Sa oled siin

Teade teatavate terasetoodete impordi suhtes kohaldatavate kaitsemeetmete läbivaatamise algatamise kohta

17.05.2019

(Teade on avaldatud EL Teatajas 17.05.2019)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/159 kehtestati teatavatele terasetoodetele lõplikud kaitsemeetmed, mis seisnevad 26 terasetoote kategooria liitu importimiseks avatud tariifikvoodis. Need meetmed kehtivad kuni 30. juunini 2021. Meetmete kehtestamise rakendusmääruse põhjenduses 161 on sätestatud, et komisjonil võib tulenevalt liidu huvist tekkida vajadus kohandada eraldatud tariifikvoodi mahtu, kui asjaolud meetmete kehtivusperioodil muutuvad.

Olles kindlaks teinud, et on piisavalt tõendeid kehtivate terase kaitsemeetmete teatavate aspektide läbivaatamiseks, algatab komisjon kehtivate meetmete läbivaatamise, mis piirdub järgmiste teemadega:

  • Tariifikvoodi maht ja eraldamine mitme konkreetse tootekategooria puhul

  • Traditsiooniliste kaubavoogude väljatõrjumine

  • Võimalik negatiivne mõju eeliskaubanduspartneritega taotletavate integratsioonieesmärkide saavutamisele

  • Selliste WTO liikmeks olevate arenguriikide loetelu ajakohastamine, mis on nende kõige hiljutisema imporditaseme alusel meetmete kohaldamisalast välja jäetud

  • Muud asjaolude muutused, mis võivad nõuda eraldatud tariifikvoodi mahu kohandamist

Huvitatud isikuid kutsutakse üles tegema teatavaks oma seisukohad, esitama teavet ja edastama komisjonile kinnitavad tõendid. Teave ja kinnitavad tõendid peavad jõudma komisjoni 15 päeva jooksul pärast käesoleva teate avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Isikud, kes teevad esildise, peavad oma kirjavahetuses selgelt märkima, millis(t)e ülal nimetatud läbivaatamise teema(de)ga on nende esildis seotud.

Võimaliku ebaselguse ja praegu kehtiva terase kaitsesüsteemi põhjendamatute häirete ärahoidmiseks toimub käesolev läbivaatamine lühima aja jooksul ning võimaluse korral enne 30. septembrit 2019.