Euroopa Liidu Teataja õigusaktid (ELT seeria L)

UUS! ELT/2020/L 186/3: Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vaheline vabakaubandusleping

UUS! ELT/2020/L 207/3: Teatis, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu jõustumise kuupäeva

UUS! ELT/2020/L 178/21: Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/750, 5. juuni 2020, millega kehtestatakse menetlus rakendusmääruses (EL) 2015/2447 sätestatud registreeritud eksportijate süsteemi kohaldamise üleminekuperioodi pikendamiseks teatavates üldise soodustuste süsteemi soodustatud riikides

ELT/2020/L 127/1: Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/550, 12. veebruar 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 978/2012 II ja IV lisa seoses määruse (EL) nr 978/2012 artikli 1 lõikes 2 osutatud kordade ajutise peatamisega Kambodža Kuningriigist pärinevate teatavate toodete puhul

ELT/2020/L 93/1: Majanduspartnerluslepingu komitee otsus nr 1/2020, 14. jaanuar 2020, millega muudetakse ühelt poolt Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu raamistiku loomise vahelepingu 1. protokolli („Päritolustaatusega toodete“ mõiste ja halduskoostöö meetodite kohta) teatavaid sätteid

ELT/2020/L 45/10: Nõukogu 19. detsembri 2019. aasta otsuse (EL) 2019/2196 (millega muudetakse otsust 2013/755/EL ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta (ÜMTde assotsieerimise otsus)) parandus (Euroopa Liidu Teataja L 337, 30. detsember 2019)

ELT/2020/L 49/1: Côte d’Ivoire’i ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise vahepealse majanduspartnerluslepinguga loodud majanduspartnerluslepingu komitee otsus nr 2/2019, 2. detsember 2019, millega võetakse vastu mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö meetodeid käsitlev 1. protokoll [2020/195]

ELT/2019/L 149/76: Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni ühiskomitee otsus nr 2/2017, 16. mai 2017, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni II liite sätteid, võttes kasutusele võimaluse tollimaksu tagastamiseks ja täielikuks kumulatsiooniks kaubanduses, mis kuulub Kesk-Euroopa vabakaubanduslepingu (CEFTA) alla, mille osalised on Moldova Vabariik ning Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid [2019/940]

ELT/2019/L 42/6: Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/249, 12. veebruar 2019, millega peatatakse aastateks 2020–2022 tariifsed soodustused teatavatele GSP raames soodustatud riikidele (India, Indoneesia ja Keenia) teatavate GSP jaotiste osas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 978/2012, millega kohaldatakse üldiste tariifsete soodustuste kava

ELT/2019/L 20/40: ELi-Ukraina tolli allkomitee otsus nr 1/2018, 21. november 2018, millega asendatakse ELi-Ukraina assotsieerimislepingu protokoll nr 1 mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratluse ja halduskoostöö viiside osas [2019/101]

ELT/2019/L 34/1: Nõukogu otsus (EL) 2019/217, 28. jaanuar 2019, Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4) sõlmimise kohta

ELT/2019/L 34/4: Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel) protokolle nr 1 ja nr 4

ELT/2019/L 108/1: Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/620, 17. aprill 2019, millega antakse Cabo Verdele ajutine erand delegeeritud määruses (EL) 2015/2446 sätestatud sooduspäritolureeglitest seoses toiduks valmistatud või konserveeritud makrelli fileedega ning toiduks valmistatud või konserveeritud makrelltuuni või fregatt-makrelltuuni fileedega
 

03.07.2020