmete suurte muudatuste elluviimisel, loonud koostöövõrgustikke ja tugevaid meeskondi ning aidanud seeläbi täita ameti strateegilisi eesmärke.
 

Janina Škljar


Maksuauditi osakonna maksuaudiitori Janina Škljari pikaajaline ja pühendunud tegevus on taganud maksulaekumise ning ebaausa konkurentsi vähenemise. Janina Škljar on ligi 30aastase tööstaaži jooksul Maksu- ja Tolliametis suutnud jõuda väga paljude ettevõtjateni, aidates hoolitseda nende maksuasjade korrasoleku ja riigi maksutulude ootuspärase laekumise eest.

2018

Eilike Pruul


Maksuauditi osakonna juhataja asetäitja Eilike Pruul on läbi aastate andnud olulise panuse maksuauditi valdkonna arendamisele, varimajanduse vähendamisele ning ettevõtetele võrdsemate konkurentsitingimuste loomisel. Eilike Pruuli puhul väärib tunnustust tema juhitud valdkondade eesmärgipärane, sihikindel ja edukas töö varimajanduse järjepideval kahandamisel.
 

Kristi Veskus


Maksuauditi üksuse juht Kristi Veskus väärib esiletõstmist pühendunud ja sisuka tegevuse eest maksulaekumise tagamisel ja ebaausa konkurentsi vähendamisel. Kristi Veskusel on tähelepanuväärne roll uusi lähenemisi nõudvate maksuprobleemide lahendamisel, maksuauditi ametnike teadmiste arendamisel ning kõige keerulisemate maksujuhtumitega tegelemisel.
 

Ojar Kalnapenkis


Tolliosakonna vaneminspektor Ojar Kalnapenkis on pühendunult tollivaldkonnas töötanud 28 aastat, mille jooksul on ta mitmetel erinevatel ametikohtadel sihikindlalt arendanud tollijärelevalvet. Ojar Kalnapenkis väärib tunnustust eeskujuliku ja tulemusliku töö eest ning mitme Eesti majanduse kaitsmist parandanud muutuse elluviimise eest.
 

Gerli Haav


Teabeosakonna peaspetsialist Gerli Haav on suure pühendumusega andnud märkimisväärse panuse salakauba vastases võitluses. Ta on hinnatud kolleegide ja partnerasutuste seas oma ulatuslike teadmiste, kogemuste ja oskustega.
 

Liia Rannala


Maksude osakonna konsultandi Liia Rannala puhul väärib tunnustust tema pikaajaline ja silmapaistev nõustamis- ja töökogemus rahvusvahelise maksustamise alal ning koostöö Soomega. Liia Rannala on oma töös orienteeritud lahenduste leidmisele ka kõige keerulisemates olukordades.
 

Ailen Vessmann


Kommunikatsiooniosakonna endise sisekommunikatsiooni juhtivspetsialisti Ailen Vessmanni panus sisekommunikatsiooni arendamisel, sealhulgas kesksete kommunikatsioonikanalite loomisel, ühisürituste korraldamisel ning sportimis- ja terviseedendamise sündmuste eestvedamisel on olnud märkimisväärne ning on aidanud rikastada ameti organisatsioonikultuuri.
 

2017

Airi Lepassar


Maksuauditi osakonna talitusejuhataja Airi Lepassar on oma pikaajalises tihedas koostöös ettevõtlusorganisatsioonidega andnud olulise panuse ebaausa konkurentsi vähendamisele ja maksutulude korrektse laekumise tagamisele metsasektoris ning ümbrikupalga vastasele võitlusele.
 

Kersti Karuse-Veebel


Arendusjuht Kersti Karuse-Veebel on olnud ameti teenistuses 9 aastat. Kersti Karuse-Veebel väärib esiletõstmist väljapaistva panuse eest ameti IT-valdkonna koordineerimisel ja arenduste sujuval korraldamisel ning kasutuses oleva dokumendihaldussüsteemi eestvedamisel ja juurutamisel.
 

Inna Issajenko


Tolliosakonna tollitehnoloogia juhtivspetsialist Inna Issajenko väärib esiletõstmist kohusetundliku ja pikaajalise panuse eest tolli infotehnoloogiliste süsteemide arenduste koordineerimisel, seda ka koostöös Euroopa Komisjoniga. Inna Issajenko on andnud märkimisväärse panuse Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise perioodil tolli valdkonna edendamisele.
 

Kaido Lemendik


Kaido Lemendik on endine maksuauditi osakonna juhataja asetäitja, kes oli ameti teenistuses üle 16 aasta. Kaido Lemendik on andnud olulise panuse ebaausa konkurentsi vähendamisel ja maksulaekumise tagamisel, samuti koostöö loomisel erinevate erialaliitudega ja ettevõtjate esindajatega.
 

Irina Laanemets


Irina Laanemets on teenindusosakonna Pärnu teenindusbüroo konsultant ja ametis töötanud alates 1994. aastast. Irina Laanemetsa puhul väärib tunnustust tema pikaajaline kogemus ametis kasutatavate IT-süsteemidega ja panus nende arenduste testimisel, et luua kasutusmugavus ja tulemuslikkus nii klientide kui ka ametnike jaoks.
 

Katrin Truup


Võru teenindusbüroo juht Katrin Truup on pikaaegse kogemusega teenindusvaldkonna juht, kes on andnud olulise panuse Maksu- ja Tolliameti koostööle kohalike ettevõtjatega ja teiste avaliku sektori organisatsioonidega.
 

2016

Aimi Pihel


Tolliosakonna tollipoliitika rakendamise talituse peaspetsialist Aimi Pihel väärib esiletõstmist väljapaistva ja pikaajalise panuse eest Eesti tollikorralduse päritolu valdkonnas. Tema töö kaupade päritolu ehk nn majandusliku kodakondsuse määramisel on olnud oluliseks lüliks rahvusvahelise kaubanduse toimimisel ning tema töö on olnud eeskujuks ka teiste riikide maksuhalduritele.
 

Heikki Sepp


Heikki Sepp on teenindusosakonna juhataja asetäitja ja olnud ameti teenistuses üle 23 aasta. Ta on olnud mitmetel vastutusrikastel juhtivatel ametikohtadel ja seeläbi olnud eesmärke seadev juht mitmesajale inimesele. Oma pikaajalise tööga on Heikki Sepp aidanud edendada teenindusvaldkonda ning loonud oma üksustes motiveeriva ja avatud suhtlusega töökeskkonna.
 

Virgo Treinbuk


Tolliosakonna tollipunkti juhtivinspektor Virgo Treinbuk on pikaajalise staažiga ametnik, kes on töötanud tolli valdkonnas alates 1991. aastast. Virgo Treinbuk on oma panuse andnud liikuva röntgeni meeskonna loomisel ja väljaõppe korraldamisel, lisaks Ida regioonis koerajuhtide töö organiseerimisel ning Narva piiripunktide rekonstrueerimisel ja väljaehitamisel, mille tulemusena on oluliselt paranenud töötingimused ja piiriületuse mugavus.
 

Tiina Parik


Uurimisosakonna peaspetsialist Tiina Parik on oma ala tunnustatud ekspert ametiülese jälitustegevuse koordineerimises ja riigisaladuse andmete käitlemises. Tiina Parik on andnud suure panuse jälitusinformatsiooni registreerimissüsteemide ning Maksu- ja Tolliameti ülese riigisaladuse andmete käitlemise protsessi arendamisel ja rakendamisel, tagamaks antud valdkonnas kõrgeima kvaliteedi ja võrdse partnerluse teiste Eesti õiguskaitseorganitega.
 

2015

Hannes Udde


Hannes Udde töötab ametis maksude valdkonnas üle 20 aasta. Ta juhib inimeste tulude deklareerimisega seotud arendust, mis on olnud ameti lipulaevaks juba pikki aastaid. Tulude deklaratsiooni esitamine on lihtne, aastatetagusest keerukast toimingust on saanud ühe klikiga tuludeklaratsiooni esitamine, mis võtab suurel osal inimestel aega vaid paar minutit.
 

Ivar Laur


Ivar Laur on olnud ameti teenistuses 13 aastat ning suurema osa teenistuses olnud ajast on ta tegelenud Maksu- ja Tolliameti riskimudelite arendamise ja maksulaekumise prognoosidega. Tema koostatud riskimudelid on muutunud aina täpsemateks, mis võimaldab osakondadel oma tööd efektiivsemalt teha. Ivar Lauri loodud MTA analüüsimetoodikaid on tunnustanud nii Rahvusvaheline Valuutafond kui ka Euroopa Liidu teised liikmesriigid.
 

Terje Lang


Terje Lang on pikaajaliselt pühendunud maksukuritegevuse tõkestamisele, alustades uurijana kuni edutamiseni uurimisosakonna talituse juhataja ametikohale 2011. aastal. Tema eestvedamisel on talitus kriminaalmenetluse efektiivsuse tõstmisel põhiliseks suunanäitajaks nii julgete töökorralduslike muudatuste läbiviimise kui ka reaalse tulemuslikkuse poolest. Tema juhtimisel on lühendatud menetlusaega maksukuritegude kriminaalasjades ligikaudu poole võrra. Terje Lang on autoriteetne arvamusliider maksu- ja majanduskuritegevuse teemade osas kogu majanduskuritegevusele orienteerunud õiguskaitse tasandil.
 

Urve Vilde


Tollikorralduse osakonna tollipoliitika rakendamise talituse peaspetsialist Urve Vilde väärib esiletõstmist seoses pikaajalise kohusetundliku tööga tollitariifistiku valdkonnas. Ta vastutab Eesti tollitariifistiku haldamise ja tollitariifistikuga seotud süsteemide väljatöötamise koordineerimise ja arendamise ning rakendamise korraldamise eest. Urve Vilde eestvedamisel rakendati Eestis alates 1. maist 2004 üks keerulisematest infosüsteemidest Maksu- ja Tolliametis – Eesti tollitariifistik (ETT), mis on mõeldud kasutamiseks kõigile, kes tegelevad kaubavahetusega kolmandate riikidega.
 

2014

Leelo Kokk


Leelo Kokk väärib esiletõstmist oma ligi 10aastase pühendunud spetsialisti tööga ameti maksutulude arvestuse valdkonnas. Ta on andnud märkimisväärse panuse Maksu- ja Tolliameti jaoks olulistes arvestusega seotud arendusprojektides. 2009. aastal käivitunud uue tulude arvestussüsteemi projektis oli Leelol kandev roll arvestuspõhimõtete väljatöötamisel ja arendamisel. Selle projekti käigus juurutatud arvestussüsteemi muudatused on olnud olulised nii ametile kui riigile tervikuna ning Maksu- ja Tolliameti nõuete haldus on eeskujuks teistele riigiasutustele. Leelo Kokki panus on olnud silmapaistev ka mitmes hilisemas arenduspojektis nagu eurole üleminek, Tallinna linna müügimaksu ja reklaamimaksu halduse loomisel, keskkonnatasude ja NAPi (kohtu ja prokuratuuri nõuete haldus) projektis.
 

2013

Vello Valm


Vello Valm on pika teenistusaja jooksul olnud aktiivselt tegev Eesti tolli tõhusal taasülesehitamisel ning ELiga liitumise ettevalmistamisel. Oma suurtele kogemustele tuginedes on ta andnud märkimisväärse panuse maailmas ainulaadse piirijärjekordade süsteemi GoSwift arendamiseks, Schengeni hindamise ettevalmistamisel, samuti MONEYVALi hindamise ettevalmistamisel. Vello Valmil on olnud oluline mõju tõhusa koostöö käivitamisel ja arendamisel nii siseriiklike partneritega kui ka rahvusvahelises mastaabis Eesti–Soome ja Eesti–Venemaa tolli koostöös.
 

Maria Kasendi


Maria Kasendil on juhtimis- ja meeskonnatöö kogemust Maksu- ja Tolliametis üle 20 aasta. Taasiseseisvumise algaastatel tuli tal Tartu Linna Maksuameti juhina tegeleda noore organisatsiooni ülesehitamise ja arendamisega, saades rasketes majanduslikes oludes väga hästi hakkama. Tema edukas tegevus jätkus 2003. aastal Tartu Maksuameti direktori asetäitjana, kureerides teenindusvaldkonna tööd. Ta suutis kahe asutuse baasil loodud uue asutuse kollektiivi panna toimima ühistele eesmärkidele orienteeritud efektiivse meeskonnana. Käesoleval ajal töötab Maria Kasendi tulemuslikult Maksu- ja Tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialistina, kelle alluvuses teeb oma igapäevast tööd 16 spetsialisti. Nimetatud üksusel on väga suur roll kogu riigimaksude alase aruandlusdistsipliini tagamises ning samuti ameti strateegiliste sihtmärkide täitmises.
 

Toivo Toomingas


Toivo Toomingas töötab Maksu- ja Tolliameti tolli valdkonnas üle 20 aasta. Alates 1993. aastast oli ta Tallinna Tolliinspektuuri juhataja asetäitja ja aastatel 2001–2003 Tallinna Tolliinspektuuri juhataja ning edasi on ta olnud mitmetel vastutusrikastel juhtivatel ametikohtadel. Toivo Toomingas on andnud suure panuse ameti ülesehitamise arendamisel, olles kolleegidele eeskujuks korrektsusega ja abiks põhjalike teadmistega. Märkimisväärne on tema panus Eesti majanduse jaoks oluliste Muuga ja Paldiski vabatsoonide loomisel ning töökorralduse arendamisel.
 

Jaanus Rand


Jaanus Rand väärib esiletõstmist seoses pikaajalise kohusetundliku tööga Maksu- ja Tolliameti rahvusvahelise koostöö valdkonnas. Ta on edukalt tegelenud tollialase rahvusvahelise koostöö koordineerimisega nii Euroopa Liidu tasandil kui ka kahepoolsetes suhetes ja regionaalses koostöös, toetades ameti ette seatud ülesannete täitmist ning ameti rahvusvahelise maine püsimist usaldusväärse ja asjatundliku partnerina. Jaanus Rand on eriti silma paistnud koostöö arendamises Venemaaga, mis eeldab head analüüsivõimet ja suhtlemisoskust, järjepidevust ja professionaalsust. Tänu tema pühendumusele ja oskustele allkirjastati 8. juunil 2012 koostööprotokoll Maksu- ja Tolliameti ning Venemaa Föderaalse Tolliteenistuse vahel, mis on aluseks edasiseks koostööks juba ekspertide tasandil. Suhted Vene tolliga on muutunud regulaarseks ja ta on tõhusalt aidanud kaasa Moskva tollinäitustel Maksu- ja Tolliameti heale esindamisele, samuti Maksu- ja Tolliameti ning Venemaa Föderaalse tolliteenistuse koostöös käivitatud kiirliini pilootprojekti kordaminekule.
 

2012

Lauri Pastak


Lauri Pastak on pikaajalise teenistusstaažiga piirkonnajuht, kellel on erakordne panus kahe suure ja eriilmelise organisatsiooni liitmisel ning loomisel Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskuseks, mis alustas tööd 1. juulil 2005. Tunnustada tuleb ka tema suurt panust EL-i tollipiiri tegevuse vastavusse viimise eest Eesti liitumisel EL-iga. Ida teeninduspiirkond on keerulise sotsiaalse eripära ning ka äriringkondade kõrge aktiivsuse tõttu üks raskemaid teeninduspiirkondi tollis, mida Lauri Pastak on tulemuslikult juhtinud ning edukalt koordineerinud oma regioonis koostööd kohalike omavalitsuste ja partnerorganisatsioonidega. Samuti on Lauri Pastak osalenud aktiivselt piiriüleses koostöös Venemaaga eesmärgiga muuta piiriületus sujuvamaks ja kiiremaks.
 

Jaan Krinal


Jaan Krinal on pikaajalise teenistusstaažiga piirkonnajuht, kellel on erakordne panus kahe suure ja eriilmelise organisatsiooni liitmisel ning loomisel Maksu- ja Tolliameti Lääne maksu- ja tollikeskuseks, mis alustas tööd 1. juulil 2005. Ta on tulemuslikult juhtinud maksu- ja tollikeskuse nii teeninduslikke kui ka järelevalvelisi tegevusi, on edukalt koordineerinud oma regioonis koostööd kohalike omavalitsuste ja partnerorganisatsioonidega. Ta on hinnatud lektor maksuteemalistel koolitustel, on edukalt korraldanud koostööd erinevate gümnaasiumitega ning pidanud loenguid teemal „Noored taskuraha teenimas".
 

Jüri Haamer


Jüri Haamer on pikaajalise teenistusstaažiga piirkonnajuht, kellel on erakordne panus kahe suure ja eriilmelise organisatsiooni liitmisel ning loomisel Maksu- ja Tolliameti Lõuna maksu- ja tollikeskuseks, mis alustas tööd 1. juulil 2005. Ta on tulemuslikult juhtinud maksu- ja tollikeskuse nii teeninduslikke kui ka järelevalvelisi tegevusi, on edukalt koordineerinud oma regioonis koostööd kohalike omavalitsuste ja partnerorganisatsioonidega. Samuti on Jüri Haamer osalenud aktiivselt piiriüleses koostöös eesmärgiga muuta piiriületus sujuvamaks ja kiiremaks.
 

2011

Dmitri Jegorov


Maksu- ja Tolliameti endine peadirektori asetäitja Dmitri Jegorov on panustanud erakordselt mõjusalt ameti töökorralduse süstematiseeritud arendamisse ning selle tulemusena on amet pälvinud mitu kvaliteedi- ja innovatsiooniauhinda. Dmitri Jegorovi osa on olnud oluline maksunduse valdkonna tutvustamisel ning ta kujunes selles osas arvamusliidriks avalikkuse ja erialainimeste silmis.
 

Mall Kolju


Maksu- ja tolliametnike ametiühingu juhatuse esimees Mall Kolju pälvis aumärgi pikaajalise ja kohusetundliku teenistuskohustuste täitmise eest ning sellele lisanduva ühiskondliku aktiivsuse ja konstruktiivse suhtumise eest ametiühinguliikumise kaudu ameti kõigi töötajate huvide kaitsmisel. Tema ametiühingutegevuse tulemuslikkus väljendub selles, et hoolimata välismuutujatest peale sunnitud eelarvekärbetest, on ta ametiühingu liidrina võidelnud töötajate õiguste eest, minemata kaasa provotseeriva või populistliku tegevusega. Eeltoodust johtuvalt on silmapaistev tema panus töörahu hoidmisse ja ametis tavapärase töise sisekliima säilimise kaudu, samal ajal ka ametile püstitatud eesmärkide täitmisse.
 

Margus Raspel


Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna Põhja II talituse juhatajat Margus Raspelit tunnustati pikaajalise ja väljapaistva tegevuse eest algselt Maksupettuste Uurimise Keskuse ning hiljem Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna jälitustegevuse võimekuse loomise ja arendamise eest. Tema eestvedamisel on märkimisväärselt tõhustatud rahvusvahelise koostöö osakaalu salakaubanduse, narkootikumide ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemisel, mis on aidanud kaasa ameti kui hea partneri tunnustamisele eri riikide uurimisasutuste poolt.
 

2010

Riina Vaikla


Rahandusministeeriumi finantsosakonna pearaamatupidaja Riina Vaikla pikaajaline ja silmapaistvalt hea teenistuskohustuste täitmine maksuhalduri struktuuris on taganud raamatupidamise tõrgeteta toimimise infosüsteemide platvormide vahetamisel. Rahandusministeeriumi valitsemisalas 2010. aastal toimunud tugiteenuste konsolideerimine ja tsentraliseerimine kulges tänu Riina Vaiklale Maksu- ja Tolliameti jaoks ladusalt.
 

2009

Ruth Paade


Maksu- ja Tolliameti tulude osakonna juhataja Ruth Paade on pikaajalise staažiga eeskujulik Maksu- ja Tolliameti teenistuja. Ruth Paade juhtimisel käivitati 2009. aasta alguses edukalt uus tulude arvestussüsteem, mis pakub maksumaksjale maksukohustuste ja nende täitmise kohta varasemast detailsemat infot. Tulude arvestussüsteemi fundamentaalne muudatus on olnud ametile ning riigile tervikuna väga oluline. Ruth Paade pälvis ameti III klassi aumärgi teenistuskohustuste pikaajalise silmapaistvalt hea täitmise eest.
 

2008

Riina Koit


Riina Koit on juhtinud alates 1990. aastast oma alluvuses olnud struktuuriüksuseid väga edukalt. Harju Maakonna Maksuametis loodi Riina Koidu juhtimisel esmakordselt vabariigis eraldi revisjoni osakond, enne seda tegelesid revisjoniga kliendihaldurid. Kuna see muudatus osutus tõhusaks, loodi ka teistesse maksuametitesse revisjoniosakonnad. Tänaseks on selline tööjaotus muutunud ainuvõimalikuks. Tänu Riina Koidule on ametis juurutatud tugev ja kindel kontrollisüsteem.