Sa oled siin

Lõplikud kaitsemeetmed teatavate terastoodete impordi suhtes

01.02.2019

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/159 kehtestatakse 2. veebruarist 2019 lõplikud kaitsemeetmed teatavate terastoodete impordi suhtes.

Käesoleva määrusega avatakse tariifikvoot kõigi 26 vaatlusaluse tootekategooria impordiks liitu. Tootekategooriad on määratletud lisas I toodud CN-koodidega.

Tariifikvoot avatakse kolmeks perioodiks: 2. veebruarist 2019 kuni 30. juunini 2019, 1. juulist 2019 kuni 30. juunini 2020 ning 1. juulist 2020 kuni 30. juunini 2021. Need perioodid on iga tariifikvoodi ülejäänud osa ning tootekategooria 1 puhul omakorda jaotatud 3-kuulisteks tsükliteks. Tariifikvootide mahud perioodide kaupa on toodud lisades IV.1 ja IV.2.

Iga vaatlusaluse tootekategooria puhul, välja arvatud tootekategooria 1 puhul, eraldatakse osa tariifikvoodist IV lisas sätestatud riikidele. Kui asjaomane kvoot on ühe konkreetse riigi puhul ammendatud, võib sellest riigist importida sama tootekategooria ülejäänud tariifikvoodi raames. Seda sätet kohaldatakse ainult lõpliku tariifikvoodi iga kohaldamisaasta viimases kvartalis.

Iga tariifikvoodi ülejäänud osa ning tootekategooria 1 tariifikvoot eraldatakse ajalises järjekorras, võttes aluseks kehtivusaja iga kvartali jaoks võrdselt kehtestatud tariifikvoodi.

Iga kvartali kvoodi jaotamine peatatakse komisjoni 20. tööpäeval pärast kvartali lõppu. Iga kvartali lõpus kantakse tariifikvoodi kasutamata jääk automaatselt järgmisse kvartalisse. Iga lõpliku tariifikvoodi kohaldamisaasta viimase kvartali lõpu kasutamata jääki järgmise aasta perioodi üle ei kanta.

Kui asjaomane tariifikvoot on ammendatud või kui tootekategooriate impordi suhtes asjaomased tariifikvoodid ei kehti, kohaldatakse lisas IV.1 sätestatud tootekategooriate suhtes 25% suurust lisatollimaksu.

Vastavalt määruse artiklile 2 määratakse kõigi nende toodete päritolu, mille suhtes käesolevat määrust kohaldatakse, kindlaks liidus kehtivate mittesooduspäritolu käsitlevate sätete kohaselt.

IV lisas loetletud 26 tootekategooria sellise impordi suhtes, mis pärineb ühest III lisas määratletud arenguriigist, ei kohaldata artiklis 1 nimetatud meetmeid. Lisas III.2 täpsustatakse iga IV lisas sätestatud 26 tootekategooria puhul päritoluriigid, kelle suhtes kohaldatakse artiklis 1 sätestatud meetmeid.

Vastavalt määruse artiklile 6 ei kohaldata artiklis 1 sätestatud meetmeid järgmiste riikide suhtes:

Norra, Island, Liechtenstein, Botswana, Côte d'Ivoire, Eswatini, Fidži, Ghana, Kamerun, Lesotho, Lõuna-Aafrika Vabariik, Mosambiik, Namiibia.

Vastavalt rakendusmääruse artiklile 7 peatatakse artiklis 1 sätestatud meetmete kehtivusajaks IV lisas nimetatud toodete puhul komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/670 kehtestatud eelneva järelevalve meetmed.

Rakendusmäärusega (EL) 2019/159 avatud tariifikvootide esimene kehtivusaeg on 2. veebruar kuni 30. märts 2019. Avatavad tariifikvoodid ei ole kriitilised, kuid on 2.-17. veebruarini 2019 blokeeritud. Antud perioodil esitatud taotlustele toimub eraldamine 18. veebruaril 2018.

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/1013 alusel kehtestatud tariifikvoodid suletakse alates 2. veebruarist 2019.

Täiendavat infot tollimaksumäärade kohta leiab lisaks määrusele ETTst.