2015. a investeeringute kava projektid

Euroopa Regionaalarengu Fondi meede „Nutika teenuste taristu arendamine“, mille eesmärk on luua uute ning uuenduslike e-teenuste loomist ja rakendamist toetav ühtne teenusruum

Projektid

Interneti (välis)kaubandus

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Nutika teenuste taristu arendamine“ 2015. investeeringute kava (1) alusel projektile „Interneti (välis)kaubandus“ toetust summas 138 600 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti eesmärgiks oli erakliendile lihtsa ning arusaadava kauba ja sularaha deklareerimise keskkonna loomine, kasutades seejuures kaasaegseid infotehnoloogilisi lahendusi. Teisisõnu – klient saab ise kiirelt ja lihtsalt arvutis või nutiseadmes deklareerida kaupa ja sularaha ning tasuda impordimaksud. Nii lüheneb tollivormistuse ja piirületamise aeg ja paraneb kasutajamugavus. Posti- ja kullerfirmad saavad kokku hoida tööaega ning laopinda.

Projekti tulemusena saab eraisik:

  • interneti teel tellitud ja reisijana kaasa toodud kauba ning sularaha lihtsalt deklareerida;

  • infot deklaratsiooni töötlemise etappide olekute ja täiendavate nõuete esitamise kohta süsteemi poolt saadetud e-kirja teel;

  • tasuda maksud deklareerimise keskkonnast väljumata;

  • kasutada teenust arvutis ja nutiseadmes.

Projekt kestis 01.06.2015 kuni 31.05.2017 ja loodava rakenduse arendajaks oli Cybernetica AS.

Käibemaksukohustuslaseks registreerimise avaldused

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Nutika teenuste taristu arendamine“ 2015. a investeeringute kava (1) alusel projektile „Käibemaksukohustuslaseks registreerimise avaldused“ toetust summas 400 000 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna. Projekti kogumaksumus oli 543 010 eurot, millest 143 010 eurot tasus Maksu- ja Tolliamet IT-riigieelarvest.

Projekti eesmärgiks oli käibemaksukohustuslaseks registreerimise avalduse, piiratud käibemaksukohustuslaseks registreerimise avalduse, käibemaksukohustuslasest kustutamise avalduse, piiratud käibemaksukohustuslasest kustutamise avalduse, kassapõhise käibemaksuarvestuse rakendamise teatise ja kassapõhisest käibemaksuarvestusest loobumise teatise esitamise ja menetlemise protsessiga seotud funktsionaalsuse arendamine. Oluline oli lihtsustada ettevõtlust tõendavate lisadokumentide esitamise protsessi, millega kaasneb kulude kokkuhoid nii kliendi kui Maksu- ja Tolliameti jaoks, samuti kvaliteetsem riskianalüüs.

Projekti tulemusena:

  • on kliendil võimalik saada käibemaksukohustuslase number kiiremini ja see annab ettevõttele võimaluse käibemaksuga maksustatavate tehingute tegemisega varem alustada. Käibemaksu numbri olemasolu annab eelise ettevõtluskeskkonnas tegutsemiseks.

  • ei pea klient tulema avalduse esitamiseks Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroosse, vaid saab esitada käibemaksukohustuslase avalduse elektroonselt;

  • kiireimal juhul saab isik saab käibemaksukohustuslase numbri kätte ühe tööpäevaga, süsteem saadab isikule kohe sellekohase teavituse e-kirja või SMSi teel. Nii muutub ka maksuhalduri jaoks menetlusprotsess kiiremaks.

  • tekib kliendil võimalus vaadata infot avalduse menetluse käigu kohta e-maksuameti/e-tolli keskkonnas.

Projekt kestis 01.06.2015 kuni 31.05.2017 ning loodava rakenduse arendajateks olid OÜ Icefire ja Cybernetica AS.

Analüüsimudelite loomine majanduse monitoorimiseks, prognoosimiseks ja poliitikameetmete mõju hindamiseks kasutades ettevõtete poolt genereeritavaid suurandmeid ja kaasaegseid modelleerimistehnikaid

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Nutika teenuste taristu arendamine“ 2015. investeeringute kava (3) alusel projektile „Analüüsimudelite loomine majanduse monitoorimiseks, prognoosimiseks ja poliitikameetmete mõju hindamiseks kasutades ettevõtete poolt genereeritavaid suurandmeid ja kaasaegseid modelleerimistehnikaid“ toetust summas 300 000 eurot. Abikõlblikud kulud kaetakse 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti eesmärgiks on luua ettevõtlusest pärinevate detailandmete reaalajas analüüsile tugineva majandus- ja maksupoliitiliste otsuste tegemiseks vajaliku keskkonna pilootlahendus.

Projekti tulemusena piloteeritakse:

  • kuidas kasutada detailandmeid integreeritult muude asjakohaste majandusnäitajatega analüütilise töö sisendina, väärtustada ja anda ettevõtetele ning riigile (või seotud administratiivsetele osapooltele) tagasisidekanal majanduses toimuvast;

  • võimalust luua ökonomeetrilised mudelid, mis ennustaks mistahes huvipakkuvat väljundit või trendi tulevikus (näiteks IKT sektori käibekasvu prognoos). Selle tegevussuunaga kaasneb võimalus luua reaalajas iseennast uuendav mudel, mis seletab mistahes sektori ettevõtete edu või ebaedu. Samuti on võimalik ennustada maksuraskusesse sattumise tõenäosust ja maksuvõla suurust, võimaldades omakorda riigi poolt hinnata riske maksude laekumisel ning leida ettevõtetega koostöös parimaid lahendusi majandusraskustest või kriisidest ülesaamiseks.

Projekt kestis 02.11.2015 kuni 01.11.2017 ning loodava rakenduse arendajateks olid Tartu Ülikool ja Statistikalabor OÜ.