Rahvusvahelised organisatsioonid

 

 

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (Organization for Economic Co-operation and Development , OECD) on tööstuslikult arenenud demokraatlike riikide foorum alalise asukohaga Pariisis. Organisatsioon asutati 30. septembril 1961 ja sinna kuulub hetkel 34 riiki. Eesti sai OECD liikmeks 2010. aastal.

OECD eesmärk on tugevdada demokraatiat ja soodustada vabaturumajandust kõikjal maailmas. Organisatsiooni liikmeks saamise eeldused on avatud turumajandus, demokraatlik pluralism ja inimõiguste austamine.

OECD peamised tegevusvaldkonnad on liikmesriikide majandusnäitajate kogumine ja analüüsi täiustamine, et tulemuslikumalt kujundada liikmesriikide majanduspoliitilist tegevust. Samuti tegeleb OECD sotsiaalsete ja keskkonnakaitse probleemide analüüsimise ning nende ennetamisega, mitmepoolsete kaubandussüsteemide arendamisega, sh ka rahvusvahelistes organisatsioonides (WTO, UNCTAD).

Organisatsioon tegeleb ka mitteliikmesriikide arenguküsimuste ja nõustamisega. Selleks on loodud OECD mitteliikmesriikide koostöö keskus, mille kaudu toimivad poliitilise dialoogi ning maa- ja regionaalprogrammid. Maaprogrammid on koostööks Venemaa ja Hiinaga, regionaalprogrammid Lõuna-Ameerika, Lõuna-Aasia ja Kagu-Euroopa riikidega.

Maksu- ja Tolliamet panustab Eesti maksupoliitika-alase kogemuse levitamisse, maksusüsteemide valikuvabaduse säilitamisse ja Eesti jaoks parimate praktikate tuvastamisse.

Euroopa Maksuametite Organisatsioon (IOTA)

Euroopa Maksuametite Organisatsioon (Intra-European Organisation of Tax Administrations, IOTA) on valitsuste vaheline mittetulunduslik organisatsioon, mille missiooniks on “…edendada Euroopa maksuadministratsioonide vahelist koostööd ja toetada nende arengut vastavalt iga organisatsiooni liikme vajadustele”.

Organisatsioon loodi 1996. aasta oktoobris Varssavis peetud Kesk- ja Ida-Euroopa ning Balti riikide maksuadministratsioonide konverentsil. Loomist toetasid Euroopa Liit ja tema 9 liikmesriiki, Rahvusvaheline Valuutafond, OECD, CIAT ning Ameerika Ühendriigid.

IOTA-l on praegu 46 liiget. Eesti Maksuamet sai IOTA täisliikmeks 1999. aastal.

IOTA peamisteks eesmärkideks on aidata kaasa koostöö arendamisele liikmesriikide maksuadministratsioonide vahel, abistada liikmesriikide maksuadministratsioone nende moderniseerimiskavade elluviimisel, toetada hea tava rakendamist maksuadministratsioonides ja kujundada enda kui regionaalse maksuametite organisatsiooni identiteeti, tehes koostööd teiste rahvusvaheliste ja regionaalsete organisatsioonidega, ning olla oma liikmetele konsultatsiooniorganiks.

Eesti on Maksu- ja Tolliameti näol olnud aastail 2002/2003 IOTA eesistuja, valitud viiel korral IOTA täitevkogu liikmeks ning osaleb aktiivselt organisatsiooni valdkonnagruppide tegevuses.

Maailma Tolliorganisatsioon (WCO)

1952. aastal loodi Tollikoostöö Nõukogu (Customs Co-operation Council, CCC) kui sõltumatu valitsuste vaheline ülemaailmse liikmeskonnaga organisatsioon, mille ülesandeks on suurendada tolliadministratsioonide efektiivsust ja teovõimet.

Organisatsiooni avaistung peeti 26. jaanuaril 1953. aastal 17 liikmesriigi osavõtul. Seetõttu tähistatakse iga aasta 26. jaanuaril rahvusvahelist tollipäeva. Eesti liitus organisatsiooniga 1992. aastal ning Eestit esindab seal Maksu- ja Tolliamet.

1994. aastal võttis Nõukogu omale mitteametliku töönimetuse “Maailma Tolliorganisatsioon” (World Customs Organization, WCO).

Maksu- ja Tolliamet osaleb WCO Nõukogu aastaistungitel ja valikuliselt tollikorralduse spetsiifiliste valdkondade töögruppides või -rühmades.