Sa oled siin

Millised on muudatused eraisikutele seoses eriolukorraga?

Maksu- ja Tolliameti klienditeenindus

Teenindusbürood üle Eesti on avatud alates 18. maist. Klientide ja teenindajate tervise huvides kehtib teenindussaalides 2+2 reegel ning saalide ooteruumid jäävad suletuks. Ajavahemikus kell 12–12.30 on teenindusbürood suletud pindade desinfitseerimiseks.

Palume arvestada, et alates 18. maist teenindavad järgmised tolliteeninduskohad kliente alltoodud kellaaegadel, kuid klientidel teenindussaalidesse siseneda ei lubata.

 • Paldiski tolliteeninduspunktis teenindatakse kliente esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kl 8.30–16.30. Tollivormistusi palume teha elektroonilistes kanalites.
 • Lennujaama tolliteeninduskohas (Kesk-Sõjamäe 10a, Tallinn) teenindatakse kliente E–R kl 8.00–16.30, puhkepäevadel on teeninduskoht suletud, kuid kl 9.15–16.45 teenindavad teeninduskoha ametnikud e-posti ja telefoni teel. Eraklientidel palume kasutada elektroonilist deklareerimist või tolliagentuuri teenust (vt deklareerimise juhiseid). Äriklientidel palume teha tollivormistusi elektroonilistes kanalites.
 • Muuga teeninduskoha lahtiolekuaegasid on ajutiselt muudetud:
  vabatsooni piir (Põhjaranna tee 21 / Maardu tee 65, Maardu) on avatud E–P ööpäevaringselt;
  tolliteeninduskoht (Veose 4, Maardu) on avatud E–R kl 8.30–19.00;
  laevaliikluskeskus töötab E–P ööpäevaringselt ning selle ametnikud teenindavad e-lahenduste kaudu ja telefoni teel.
  Tollivormistusi palume teha elektroonilistes kanalites.
 • Sillamäe vabatsooni piir töötab E–P ööpäevaringselt ja Sillamäe tolliteeninduskoht on avatud E–P kl 8.00–20.00. Tollivormistusi palume teha elektroonilistes kanalites.

Vt teenindusbüroode ja tolliteeninduskohtade lahtiolekuinfo lehte.

Kõik MTA elektroonilised kanalid ja infotelefonid töötavad jätkuvalt: avatuks jäävad klienditoe infotelefonid ning samuti on võimalus kirjutada klienditoe e-posti aadressidele ja iseteeninduskeskkonna e-MTA kaudu (menüüpunktis „Suhtlus“ või jaluses lingilt „Saadan kirja“).

Maksude tasumine

Riigi toimimise tagamiseks on oluline, et kõik, kellel vähegi võimalik, makse siiski tasuksid. Praeguses olukorras on see olulisem kui kunagi varem.

Tuludeklaratsiooni esitamine

Tuludeklaratsioon tuleb vaatamata eriolukorrale esitada. Tuludeklaratsioonide esitamise ametlik tähtaeg on 30. aprill, kuid eriolukorra tõttu saab deklaratsioone esitada kauem nii elektrooniliselt kui ka paberil.

Tuludeklaratsiooni saate mugavalt esitada e-teenuste keskkonnas e-MTA, kus deklaratsioonide esitamine jääb avatuks ka pärast ametlikku esitamise tähtaega ning e-kanalisse sisenedes jääb otseviide tulude deklareerimisele aktiivseks kuni 31. maini. 2019. aasta tuludeklaratsiooni esitamisest lähemalt

Kuna teenindusbürood üle Eesti on suletud kuni eriolukorra lõpuni, siis inimestel, kes soovivad füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitada paberil, soovitame hetkel sellega oodata. Tuludeklaratsioone saab paberil esitada vähemalt juuni lõpuni.

Postipakkide deklareerimine

Postipakke saab deklareerida elektrooniliselt või tolliagentuuri vahendusel. Teeninduskohtades erakliente kohapeal ei teenindata.

Piirangud idapiiril

Eraisikute piiriületusi Eesti-Venemaa piiril eriolukorras ei lubata. Piiril kehtivad nii Eesti kui ka Venemaa eriolukorra reeglid. Lubatud on vaid rahvusvaheline kaubavedu ja omal kulul korraldatav veosevedu ettevõttele.

Lähem info Politsei- ja Piirivalveameti veebilehel „Piirangud Eesti-Venemaa piiril”.

Raskused maksude tasumisega

Eriolukorra ajal (1. märtsist kuni 17. maini 2020 (k.a)) MTA maksuvõlalt intressi ei arvestanud ning me ei asunud eriolukorra ajal tekkinud võlga tavapärases kiires tempos sisse nõudma (nt ei teinud koheselt pangakontode areste). Võlga sai eriolukorra ajal tasuda ka osade kaupa ilma kehtiva graafikuta.

Isikute puhul, kellel olid juba enne eriolukorda tekkinud maksekohustused ning toimus võla sissenõudmine, jäid sundtäitmised jõusse (nt pangakontode arestimine, täitemenetlus).

Tuletame meelde, et peale eriolukorra lõppu jätkub taas intressiarvestus (intressimäär on 0,03% päevas kuni 2021. aasta 31. detsembrini) ning taastub tavapärane maksuvõla sissenõudmine. Kui maksukohustuste tasumisel on tekkinud ajutine raskus, siis võite taotleda ajatamist, mis tähendab maksukohustuste tasumist osade kaupa. Taotluse soovitame esitada e-MTA keskkonnas (täpsemad juhised leiate maksuvõla ajatamise lehelt).

Võla ajatamine

Peatasime eriolukorra ajaks isikute maksuvõlalt intressi arvestamise, intressivabastus kehtib tagasiulatuvalt 1. märtsist kuni eriolukorra lõppemiseni. Pärast eriolukorra lõppemist on intressimäär kuni 2021. aasta 31. detsembrini 0,03 protsenti päevas. Eriolukorra tõttu võib maksuhaldur 2020. aasta 1. maist kuni 2021. aasta 31. detsembrini vähendada maksuvõla tasumise ajatamisel intressimäära kuni 100 protsenti ajatamise otsuse vastuvõtmise päevast arvates.

Selleks, et isiku maksuvõlalt 1. märtsist kuni eriolukorra lõpuni intresse ei arvestataks, ei pea isik võlga ajatama. Kui aga raskused on pikemaajalised ja on soov, et ka pärast eriolukorra lõppu rakendataks madalamat intressi või jätkuvat intressivabastust, kutsume teid aegsasti võlga tasuma või ajutiste makseraskuste korral ajatamise taotlusi esitama. Taotlused soovitame esitada e-MTA keskkonnas.

Võla ajatamisel kehtivad meie kodulehel toodud tingimused/nõuded (lähemalt maksuvõlgade ajatamisest). Oleme ajagraafiku andmisel paindlikumad ning arvestame valitseva olukorraga.

Varem kokku lepitud maksegraafikut saab muuta. Sellisel juhul tuleb maksuhalduri poole pöörduda ning koos võimalused üle vaadata.

Võlainfo

Eriolukorra ajal oli ajutiselt suletud avalik võlapäring. Isikud, kes on alati korrektsed maksukohustuslased olnud, võisid sellel perioodil olla hetkel ajutistes raskustes, samuti ei jõudnud maksuvõla ajatamise info suure koormuse tõttu piisavalt kiiresti avalikku võlapäringusse.

Maksukohustuslasel endal on/oli võimalik moodustada e-MTAs digitempliga tõend võlgade puudumise kohta ja esitada see vajadusel krediidiasutusele (lähemalt e-MTAs tõendi koostamisest).

Alates 25. maist 2020 asusime taas maksuvõlgasid avalikult kuvama. Avalik võlapäring

II samba pensionimaksete ajutine peatamine ja vähendamine

Alates 01.07.2020 kuni 31.08.2021 on riigipoolsed kohustatud kogumispensioni maksed (4%) peatatud. Kohustatud isiku oma osa kogumispensioni makseid (2%) makstakse edasi. Seega kehtib 2% + 0% süsteem (inimene omandab pensioni I samba õiguse sotsiaalmaksu 16% suuruse osa eest ja hilisem kompenseerimine pensioni I samba õigusi ei vähenda). Erandiks on aastatel 1942–1960 sündinud inimesed, kelle puhul makstakse edasi kogumispensioni makseid tavapärases 2% + 4% süsteemis.

Vanemapensioni täiendavaid sissemakseid muudatused ei puuduta, nende tegemine jätkub samuti tavapärases korras.

Kohustatud isik saab oktoobris 2020 esitada kontohaldurile või pensioniregistri pidajale avalduse ja loobuda ka oma osa kogumispensioni maksete (2%) maksmisest alates 01.12.2020. Avalduse saavad esitada ka aastatel 1942–1960 sündinud inimesed. Sellisel juhul peatuvad 2021. aasta augusti lõpuni ka riigipoolsed kogumispensioni maksed (4%). Esitatud avaldust tagasi võtta ei saa.

Avalduse esitanud kohustatud isik ei maksa oma osa kogumispensioni makseid (2%) alates 01.12.2020 kuni 31.08.2021. Seega avalduse esitamisel kehtib 0% + 0% süsteem (inimene omandab pensioni I samba õiguse sotsiaalmaksu 20% suuruse osa eest).

Sama kehtib ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse kohaselt ettevõtluskontole laekunud summade ja füüsilisest isikust ettevõtjate (FIE) puhul. Kuna FIE maksustamisperiood on kalendriaasta, siis arvestatakse oma osa kogumispensioni makseid (2%) proportsionaalselt FIE aasta tulult. See tähendab, et FIE ei tasu 2020. aastal 1/12-lt ja 2021. aastal 2/3-lt saadud tulult kogumispensioni makset (2%).

Aastatel 2023 ja 2024 eraldatakse riigi poolt tegemata jäänud maksete kompenseerimiseks täiendavalt 2020. aasta 1. juulist kuni 2021. aasta 31. augustini kohustatud isiku tasutud maksete (2%) kahekordne summa. Kui kõigi kohustuslike pensionifondide keskmine tootlus on perioodil 2020. aasta 1. juulist kuni 2022. aasta 31. detsembrini positiivne, suurendatakse kompenseeritavat summat ka selle keskmise tootluse võrra.
Kompenseerimist ei tule aastatel 1942–1960 sündinud inimestel, sest neile kehtis süsteem 2% + 4% või 0% + 0%.

Rahandusministeeriumi infomaterjal II samba maksete peatamise kohta (PDF)

Metsa majandamine

Tulumaksuseaduse (TuMS) 21.04.2020. a muudatusega leevendati metsatulu maksustamise reegleid tagasiulatuvalt alates 2020. aasta algusest. See tähendab, täiendavat maksuvabastust rakendatakse 2020. a tuludeklaratsioonis, mis esitatakse 30. aprilliks 2021. a.

TuMS § 37 täiendati lõikega 11, mille kohaselt võib füüsiline isik talle kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest, millest on tehtud metsamajandamisega seotud kulude mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.

Tegemist on COVID-19 levikust põhjustatud majanduslangust leevendava meetmega. Läbi metsa majandamise on inimestel võimalik saada täiendavat sissetulekut, millega majanduslanguse mõjusid leevendada. Leevendav meede annab inimestele soodsama võimaluse tegeleda metsamaa müümise asemel metsa majandamisega.

TuMS § 37 lg 10 sätestatud maksustamise hetke valimise õigus kehtib ka edaspidi. Näiteks metsaomanik sai raieõiguse müügist 2018. aastal tulu ja lükkas selle maksustamise edasi 2020. aastasse. 2020. aastal maksti metsaomanikule Natura 2000 erametsamaa toetust. 2020. aasta tuludeklaratsioonis liidetakse sel juhul esmalt maksustamisele valitud summale juurde Natura 2000 erametsamaa toetus ning kogusummast lahutatakse maha täiendav mahaarvamine kuni 5000 eurot. Ülejäänud summa läheb maksustamisele.

Samaväärse maksuvabastuse alates 2020. a tuludeklaratsioonist saab ka FIE, st et laieneb ja tõuseb senine metsatulu maksuvabastus.

TuMS § 32 täiendati lõikega 41, mille kohaselt võib FIE talle kuuluvalt kinnisasjalt raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest saadud tulust ning Natura 2000 erametsamaa toetusest, millest on tehtud ettevõtlusega seotud kulude mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.

Muutmata kujul säilib FIE-le TuMS § 32 lg 4 sätestatud täiendav mahaarvamine omatoodetud põllumajandussaaduste võõrandamisest saadud tulule kuni 2877 eurot.

Erivajadusega lapse vanema toetus

Kui palgata puhkusel olev töötaja soovib saada Sotsiaalkindlustusametilt erivajadusega lapse vanema toetust, tuleb töötamise registrisse märkida ka lühem palgata puhkus.

Toetuse saamise eelduseks on tasustamata puhkusel viibimine või võlaõigusliku lepingu täitmise peatumine, mis tähendab, et töötaja ja tööandja peavad puhkusele jäämises või lepingu pooled teenuse osutamise peatumises kokkuleppele jõudma ning see tuleb töö- või käsundiandjal fikseerida töötamise registris.

Nii töölepingu kui võlaõigusliku lepingu puhul tuleb peatumise põhjuseks märkida „Tasustamata puhkus“.

Kuna võlaõigusliku lepingu peatamise registreerimine on lubatud erandina vaid erivajadusega lapse vanema toetuse saamiseks, tuleb sellekohane märge teha märkuste lahtrisse.

Erivajadusega lapse vanema toetuse kohta saab rohkem lugeda siit.
 

27.05.2020