Lõpetatud projektidEuroopa Regionaalarengu Fondi meede „Avalike teenuste pakkumise arendamine“, mille eesmärk on pakkuda avalikke teenuseid kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt

Kasutajate haldus


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Kasutajate haldus“ toetust summas 492 500 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Kasutajate halduse projekti eesmärk oli luua ja võtta kasutusele kasutajate haldussüsteem, mis võimaldab täita eIDASe määruse nõudeid, mille kohaselt tuleb teiste Euroopa Liidu liikmesriikide isikutuvastusvahendeid aktsepteerida. Projekti teostamisel võeti kasutusele isikute ja kasutajate eristamine, mille puudumine takistas oluliselt praeguse iseteeninduskeskkonna arengut ja eIDASe nõuete rakendamist.

Projekt kestis 25.05.2017 kuni 08.05.2019 ning arendajaks oli Cybernetica AS.
 

Isikute haldus


Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Isikute haldus“ toetust summas 492 500 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Isikute halduse projekti eesmärk oli luua ja võtta kasutusele füüsiliste ja juriidiliste isikute haldussüsteem, mis võimaldab ühetaoliselt hallata MTA süsteemides olevaid isikuandmeid ning täita eIDASe määruse nõudeid, mille kohaselt tuleb teiste EL-i liikmesriikide isikutuvastusvahendeid aktsepteerida. Isikute haldussüsteemi põhifunktsioon on pakkuda MTA teistele süsteemidele ühetaoliste liideste kaudu ajakohaseid isikute andmeid, mis on kogutud nii MTA sisestest kui ka välistest allikatest. Isikute haldussüsteem realiseerib isiku kogu elutsükli halduse, alates isiku loomisest kuni isiku tegevuse lõpetamiseni/surmani. Füüsiliste ja juriidiliste isikute haldussüsteem talletab isiku kogu eluloo. Isikute liidese kaudu saavad teised süsteemid pärida isiku andmeid mistahes ajahetke seisuga. Andmed on jälitatavad – iga andmeelemendi kohta on teada, millisest allikast see saadi ning mis ajahetkel.

Projekt kestis 25.05.2017 kuni 08.05.2019 ning arendajaks oli Cybernetica AS.
 

Pääsuõiguste ja volituste haldus


Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Pääsuõiguste ja volituste haldus“ toetust summas 492 500 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Pääsuõiguste ja volituste halduse projekti eesmärk oli luua ja võtta kasutusele pääsuõiguste ja volituste süsteemid, mis võimaldavad hallata nii välis- kui ka sisekasutajate õigusi teenuste kasutamisel. Pääsuõiguste ja volituste halduse projektiga loodi isikute vaheliste esindusõiguste ehk volituste ja isikutega seotud kasutajate pääsuõiguste keskne haldus. Selle projekti tulemusena eristame pääsuõigusi ja volitusi. Loodud tulemi näol on tegemist baasteenusega, mis võimaldab nii Eesti isikutel kui ka teiste ELi liikmesriikide kodanikel hallata MTA teenuste kasutamise õigusi.

Projekt kestis 25.05.2017 kuni 08.05.2019 ning arendajaks oli Cybernetica AS.
 

Autentimine


Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Autentimine“ toetust summas 392 00 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Autentimise projekti eesmärk oli luua ja võtta kasutusele autentimise ja sessioonihalduse süsteemid, mis vastavad eIDASe määruse nõuetele. Nimetatud määruse kohaselt tuleb teiste ELi liikmesriikide isikutuvastusvahendeid aktsepteerida. Projekti teostamisel vabaneti vananenud tehnoloogiatest ning Eesti formaadis isikukoodi olemasolu nõudest, mis takistasid oluliselt tänase iseteeninduskeskkonna arengut ja eIDASe nõuete rakendamist.

Autentimise süsteem on baasteenus, mis võimaldab nii Eesti isikutel kui ka teiste ELi liikmesriikide kodanikel MTA iseteeninduskeskkonda sisse logida.

Projekt kestis 25.05.2017 kuni 08.05.2019 ning arendajaks oli Cybernetica AS.
 

Arveldused I etapp


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Arveldused I etapp“ toetust summas 491 660 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Uus arvelduste komponent pakub kliendile varasemaga võrreldes palju selgemat ülevaadet oma nõuetest, toimingutest, ettemaksukontodest ja tagastustaotlustest.

Kõige suurem varasemaga võrreldes on muutus andmete esitlusviisis. Andmed konsolideeritakse ja kasutajale kuvatakse infot ainult olulist teavet pakkuvas lõikes. Vajadusel saab avada andmed detailsema info vaatamiseks (nt millistest nõuetest koosneb konkreetse nõudeliigi saldo).

Arvelduste esilehel kuvatakse kliendi erinevaid ettemaksukontosid ja nende saldosid, mis jäi varem paljudel kasutajatel tähelepanuta. Muuhulgas lisati võlamenetluse menüüpunkt, kus kasutaja näeb saldoga ja avatud võlatoiminguga võlanõudeid koos nende arestimise infoga.

Projekt kestis 20.10.2017 kuni 31.08.2018 ning arendajateks olid Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Arveldused II


Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Arveldused II etapp“ toetust summas 500 000 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud arendusprojekti peamiseks eesmärgiks oli arvelduste komponendi kliendi töölaua raamile üleviimine. Publitseeriti veebiteenused teistele rakendustele, mis võimaldavad arvelduste vormidel kuvatavat infot pärida ka teistel rakendustel. Teostati liidestumine uue menüüde komponendiga, WFM (Work Flow Manager) jmt. Testiti ja vajadusel parandati koostoimet ja navigeerimist töölauaga.

Projekt kestis 21.12.2018 kuni 31.10.2019 ning arendajateks olid Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Deklaratsioonide loetelu komponent


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Deklaratsioonide loetelu komponent“ toetust summas 500 000 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Uus deklaratsiooni loetelu komponent võimaldab varasemaga võrreldes palju loogilisemat ja lihtsamat kasutust nii kliendile kui ametnikule. Uues komponendis on iga deklaratsiooni liigi või väiksema sarnaselt käituva grupi (nt teatud alamliiki INF-deklaratsioonide) äriloogika selgelt eristatud. See võimaldab lisada/eemaldada kogu deklaratsiooni äriloogika korraga ja muid deklaratsioone mõjutamata. Lisaks tehnoloogiliselt uuendatud ja ühtlustatud Java rakendustesse on edasiste muudatuste sisseviimine kiirem ja lihtsam. Selgem ja lihtsam nõuete tasumise funktsionaalsus soodustab ka paremat maksukäitumist klientide poolt.

Projekt kestis 20.10.2017 kuni 28.08.2018 ning arendajateks olid Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Deklaratsioonide seisu komponent I etapp


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Deklaratsioonide seisu komponent, I“ toetust summas 484 900 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti eesmärgiks oli realiseerida neljast deklaratsioonide seisu komponendi etapist esimene etapp. Esimese etapi eesmärk oli arendatava komponendi põhifunktsionaalsuse loomine ja toimivuse tagamine tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonide ja maksukohustuslaste registri sündmuste põhjal.

Projekti tulemusena hakkas üks olulisemaid deklaratsioonirakendusi – tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni (TSD) rakendus – registreerima ja edastama vajalikke sündmusi deklaratsioonide seisust deklaratsioonide seisu komponendile. Vastavad andmed kogutakse n-ö vaheandmebaasi, mille pealt on võimalik deklaratsioonide seisu andmekuvasid luua. Kõikides järgnevates etappides täiendatakse deklaratsioonide seisu komponenti vastavalt vajadusele ja erinevate deklaratsiooniliikide spetsiifikaga.

Projekt kestis 09.02.2018 kuni 31.12.2018 ning arendajateks olid Icefire OÜ ja Nortal AS.
 

Deklaratsioonide seisu komponent II


Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Deklaratsioonide seisu komponent II“ toetust summas 493 220 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud arendusprojekti peamiseks eesmärgiks oli neljast deklaratsioonide seisu komponendi etapist välja arendada kogu projekti teine etapp, sh laiendada alussüsteemide hulka, millest deklaratsioonidega seotud sündmusi deklaratsioonide seisu komponenti laetakse.

Projekt kestia 10.09.2018 kuni 31.03.2019 ning arendajateks olid Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Deklaratsioonide seisu komponent III


Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Deklaratsioonide seisu komponent III“ toetust summas 190 255 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud arendusprojekti peamiseks eesmärgiks oli luua rakendus, mis võimaldab välja arvutada deklaratsioonide seisu ja koguda andmeid vaheandmebaasi, mille pealt on võimalik luua deklaratsioonide seisu andmekuvasid.

Projekt kestia 08.11.2018 kuni 31.10.2019 ning arendajateks olid Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Deklaratsioonide seisu komponent IV


Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Deklaratsioonide seisu komponent IV“ toetust summas 412 490 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud arendusprojekti peamiseks eesmärgiks oli laiendada alussüsteemide hulka, millest deklaratsioonidega seotud sündmusi deklaratsioonide seisu komponenti laetakse. Projekti lõpuks on võimalik selle taotluse skoobis olevates rakendustes deklaratsioonide seisu väljaarvutamine ja info kogumine vaheandmebaasi, mille pealt on võimalik luua deklaratsioonide seisu andmekuvasid. Selles etapis hakkavad maksudeklaratsioonid registreerima ja edastama deklaratsioonide seisu kuvamiseks vajalikke sündmusi I, II ja III etapis loodud deklaratsiooni seisu komponendile.

Projekt kestis 11.03.2019 kuni 28.02.2020 ning arendajateks olid Cybernetica AS, Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Elektroonilise arestimissüsteemiga liitumine (E-arest)


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“ projektile „Elektroonilise arestimissüsteemiga liitumine (E-arest)“ toetust summas 409 950 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti eesmärgiks oli teha rakendus X-tee teenusele Maksu- ja Tolliameti ning krediidiasutuste vaheliseks suhtluseks. Arenduse realiseerimisega taotleti kõrgemat teenuse kvaliteeti, kulude kokkuhoidu ja suuremat maksutulude laekumist. Planeeritud investeeringuga tagatakse efektiivsem tööprotsess ja vähendatakse manuaalse töö hulka olulisel määral. Nii väheneb maksuvõlglaste pangakontode arestide ning krediidiasutustele edastatavate infopäringutega seotud toimingute kulu (sh aja- ja tööjõukulu) ning menetlusele kuluv aeg.

Projekti tulemusena aitab automatiseeritud protsess kiiremini ja efektiivsemalt maksuvõlgu sisse nõuda, sh lühendada maksumenetluseks kuluvat aega, millest tingituna ollakse võimelised suurema hulga isikute rikkumisi menetlema ja tagama võrdse kohtlemise printsiipi.

Projekt kestis 05.01.2016 kuni 31.12.2017 ja arendajaks oli OÜ Icefire.
 

E-arved (maamaks piloodina e-arvetes), 1. etapp


Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „E-arved (maamaks piloodina e-arvetes), 1. etapp“ toetust summas 265 395 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud arendusprojekti peamiseks eesmärgiks oli luua isikutele võimalus maksude tasumise halduskoormuse vähendamiseks tellida maksunõuete tasumiseks e-arve kujul eeltäidetud maksekorraldus. Projekti 1. etapi tulemusel loodi e-arve tellinud maksumaksjatele võimalus kontaktivabalt ja õigeaegselt tasuda e-maksuametis talle kuvatavaid maamaksu kohustusi. Maksude tasumisel on e-arve edastamise lahendus eelkõige mugavusfunktsioon, mida isikud saavad tellida ja kasutada vabatahtlikult.

Projekt kestis 22.03.2019 kuni 12.06.2019 ning arendajateks olid Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

E-tollikontroll (paberivaba tollikontrolli läbiviimine)


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“ projektile „E-tollikontroll (paberivaba tollikontrolli läbiviimine)“ toetust summas 500 000 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna. Projekti kogumaksumus on 576 384 eurot, millest 76 384 eurot tasub Maksu- ja Tolliamet IT-riigieelarvest.

Projekti eesmärk oli vahetada välja tollikontrolli tegevuste tulemuste sisestamiseks kasutatavad rakendused, mille täiendamine ei ole tehnilistel põhjustel mõistlik. Samuti loobuti arenduse käigus aruandluseks peetavate tabelite täitmisest, mis olid kasutusel, kuna olemasolevad rakendused ei olnud reaalsetele vajadustele kohandatavad.

Projekti tulemusel tekkis kliendil ülevaade temaga seotud kontrolli käigus vormistatud dokumentide kohta. Kliendile loodi erinevad võimalused kontrollidokumentide allkirjastamiseks (nt allkirja andmine tahvelarvuti vm elektroonse seadme puutetundlikule ekraanile antava allkirjaga kontrolli läbiviimise kohas; digiallkirjastamise võimalus kliendiliidese vahendusel). Ametnik sai endale uue tollikontrolli töölaua ülesannete haldamiseks. Liidestamine tolliinfosüsteemidega vähendab tollikontrolli käigus vormistamiseks kuluvat aega, mis hoiab kokku nii ametniku ressursi kui ka kiirendab kliendi piiriületuse aega.

Projekt kestis 27.01.2016 kuni 26.09.2017 ja loodava rakenduse arendajaks oli OÜ Icefire.
 

Java rakenduste tehnoloogiline uuendamine


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Java rakenduste tehnoloogiline uuendamine“ toetust summas 359 840 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti peamine eesmärk oli kõrgema teenuskvaliteedi pakkumine klientidele, mida saab efektiivsemalt ellu viia vananenud tehnoloogiast vabanemise kaudu. Uue tehnoloogia kasutamine võimaldab lihtsamat ja vähem kulukat teenuste edasiarendamist, avatud ja integreeritavate lahenduste loomist. Tehnoloogilise uuendamise tulemusel väheneb erinevate rakendusserverite versioonide hulk, mis toob kaasa halduskeerukuse ja -koormuse langemise. Java rakenduste tehnoloogiline uuendamine loob võimaluse rakenduste automaatseteks paigaldusteks ja detailsemaks monitooringuks ning vähendab vanast tehnoloogiast tulenevaid infoturbe riske.

Projekt kestis 17.07.2017 kuni 28.02.2018 ning arendajateks olid Icefire OÜ ja Nortal AS.
 

Isikute maksukäitumise info


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Isikute maksukäitumise info“ toetust summas 369 265 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti tulemusel koondab Maksu- ja Tolliamet ettevõtjate avaliku ja maksusaladusega kaetud informatsiooni ühte vaatesse, andes hinnanguid ettevõtte maksukäitumisele ja juhtides tähelepanu võimalikele maksuriskidele. Tehingupartneri taustakontrolli ja asjaajamise lihtsustamiseks loodi toetavad funktsionaalsused andmete võrdlemiseks, jagamiseks, avalikustamiseks ja pärimiseks.

Tänu uutele teenustele muutus ameti tegevus avatumaks ja läbipaistvamaks, toetades ettevõtete tegevust ja arengut.

Projekt kestis 21.06.2018 kuni 31.07.2019 ning arendajateks olid Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Kesksete komponentide loomine, klassifikaatorid


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Kesksete komponentide loomine, klassifikaatorid“ toetust summas 498 500 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Kesksete komponentide loomise ja klassifikaatorite projekti peamine eesmärk oli kirjeldada uusi arhitektuurilisi nõudeid ja luua lahendused tulevase iseteeninduskeskkonna ülesehitamiseks ning kaasaegsele kujundusele üleviimiseks. Teisisõnu, viia läbi analüüs tehnilise arhitektuuri osas. Samuti oli eesmärgiks pärandvarast ehk legacy’st loobumise põhimõtete väljatöötamine.

Projekti tulemusena loodi uue iseteeninduskeskkonna tehniline arhitektuur, kavandati strateegia vanalt platvormilt uuele üleminekuks, saadi valmis mitmed uue iseteeninduskeskkonna jaoks vajalikud komponendid ning klassifikaatorite süsteem.

Loodud uue iseteeninduskeskkonna kasutuselevõtuga muudeti teenuste kasutamine nii kliendile kui riigile mugavamaks, ülevaatlikumaks ja soodsamaks. Kaasaegne e-keskkond ja nutikad teenused tagavad kliendirahulolu tõusu.

Projekt kestis 22.07.2016 kuni 19.04.2018 ja arendajaks oli Cybernetica AS.
 

KMKR gruppide haldamine seoses FORMSilt äraliikumisega


Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „KMKR gruppide haldamine seoses FORMSilt äraliikumisega“ toetust summas 318 695 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti tulemusel loodi võimalus, mille kaudu on MTA iseteeninduskeskkonnas võimalik esitada käibemaksugrupi avaldusi elektroonselt. Varem oli neidsamu avaldusi võimalik esitada vaid teenindusbüroos või e-kirja teel digitaalselt allkirjastatuna. Uus lahendus on kliendile mugavam ja varasemaga võrreldes vähem ajakulukas.

Projekt kestis 06.06.2018 kuni 14.11.2018 ning arendajateks olid Icefire OÜ ja Cybernetica AS.
 

Maamaksu haldamise infosüsteemi I etapp


Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Maamaks I etapp“ toetust summas 483 405 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud arendusprojekti peamiseks eesmärgiks oli luua maamaksu arvutamiseks vajalike algandmete kogumiseks ja haldamiseks, maksuteadete koostamiseks ja väljastamiseks ning maamaksu kogumiseks infosüsteem MaaIS.

Projekt kestis 23.07.2018 kuni 30.09.2019 ning arendajaks oli Nortal AS.
 

Maamaksu infosüsteemi II etapi analüüs


Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Maamaksu infosüsteemi II etapi analüüs“ toetust summas 44 850 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud arendusprojekti peamiseks eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas integreerida Maa-Ameti maamaksu infosüsteem (MAKIS) loodavasse maamaksu infosüsteemi, loobudes ühtlasi vananenud tehnoloogiast ja tagades loodava infosüsteemi jätkusuutlikkuse.

Projekt kestis 08.11.2018 kuni 26.03.2019 ning arendajaks oli Nortal AS.
 

Maksumärkide infosüsteem (MAIS)


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“ projektile „Maksumärkide infosüsteem (MAIS)“ toetust summas 300 000 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Loodud infosüsteemi eesmärk oli tubaka ja kange alkoholi maksumärkide haldamise ja järelevalve tõhustamine:

  • muutes tubaka maksumärkide liikumist kajastavad dokumendid elektroonseks (masinloetavaks) ja kõikidele osapooltele kättesaadavaks;

  • ühildades kasutuseloleva kange alkoholi maksumärkide infosüsteemi loodud tubaka maksumärkide infosüsteemiga ning muutes maksumärkide üle arvestuse pidamise turvalisemaks;

  • lihtsustades tubakatoodete aktsiisi tagastamise protseduuri;

  • lihtsustades ja kiirendades aruandlust.

Projekti tulemusel vabaneti vananenud tehnoloogilisest lahendusest ja loodi ööpäevaringselt töötav online-infosüsteem, mis võimaldab efektiivselt ja kiirelt hallata maksumärkidega seotud toiminguid. Andmete olemasolu infosüsteemis võimaldab andmeid elektroonselt töödelda ning aitab tugevdada ka operatiivset kontrolli aktsiisikaupade liikumise üle. Infosüsteemi sisestatavaid andmeid saab kasutada aruandluse koostamisel ja aktsiisi tagastamise taotluste esitamisel.

Projekt kestis 22.12.2015 kuni 21.02.2017 ja loodava rakenduse arendajaks oli Cybernetica AS.
 

Menetlustoimingute haldamise keskkonna analüüs


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Menetlustoimingute haldamise keskkonna analüüs“ toetust summas 99 970 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Menetlustoimingute haldamise keskkonna analüüsi projekti eesmärk oli analüüsida, kuidas kujundada teenus ning luua seda toetav IT süsteem.

Projekt kestis 30.08.2019 kuni 30.04.2020 ning arendajateks olid Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Pangakonto tehingute alusel maksustamine, sh TSD muudatused (1. osa)


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Pangakonto tehingute alusel maksustamine, sh TSD muudatused (1. osa)“ toetust summas 170 300 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Tegemist on esimese „Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsiooni“ ehk TSD deklaratsiooni muutmise projektiga, mis lõi täiendava tehnilise võimaluse TSD andmete automaatseks Maksu- ja Tolliametile edastamiseks. Arendusprojekti eesmärgiks oli, et väikeettevõtja töötajatega seotud maksuasjad saaksid korraldatud juba väljamakse tegemisel. Pangaülekannete info edastamine võimaldab väikeettevõtetel ja e-residentidel lihtsamalt ja mugavamalt oma igapäevatoimingute juures täita maksuseadustest tulenevaid kohustusi, ilma et selleks peaks eraldi kulutama aega andmete Maksu- ja Tolliametile edastamisele või raha raamatupidamisteenuse ostmisele.

Projekti tulemusena jõuavad andmed väljamakse tegemise hetkel väljamaksja juurest (nt pangast) ja ilma e-maksuametisse/e-tolli sisenemata Maksu- ja Tolliametisse. Sellega muutus põhimõtteliselt maksudeklaratsiooni esitamise protsess, kus maksustamiseks vajalikud andmed saavad Maksu- ja Tolliametile esitatud n-ö taustal, ilma et ettevõtja esindaja peaks ise deklaratsiooni koostama ja esitama. Samuti ei pea tööandja enam arvutama TSD-l deklareerimiseks brutopalka, vaid saab andmed deklareeritud ja maksud tasutud netopalgast lähtuvalt.

Projekt kestis 29.09.2016 kuni 28.07.2017 ja loodava rakenduse arendajaks oli OÜ Icefire. Projektis osales finantsasutusena LHV Pank, kellega koostöös loodi uued teenused TSD andmete esitamiseks. Kuna projekti raames väljatöötatud teenused on universaalsed, on ka teistel finantsasutustel võimalik neid kasutada.
 

Raha sisse ja välja


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Raha sisse ja välja“ toetust summas 318 695 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti tulemusel automatiseeriti täielikult laekumiste ja väljavõtete vastuvõtmine Riigikassast. Uue formaadi kasutuselevõtt võimaldab tõhustada ja kiirendada vigade analüüsi failides. Samuti automatiseeriti isikutele tagastatava raha siseriiklike ja välismaiste maksekorralduste failide koostamine ja edastamine Riigikassasse, mis lühendab tagastamisele kuluvat aega.

Projekt kestis 22.05.2018 kuni 31.01.2019 ning arendajateks olid Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Rahva ja eluruumide loenduse läbiviimiseks vajalikud arendused Töötamise registris


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Registripõhise statistika tootmiseks vajalike teenuste kaasajastamine“ projektile „Rahva ja eluruumide loenduse läbiviimiseks vajalikud arendused Töötamise registris“ toetust summas 378 125.40 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti peamine eesmärk oli arendada võimalus töökoha aadressi ja ametikoha andmete kogumiseks selleks, et läbi viia registripõhine rahvaloendus (REGREL). Nii võimaldatakse tööandjatele nimetatud andmete mugav ja kiire esitamine. Andmete esitamine Töötamise registri kaudu lihtsustab ja vähendab ettevõtjate halduskoormust ja riigi tasandil aitab teha täpsemaid hariduslikke, palgapoliitilisi ja regionaalpoliitilisi otsuseid.

Projekt kestis 14.10.2017 kuni 18.06.2018 ning arendajaks oli Nortal AS.
 

Sisenemisformaalsused analüüs


Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Sisenemisformaalsused analüüs“ toetust summas 45 500 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud projekti käigus loodi analüüsidokument, mis on aluseks kõiki sisenemisformaalsusi haldava rakenduse loomiseks. Arendusega soovisime MTA-s luua eeldused ettevõtte kiireks ja mugavaks teenindamiseks, samuti luua võimaluse posti- ja/või kullerfirma poolt MTA-le esitatud saadetise andmete taaskasutamiseks teistes MTA rakendustes, kui samale kaubale vormistatakse järgnev tolliprotseduur. Vähendame seeläbi nii erakliendi kui ettevõtte halduskoormust ja hoiame logistikakulud kontrolli all.

Projekt kestis 06.05.2019 kuni 31.12.2019 ning arendajateks olid Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Testkeskkonna ja tootekeskkonna loomine, sh litsentside soetamine


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Testkeskkonna ja tootekeskkonna loomine, sh litsentside soetamine“ toetust summas 336 714 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti eesmärgiks oli uue iseteeninduskeskkonna arenduste testimiseks ja tootestamiseks vajaliku täiendava riistvara ja litsentside soetamine ning keskkondade loomine.

Projekti tulemusena saavutati ja uute keskkondade loomisega kaasnes litsentsi- ja hoolduskulude kokkuhoid. Uued keskkonnad võimaldavad loodavate rakenduste testimisse paremini kaasata lõppkasutajavaate ja toetavad nutilahenduste kasutuselevõttu.

Uus iseteeninduskeskkond võimaldab riigiteenuseid pakkuda keskselt, mis muudab protsessi nii kliendile kui riigile mugavamaks, ülevaatlikumaks ja odavamaks, suurendades seejuures kliendirahulolu. Uuendatud e-teenused parandavad ühiskondlikku järelevalve taset, kasvab vabatahtlik maksulaekumine.

Projekti kestis 27.09.2016 kuni 31.03.2017 ning riistvara (kettamassiiv ja serverid) soetati AS-ilt Datel ja litsentsid Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaalilt.
 

Tollideklaratsioonide töötlemise infosüsteem (Complex)


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“ projektile „Tollideklaratsioonide töötlemise infosüsteem (Complex)“ toetust summas 175 520 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti eesmärgiks oli täiendada ekspordi ja impordi tollideklaratsiooni andmete esitamiseks kasutatavat andmetöötlussüsteemi Complex, võimaldades isikul tollideklaratsiooni andmete esitamist ja andmete vahetamist Maksu- ja Tolliametiga automaatselt andmevahetuskihi X-tee kaudu ehk võtta andmete esitamiseks kasutusele sõnumivahetuse tehnoloogia klientide IT-süsteemidega.

Projekti tulemusena kiirenes kliendi jaoks oluliselt andmete esitamise protsess. Andmeid ei pea sisestama tolliinfosüsteemi käsitsi, vaid need on võimalik kliendi IT-süsteemist tolli infosüsteemi saata. Ära on jäänud andmete mitmekordne sisestamine erinevatesse süsteemidesse, mis tagab andmete kvaliteedi tõusu ning kliendi halduskoormuse vähenemise.

Projekt kestis 06.01.2016 kuni 05.01.2018 ja arendajaks oli Cybernetica AS.
 

Töölauad I etapp


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Töölauad I etapp“ toetust summas 496 730 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

E-MTA töölaudade projekti tulemina on aastaks 2019 klientidele loodud uus e-MTA iseteeninduskeskkond. Kliendi töölaud saab olema nn portaal-tüüpi rakendus, mis pakub kasutajale rikkalikku kasutajaliidest ja paindlikku navigatsiooni. Uue teenuste otsingu kaudu on kliendil võimalus otsida rakendust menüüpunktide ulatuses, võimaldades kiiremini jõuda soovitud tulemuseni. Navigatsiooni hõlbustab kiirviidete funktsionaalsus. Töölaua komponent pakub päise ja jaluse plugin'aid kõikidele töölaua sisualas avanevatele ärirakendustele, pakkudes seeläbi terviklikku kasutajakogumust.

Menüüde ja sisuhalduse komponendi abil saab peakasutaja konfigureerida menüüsid reliisiprotsessi väliselt. Kui mõni teenus/komponent ei tööta (nt tõrke tõttu), saab menüüpunkti all kuvada vastavat infot.

Projekt kestis 20.10.2017 kuni 31.01.2018 ning arendajateks olid Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Töölauad II etapp


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Töölauad II“ toetust summas 481 910 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Projekti eesmärgiks oli luua uued kliendi, ametniku ja välise ametniku töölauad ning viia e-maksuamet/e-toll üle teenusepõhisele arhitektuurile, uuendada komponentide äriloogikat, tehnilist platvormi ja kasutajaliidest.

Projekti tulemusena valmisid järgnevad kliendi töölaua süsteemsed ja abistavad komponendid:

  • menüü ja sisuhalduse komponendi täienduste raames loodi abikeskuse tekstide halduse, töölaua jaluse uuendamise, kliendile suunatud tekstide konfigureerimise funktsionaalsused ning teenus menüüde kuvamiseks teistele rakendustele;
  • kliendi töölaua komponendi täienduste raames loodi abikeskuse funktsionaalsus;
  • WFM komponendi täienduste raames loodi kliendi töölauale sisselogimise jaoks vajalikud vormid;
  • loodi täiesti uus suhtluse komponent, milles realiseeriti vestluse funktsionaalsus ning integreeriti see kliendi ja ametniku töölauaga.

Projekt kestis 24.01.2018 kuni 18.06.2018 ning arendajateks olid Icefire OÜ ja Nortal AS.
 

Töölauad III etapp


Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Töölauad III etapp“ toetust summas 499 330 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud projekt on kolmas etapp e-MTA töölaudade projektist, kus viie etapi vältel realiseeriti Maksu- ja Tolliameti uus iseteeninduskeskkond eesmärgiga pakkuda klientidele selgemat, mugavamat ja kaasaegsemat e-teenuste keskkonda ning vahetada välja vananenud e-maksuameti/e-tolli tehnoloogia. Selle projektiga loodi eeldused e-MTA kliendi töölaua komponentide kasutusele võtmiseks ning MTA ametniku portaali väljavahetamiseks.

Projekt kestis 22.05.2018 kuni 30.11.2018 ning arendajateks olid Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Töölauad IV etapp, 1. osa


Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Töölauad IV etapp, 1. osa“ toetust summas 343 850 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud arendusprojekti peamiseks eesmärgiks oli pakkuda MTA iseteeninduskeskkonnas MTA välisele ametnikule (nt Tallinna Linnavalitsuse töötaja, Maa-ameti töötaja) MTA e-teenuste lihtsat kasutamist, luues välisele ametnikule oma vaadetega töölaua lahenduse koos seda toetavate töövoo funktsionaalsustega.

Projekt kestis 16.07.2018 kuni 31.01.2019 ning arendajateks olid Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Töölauad IV etapp, 2. osa


Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Töölauad IV etapp, II osa“ toetust summas 200 000 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud arendusprojekti peamiseks eesmärgiks oli vanade e-MTA rakenduste liidestamine välise ametniku rakendusega, mis võimaldab e-MTA keskkonna kasutajatele pakkuda kõrgemat teenuse kvaliteeti, tootestades välisele ametnikule (kes ei ole MTA ametnik) töölaua uue komponendi koos seda toetavate töövoo mooduli funktsionaalsustega. Lisaks vabaneti vananenud Java tehnoloogiast, mis võimaldas kasutuselt maha võtta aegunud ja tootja toeta ebaturvalised rakendusserveri tarkvara versioonid ja sõltuvused.

Projekt kestis 26.02.2019 kuni 31.12.2019 ning arendajateks olid AS, Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Töölauad V etapp


Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Töölauad V etapp“ toetust summas 363 000 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud arendusprojekti peamiseks eesmärgiks oli liidestada 16 Coal rakendust ja MAIS, SDS, SmartDecl, Docgen, CRS-bridge ja KMD2 ning viia need üle kasutama uue stiiliraamatu piiratud raami, samuti täiendada varem loodud komponentide funktsionaalsust töövoo halduris, kliendi töölauas ja suhtluse komponendis. Arenduse finantsiliseks eesmärgiks oli halduskulude vähendamine, loobudes vanast e-maksuameti/e-tolli keskkonnast.

Projekt kestis 22.03.2019 kuni 21.03.2020 ning arendajateks olid Cybernetica AS, Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

Visualiseeriva andmeanalüüsi iseteenindusliku tarkvaraplatvormi soetamine ja juurutamine


Maksu- ja Tolliamet sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvoorus „Avaandmete ja andmeanalüüsi kasutuselevõtu edendamine“ projektile „Visualiseeriva andmeanalüüsi iseteenindusliku tarkvaraplatvormi soetamine ja juurutamine“ toetust summas 135 000 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna. Projekti kogumaksumus oli 168 542,40 eurot, millest 33 542,40 eurot tasus Maksu- ja Tolliamet riigieelarvest.

Eesmärgiks oli võtta juhtimisvahendina kasutusele kaasaegne andmete visualiseerimise ja analüüsi platvorm, mis annab meie juhtidele kiire, paindliku, laialdaste võimalustega hõlpsasti arusaadava juhtimisinfo keskkonna. Ühtne platvorm võimaldab veelgi kaasaegsemal tasemel ja tulusamalt tegeleda organisatsiooni palgafondide, eelarvete, personali, protsesside ja ressursside planeerimisega ning aruandluse ja andmete analüüsimisega.

Projekt kestis 05.12.2016 kuni 31.10.2017 ning loodava rakenduse arendajaks oli InfoVara OÜ ja riistvara soetati DataFox OÜ-lt.
 

Võlamenetluse ja arvestussüsteemi edasiarenduse analüüs


Maksu- ja Tolliamet (MTA) sai Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Avalike teenuste arendamine“ taotlusvoorus „Maksu- ja tollivaldkonna avalike teenuste arendamine“ projektile „Võlamentluse ja arvestussüsteemi edasiarenduse analüüs“ toetust summas 49 985 eurot. Abikõlblikud kulud kaeti 85% projekti Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja 15% riikliku kaasfinantseeringuna.

Antud projekti käigus loodi analüüsidokument, mis on aluseks võlamenetluse ja arvestussüsteemi arendusteks. Arendusega loodi paindlikud ja kaasaegseid vajadusi arvestavad arvestussüsteemi ja võlamenetluse lahendused. Isikute tegevus ei ole enam häiritud ametnike sekkumise vajaduste tõttu ja süsteemis kuvatakse jooksvalt õigeid andmeid.

Projekt kestis 09.05.2019 kuni 08.12.2019 ning arendajateks olid Icefire OÜ, Nortal AS ja Velvet DP OÜ.
 

27.04.2020