Euroopa Regionaalarengu Fond 2007–2013

Projektid

Kontrollikeskkond 4

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu“ taotlusvoorus „Jooksev taotlemine 2009-2010“ projektile „Kontrollikeskkond 4“ toetust summas 189 204 eurot.

Projekti eesmärgiks oli kohmaka ja ressursinõudliku maksudeklaratsioonide elektroonilise kontrollisüsteemi ühtlustamine ja kaasajastamine. Efektiivsema keskkonna kasutuselevõtmisega sooviti vähendada maksukuulekate klientide halduskoormust (ajakulu korduvatele küsimustele vastamisel, dokumentide ja tegevuste dubleerimise vajadust).

Projekti tulemusena:

  • vähenes maksupettustest tulenev ebaaus konkurents;
  • vähenesid dokumentide, tegevuste dubleerimise vajadus ja paberikulu;
  • analüüs muutus kaasaegsemas keskkonnas tulemuslikumaks;
  • vähenes klientide halduskoormus;
  • mugavam e-keskkond vähendas ametnike halduskoormust.

Projekt kestis 11.02.2011 kuni 15.06.2012 ja rakenduse arendajaks oli Cybernetica AS.

Eurole üleminek

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu“ taotlusvoorus „Eurole üleminekuks infosüsteemide korrastamine“ projektile „Eurole üleminek – analüüs ja baaskomponentide muutmine“ toetust summas 482 661 eurot, projektile „Eurole üleminek – tulu eraldamise komponentide muutmine ning dokumendi vormide kooskõlla viimine euronõuetega“ toetust summas 271 046 eurot, projektile „Eurole üleminek – eurole ülemineku juurutamine ja 2011. aasta deklaratsioonivormide muutmine“ toetust summas 361 286 eurot ja projektile „Eurole üleminek – e-teenuste euronõuetega vastavusse viimine“ toetust summas 266 166 eurot.

Projektide eesmärgiks oli tagada probleemideta eurole üleminek MTA infosüsteemides ja muuta arvestus europõhiseks, viia süsteemi genereeritavad dokumendivormid ja maksudeklaratsioonid vastavusse euronõuetega. Lisaks tuli tehingute aluseks oleva valuuta muutumisel kroonilt eurole teha süsteemides ümberseadistamisi ja tarkvaralisi täiendusi ning tagada MTA infosüsteemide koostalitusvõime.

Projektide tulemusena viidi MTA infosüsteemid, deklaratsioonid ja dokumendivormid euro nõuetega vastavusse, muudeti arvestus europõhiseks ning tehti vajalikud täiendused ja liidestamised tagamaks erinevate MTA infosüsteemide koostalitusvõime. Infosüsteemides tehakse päringuid, arvutusi, broneeringuid ja määratakse makse eurodes.

Projekt „Eurole üleminek – analüüs ja baaskomponentide muutmine“ kestis 29.03.2010 kuni 28.03.2012  ja arendajaks oli OÜ Icefire; „Eurole üleminek – tulu eraldamise komponentide muutmine ning dokumendi vormide kooskõlla viimine euronõuetega“ kestis 01.06.2010 kuni 30.09.2010 ja arendajaks oli OÜ Icefire; „Eurole üleminek – eurole ülemineku juurutamine ja 2011. aasta deklaratsioonivormide muutmine“ kestis 22.07.2010 kuni 31.03.2011 ja arendajaks oli OÜ Icefire ning „Eurole üleminek – e-teenuste euronõuetega vastavusse viimine“ kestis 23.04.2010 kuni 22.04.2011 ja arendajaks oli Cybernetica AS.

Siseriiklik aktsiisisaatedokumentide haldamise elektroonne süsteem

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Infoühiskonna edendamine avatud taotluste kaudu“ taotlusvooru „Jooksev taotlemine 2009-2010“ projektile „Siseriiklik aktsiisisaatedokumentide haldamise elektroonne süsteem“ toetust summas 479 490 eurot.

Projekti eesmärgiks oli lihtsustada aktsiisialast teabehaldust ning kontrolli ja võimaldada kliendile elektroonset, kiiremat, korrektsemat ja lihtsamat aruandlust.

Projekti tulemusena muudeti elektroonseks siseriiklikud aktsiisikaupade saatelehed. Elektroonsed saatelehed suurendasid ülevaadet informatsiooni liikumise üle, vähendasid eksimusi saatelehtede täitmisel. Elektrooniline saateleht võimaldab teha väljavõtteid, mis aitavad ettevõttel tegevust planeerida ja MTA-l erinevaid analüüse läbi viia. Lisaks tekitas elektrooniliste saatelehtede kasutuselevõtmine võimekuse aktsiisideklaratsioone ja laoseisuaruandeid eeltäita. Toimingud koondati ühte rakendusse, et klient ei peaks sama tegevuse juures kasutama mitut erinevat süsteemi saadetise eri osade jaoks.

Projekt kestis 14.11.2012 kuni 31.12.2013 ja rakenduse arendajaks oli Cybernetica AS.

E-ajatamise teenus

Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Infoühiskonna edendamine investeeringute kava kaudu“ investeeringute kava 2012 alusel projektile „E-ajatamise teenus“ toetust summas 199 680 eurot.

Projekti eesmärgiks oli muuta e-maksuametis/e-tollis maksuvõla ajatamise taotluse esitamine kliendile kasutajasõbralikumaks ja ülevaatlikumaks, pakkuda e-kanali kaudu ajatamise taotluse esitamise võimalust kõikidele maksumaksjatele ning vähendada ametnike ajakulu taotluste menetlemisel.

Projekti tulemusena saab tasumisgraafikusse kaasata lisaks võlas olevatele summadele ka sellised maksunõudeid, mille tasumise tähtpäev ei ole veel saabunud. Nii lihtsustatud kui tavakorras ajatamise taotlust saab esitada e-maksuametis/e-tollis ning juhul, kui maksukohustuslane vastab lihtsustatud menetluse kriteeriumitele, saab ta ise endale ajatamise graafiku kohe ära kinnitada. Taotluse esitamisel saab klient selge ülevaate ajatamisega kaasnevatest kuludest ning valida välja enda jaoks sobivaima lahenduse. Uue e-teenuse kaudu saab klient vaadata infot taotluse menetluse käigu kohta, esitada täiendavaid dokumente ja näha otsust sõltumata ajatamise taotluse esitamise kanalist. Juhul, kui maksukohustuslasel ununes graafikujärgne makse õigeaegselt tasumata, saadetakse talle automaatne meeldetuletus kas e-posti või SMS-iga. Ametnike ajakulu vähendati olulisel määral, sest teatud töölõike automatiseeriti ning tegevusi koondati mitmest süsteemist ühte.

Projekt kestis 05.02.2015 kuni 31.12.2015 ja rakenduse arendajaks oli OÜ Icefire.

Aktsiisikaupade tollijärelevalve infosüsteem