Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu päritolusätete selgitused

 • Euroopa Liidu (EL) ja Ühendkuningriigi (ÜK) vaheline kaubandus- ja koostööleping on avaldatud ELT/2020/ L 444/14.

  • Päritolureeglid on sätestatud lepingu artiklites ORIG.1 – ORIG.31 (lk 38–52) ja LISA ORIG-1 – ORIG-6 (lk 423–493).

 • Võttes arvesse, et lepingu sõlmimine on jäänud viimasele hetkele, on eksportijatel võimalik päritolutõendeid esitada tagasiulatuvalt.

 • UUS! Euroopa Komisjoni suunised EL-ÜK lepingu päritolureeglite kohta (inglise keeles)
   

Tariifse sooduskohtlemise taotluse aluseks on:
 • eksportija koostatud päritolukinnitus toote päritolustaatuse kohta või
 • importija teadmine, et tootel on päritolustaatus.
   
Päritolukinnitus


Toote eksportija koostab päritolukinnituse, mis põhineb teabel, mis tõendab, et toode on päritolustaatusega, sealhulgas teabel toote tootmiseks kasutatud materjalide päritolustaatuse kohta. Eksportija vastutab päritolukinnituse ja esitatud teabe õigsuse eest.

Päritolukinnitus koostatakse ühes LISAS ORIG-4 [Päritolukinnituse tekst] sätestatud keeleversioonis ja esitatakse kaubaarvel või mõnes muus dokumendis, kus asjaomast toodet on kirjeldatud piisavalt täpselt, et seda toodet oleks võimalik identifitseerida. Eksportija vastutab päritolustaatusega toote identifitseerimiseks vajaliku piisavalt täpse kirjelduse esitamise eest.

Päritolukinnitus kehtib 12 kuud selle koostamise kuupäevast või importiva poole sätestatud pikema ajavahemiku jooksul, kuid mitte kauem kui 24 kuud.
 

Päritolukinnituse koostamine kaubaarvele või muule äridokumendile


ELi eksportijal peab olema registreeritud eksportija number (REX nr), kui sooduspäritoluga kauba väärtus saadetises on üle 6000 euro. Kui eksportijal on juba REX number olemas, nt seoses Kanada, Jaapani lepingutega, siis ei ole vaja ÜK lepingu jaoks uut numbrit taotleda. Põhimõte on, et eksportijal on üks REX number.

Kui sooduspäritoluga kaupade väärtus saadetises on kuni 6000 eurot, võib päritolukinnituse koostada iga eksportija (ei pea olema REX numbrit). Sellisel juhul jäetakse päritolukinnituses eksportija viitenumber tühjaks.

 
REX numbri taotlemine
 

Registreeritud eksportija staatuse ja vastava REX numbri taotlemiseks palume kasutada vormi. Taotlus tuleb esitada digiallkirjastatult elektronpostiga aadressile emta@emta.ee või tavalise postiga.

Registreeritud eksportija (REX) numbri taotlemine elektroonselt »

Importija teadmine


Kui tariifset sooduskohtlemist taotletakse Importija teadmise alusel, siis see tähendab, importijal peab olema teave, mis tõendab toote sooduspäritolu vastavalt EL-ÜK lepingu päritolureeglitele. Importija teadmise alusel saab tariifset sooduskohtlemist taotleda vaid sel juhul, kui eksportija on importijale andnud toote tootmise kohta teavet ja dokumente.
 

Tarnija deklaratsioon
 

Selleks et eksportija saaks koostada päritolukinnituse, peab eksportija saama tarnijalt lisas ORIG-3 [Tarnija deklaratsioon] sätestatud tarnija deklaratsiooni või muu samaväärse dokumendi, mis sisaldab sama teavet ja kirjeldab asjaomaseid päritolustaatuseta materjale piisavalt üksikasjalikult, nii et neid on võimalik identifitseerida.

ELi komisjon on koostanud rakendusmääruse eelnõu, mille alusel võivad ELi eksportijad koostada ÜKsse eksportimiseks päritolukinnitusi ilma, et nende valduses oleksid tarnija deklaratsioonid. Siiski, tarnija deklaratsioonid peavad olema eksportijate käsutuses 1. jaanuariks 2022.

Lisainfo

 • ELT/2020/L446 – komisjoni rakendusmäärus, milles käsitletakse tarnija deklaratsioonide alusel päritolukinnituste koostamist sooduskorra alusel Ühendkuningriiki suunduva ekspordi korral üleminekuperioodil

UK sooduspäritoluga kauba import ELi tariifse sooduskohtlemise alusel
 • ETTs päritolutõendite koodid:
  • U116 – Päritolukinnitus (lepingu artikkel ORIG.19)
   Päritolukinnituse tekst koostatakse kaubaarvel või pakkelehel või muul äridokumendil, millel on GB sooduspäritoluga toode kirjeldatud piisavalt täpselt, et seda oleks võimalik identifitseerida.
  • U117 – Importija teadmine (lepingu artikkel ORIG.21)

   Importija teadmise alusel soodustuse taotlemine eeldab, et GB eksportija on andnud ELi importijale GB toodete tootmise kohta piisavalt infot. Näiteks, kui eksportija-importija on seotud ettevõtted, mis kuuluvad samasse korporatsiooni vms. Tavaline ELi importija enamasti ei saa teada üksikasjalikku infot, millistest materjalidest ja milliseid tootmisprotsesse kasutades on toode GBs toodetud. Sooduspäritolu tõendamise aluseks ei ole see, et tootele või toote dokumentidele on märgitud „Made in UK". Sooduspäritoluga kaubad peavad vastama lepingus ette nähtud sooduspäritolureeglitele.

  • U118 – Päritolukinnitus identsetest toodetest koosnevate mitmekordsete saadetiste puhul (lepingu artikkel ORIG.19).
   Kui päritolukinnitus on koostatud mitme saadetise kohta, mis koosnevad ühesuguse päritolustaatusega toodetest käesoleva lepingu artikli ORIG.19 [Päritolukinnitus] lõike 4 punkti b tähenduses, tuleb märkida ajavahemik, mille kohta päritolukinnitus kehtib. Ajavahemik ei tohi ületada 12 kuud. Toote kogu import peab toimuma märgitud ajavahemiku jooksul.

 • Päritoluriigi kood: GB
 • Tollideklaratsiooni lahter 36 ’Soodusrežiim’: 3xx
 • ÜK eksportijad peavad Ühendkuningriigis kasutatava GB EORI numbri märkima päritolukinnituse teksti alati, olenemata saadetise väärtusest. ÜKst ELi saadetistele ei kohaldata 6000 euro väärtuse piirmäära.

  6000 euro väärtuse piirmäära kohaldatakse ainult ELi eksportijatele (ekspordil EList ÜKsse). See tähendab, et REX number on vajalik, kui saadetise väärtus on üle 6000 euro.

  Ühendkuningriigis kasutatava GB EORI numbri kehtivust saab kontrollida GB EORI numbri kontrollimise päringu kaudu.
   

ELi kauba tagasitoomine ÜKst ei ole päritolu tõendamise teema


EL–ÜK lepingu artikkel ORIG.18 sätestab, et importiv pool võimaldab importimisel tariifset sooduskohtlemist käesoleva peatüki tähenduses teiselt poolelt pärinevale tootele importija tariifse sooduskohtlemise taotluse alusel. Importija vastutab tariifse sooduskohtlemise taotluse õigsuse ja käesolevas peatükis sätestatud nõuetele vastavuse eest.

See tähendab, et ELi kauba tagasitoomine ÜKst ELi ei ole päritolu tõendamise teema ja tariifset sooduskohtlemist ei ole ette nähtud.

Brexiti suuniste (PDF) punkti 5.4 kohaselt tõendatakse kauba viimine Ühendkuningriiki transpordidokumendiga. Lisaks võib esitada muid kauba kohta koostatud dokumente, et tõendada kauba säilimine muutumatul kujul (samas seisus).

22.02.2021