Complexi küsimused ja vastused

Kuidas saab elektrooniliselt esitada tollideklaratsioone ja mida on vaja selleks eelnevalt teha?

Tollideklaratsioonide esitamiseks on kasutusel elektrooniline internetipõhine andmetöötlussüsteem Complex. Lisaks tollideklaratsioonidele on võimalik esitada reisija deklaratsioone, varude teateid ja ühtse põllumajanduspoliitika alla (CAP kaubad) kuuluvate kaupade eelteateid. Andmetöötlussüsteemi kasutamiseks peab isik sõlmima Maksu- ja Tolliametiga e-maksuameti/e-tolli kasutamise lepingu ja taotlema Complexi kasutajaõigused. Juhised lepingu sõlmimiseks ja volituste andmiseks leiate sisenemisel e-maksuametisse/e-tolli.

Kui tollideklaratsiooni esitamisega kaasnevad rahalised kohustused, siis rahalised vahendid peavad olema Maksu- ja Tolliameti kontole kantud enne deklaratsiooni esitamist. Igale maksukohustuslaste registrisse kantud isikule on automaatselt omistatud personaalne viitenumber rahaliste kohustuste tasumiseks.

Complexi sisenedes on võimalik kliendi töölaual valida roll, kellena tollideklaratsioon esitatakse: eraklient või äriklient. Tollideklaratsiooni esitamisel on abiks tollideklaratsiooni täitmise juhend (740.85 KB, PDF) ja Complexi kasutusjuhend kliendile (1.99 MB, PDF).

Kas on mingeid täiendavaid IT-alaseid nõudeid, mis peavad olema täidetud selleks, et saaks Complexi kasutada?

Erinõudeid ei ole, piisab kaasaegse internetilehitseja (Internet Explorer 5.5 või kõrgem või sellega ühilduv) ja internetiühenduse olemasolust.

Mis toimub deklaratsiooniga pärast selle esitamist?

Isiku poolt esitatud tollideklaratsioon saab oleku “esitatud” ning rakendub ooteaeg. Ooteaja kulgu on võimalik jälgida esitatud deklaratsioonide lehelt veerust “RA lõpuni” või esitatud deklaratsiooni ajaloo lehe realt “Ooteaja lõpuni”, kus kuvatakse ooteaja lõpuni jääv aeg minutites. Ooteajal toimub deklaratsioonide riskianalüüs. Riskianalüüsi käigus võib toimuda deklaratsiooni suunamine kontrollikoridori (deklaratsiooni olek “kontrollimisel”), millest süsteem ka klienti deklaratsiooni ajaloo lehel teavitab.

Samuti on ooteajal deklarandil võimalus esitada deklaratsiooni muutmis- või kustutamistaotlus enne kauba vabastamist.

Ooteaegade kestvus on määratud vastavalt deklaratsiooni profiilile. Profiilidele A, B, C, D, E, J, ja K  15 minutit ning H ja I profiilidele 30 minutit.

Kui deklaratsioon jääb olekusse „esitatud" kauemaks, kui on vastavale profiilile määratud ooteaeg, tähendab see seda, et deklaratsioon on täiendaval riskianalüüsil. Täiendav riskianalüüs võib kesta kuni 2 tundi alates deklaratsiooni aktsepteerimisest. Juhul kui deklaratsioon jääb staatusesse „esitatud" kauemaks kui 2 tundi, palume ühendust võtta selle tolliasutusega, kuhu te deklaratsiooni esitasite (aktsepteerimise tolliasutus). Juhul kui eespool nimetatud tolliasutus ei saa teid mingil põhjusel aidata, tuleb sellest teada anda e-posti aadressile tolliinfo@emta.ee ning märkida, kui kaua on deklaratsioon vastavas staatuses olnud ning millisel põhjusel tolliasutuse ametnik ei saanud deklaratsiooni „esitatud" staatusest vabastada.

Kuidas on võimalik ooteajal tollideklaratsioonile muutmis- või kustutamistaotlust lisada?

Deklarant saab vajadusel esitatud olekus deklaratsioonile lisada deklaratsiooni ajaloo leheküljelt ooteaja jooksul muutmis- või kustutamistaotluse. Deklaratsiooni muutmiseks valitakse "Parandustaotlused", muudetakse vajalikud deklaratsiooni lahtrid, valitakse andmete kontroll ja esitatakse parandustaotlus kuhu on märgitud deklaratsiooni muutmise põhjus. Deklaratsiooni kustutamiseks valitakse "Tühistamistaotlused", märgitakse kustutamise põhjus ja esitatakse kustutamistaotlus. Muutmis- ja kustutamistaotlusi ei saa esitada kui kaubad on valitud kontrolliks. Detailse kirjelduse muutmis- ja kustutamistaotluse esitamise kohta enne kauba vabastamist leiate kliendi Complexi kasutusjuhendist (1.99 MB, PDF).

Kuidas täita tollideklaratsioonil lahtrit 48?

Lahtrisse 48 märgitakse maksusumma tagamise või tasumise viis järgmiselt:

Esindaja tagab;

Saaja või saatja tagab;

Esindaja maksab;

Saaja või saatja maksab.

Tasumisviisi 0 ja 1 kasutatakse siis, kui tegemist on maksepikendusega tasutava tollideklaratsiooniga. Tasumisviisi 2 ja 3 kasutatakse juhul, kui tegemist on ettemaksukontolt (sh sularahas) tasutava tollideklaratsiooniga. Seega, kui isikul ei ole maksude tasumise tähtaja pikendamise luba ja vastavat üldtagatist, siis lahtrisse 48 ei ole lubatud panna 0 või 1. Kui seda tehakse, siis annab süsteem veateate, et puudub luba.

Kui tollideklaratsioon suunatakse riskianalüüsi tulemusena kontrollikoridori, kas siis on võimalik kaupu ükshaaval vabastada?

Jah, impordil on, juhul kui riskianalüüsi tulemusena leitakse, et täiendavat kontrollimist vajab näiteks kaup nr 2, aga tollideklaratsioonil on esitatud kaupade arv 5, siis on ametnikul võimalik kliendile tema soovil deklaratsiooni jagamise võimalust pakkuda.

Kas süsteem saadab kliendile teate, et deklaratsiooni on võimalik jagada?

Jah, vastav teade kuvatakse Complexis deklaratsiooni ajaloo leheküljel.

Tollideklaratsioone võib esitada süsteemis ööpäevaringselt. Kas ka kaup vabastatakse olenemata kellaajast?

Kauba vabastamine toimub ooteaja jooksul, v.a juhul, kui riskianalüüsi tulemusena kaubad kontrollikoridori suunatakse. Peale tolliasutuse tööaja lõppu või nädalavahetustel kontrollikoridori suunatud kaupadele viiakse täiendav dokumentide või kauba kontroll läbi järgmisel tööpäeval.

Mitu päeva hoitakse süsteemis esitamata deklaratsioone?

Esitamata deklaratsioone hoitakse süsteemis 30 kalendripäeva nende viimasest muutmise päevast arvates.

Mida tähendab deklaratsiooni staatus "Kaup vabastamata"?

Kui deklaratsiooni staatuseks on “Kaup vabastamata” ning makse soovitakse tasuda maksepikendusega (deklaratsiooni lahtris 48 on 0 või 1), siis on Tagatiste süsteemis Krediidiliini vaba jääk väiksem, kui on vajalik tagatise broneerimiseks. Kui varem vormistatud tollideklaratsioon tasuda (vajadusel ka enne tähtaega), siis vastava tollideklaratsiooni katteks broneeritud tagatis vabaneb ja Krediidiliini vaba jääk suureneb selle võrra. Teine võimalus on suurendada krediidilimiiti. Seejärel tuleb “Kaup vabastamata” olekus tollideklaratsioonil valida “Taga ja tasu” ning tagatise piisavuse korral maksud tagatakse ning kaubad vabastatakse automaatselt samal hetkel.

Kui makse soovitakse tasuda ettemaksu arvelt (deklaratsiooni lahtris 48 on 2 või 3), ei ole ettemaksukontol piisavalt raha tollideklaratsioonil välja arvestatud maksude tasumiseks. Kui tasuda piisav summa ettemaksukontole, tuleb “Kaup vabastamata” olekus tollideklaratsioonil valida “Taga ja tasu” ning raha piisavuse korral maksud tasutakse ja kaubad vabastatakse automaatselt samal hetkel.

Kaupa ei tohi kasutada enne, kui deklaratsioon on staatuses “Kaup vabastatud”.

Kuidas saab tasuda tollideklaratsioonide eest?

Tollideklaratsioonide esitamisel on võimalik maksude tasumiseks kasutada koondviitenumbri rakendust e-maksuametis. Kasutajajuhend on kättesaadav rakenduse abitekstist, mis avaneb üleval paremas nurgas märgi "?" alt.

Rakendust võib kasutada:

  • koondviitenumbri moodustamiseks;
  • tasumata deklaratsioonide vaatamiseks ja tasumisele kuuluva summa leidmiseks.

Punasega kuvatakse möödunud ja jooksva tähtpäevaga tasumata tollideklaratsioonid.

Moodustatud koondviitenumbri märkimisel maksekorraldusele tasub süsteem valitud tollideklaratsioonid enne tasumise tähtaega ja samal hetkel vabastab süsteem ka tagatise. Moodustatud koondviitenumber on abivahend pangaülekandega tasumisel, sest ühe maksekorraldusega käivitub tasumise funktsioon, mis märgib tasutuks viitenumbri alla valitud deklaratsioonid vastava viitenumbriga laekunud summa ulatuses. Seega on võimalik ühe maksekorraldusega tasuda mitme tollideklaratsiooni eest.

Tollideklaratsioonide katteks võetud tagatised vabastatakse koondviitenumbrisse valitud tollideklaratsioonide tasumise hetkel.

Tehes koondviitenumbri koostamisel valiku kuupäevade vahemikuga, kuvatakse deklaratsioonid, mis kuuluvad tasumisele valitud ajavahemikus. Kui tahate valikusse ühe kindla tasumise tähtpäevaga deklaratsioone, on algus- ja lõppkuupäev võrdsed. Ekraani päisesse arvutab süsteem välja tasumisele kuuluva koondsumma, kui vajutada nupule "Vali kõik".

Moodustatud koondviitenumbrite vaatamisel kuvatakse tollideklaratsioonid koos tasumata maksusummadega. Kui deklaratsioon sai tasutuks, siis tasumisele kuuluv maksusumma on null. Juhul kui tollideklaratsioon korrigeeritakse peale koondviitenumbri moodustamist, siis maksusumma muudatused ei kajastu varem moodustatud koondviitenumbris.

Kui soovite osa tollideklaratsioone tasuda enne tasumise tähtpäeva või tasumise tähtpäeval, siis tuleb tasumisel märkida maksekorraldusele moodustatud koondviitenumber. Koondviitenumbri märkimisel maksekorraldusele tasutakse koondviitenumbri alla valitud tollideklaratsioonid. Laekunud summa kirjeldatakse ära ettemaksukontol ja koheselt käivitub tasumise funktsioon ning tasutakse ära koondviitenumbri alla valitud deklaratsioonid maksekorraldusega laekunud summa ulatuses. Tasutud summa vabastab automaatselt tagatise.

Tasudes osade kaupa sama koondviitenumbriga tasub süsteem tollideklaratsioonid tasumise tähtaja järjekorras.

Kui soovite tollideklaratsioonide eest tasuda tasumise tähtpäeval, tuleb vajalik summa kanda ettemaksukontole, märkides maksekorraldusele ettemaksukonto viitenumbri. Tasumata deklaratsioonide vaatamiseks ja tasumisele kuuluva summa leidmiseks on võimalik toimida järgmiselt: valides soovitud deklaratsioonid ning jättes klikkamata valikul "Koosta viitenumber", saate teada valitud deklaratsioonide eest tasumisele kuuluva summa, mis kuvatakse ekraani päisesse. Kui tasuda päises kuvatud summa tasumise tähtpäevaks (tähtpäeval) ettemaksukonto viitenumbriga, siis õhtul käivitub automaatne tasumise funktsioon, mis tasub ettemaksukontol oleva saldo ulatuses deklaratsioonid tähtpäeva saabumise järjekorras (kui tähtpäev on ületatud, siis tasutakse kõigepealt tähtpäeva ületatud deklaratsioonid).

Alates 01.01.2009. a on Maksu- ja Tolliametil õigus kanda laekunud summad isiku kohustuste katteks vastavalt maksukorralduse seaduse § 105 lõikes 1 toodud järjekorrale. Seega, kui isikul on varasema tähtpäevaga kohustused tasumata, läheb ettemaksukontole laekunud raha muude kohustuste katteks, kuigi sooviti tasuda tollideklaratsioonide eest.

Kas Complexis lähevad maksud automaatselt kontolt maha või tuleb selleks midagi täiendavalt teha?

Deklaratsioonide eest tasumine toimub süsteemi poolt automaatselt, s.t kui deklaratsiooni staatus on “kaup vabastatud”, siis:

  • maksude tasumisel maksepikendusega (deklaratsiooni lahtris 48 on 0 või 1) on maksud tagatud automaatselt kaupade vabastamise hetkel;
  • maksude tasumisel ettemaksu arvelt (deklaratsiooni lahtris 48 on 2 või 3) on maksud tasutud automaatselt kaupade vabastamise hetkel.
Mida teha, kui on tekkinud probleem maksepikendusega tollideklaratsioonide esitamisega, kuna vaba jääk on otsas?

Kui juba on tekkinud probleeme maksepikendusega tollideklaratsioonide esitamisega, kuna Krediidiliini vaba jääk on otsas, on maksumaksjal kolm võimalust:

  • tasuda varem vormistatud tollideklaratsioon (vajadusel ka enne tähtaega) ning vastava tollideklaratsiooni katteks broneeritud tagatis vabaneb ja Krediidiliini vaba jääk suureneb selle võrra;
  • suurendada krediidilimiiti Tagatiste süsteemis;
  • märkida vormistatavatele tollideklaratsioonidele lahtrisse 48, et maksud tasutakse koheselt (2 või 3) ning tasuda enne kaupade vabastamist vajalik summa ettemaksukontole.
Kust saab vaadata tollideklaratsioonide alusel tekkinud nõudeid ja nende tasumisi?

Tollideklaratsioonide alusel tekkinud nõudeid ja nende nõuete tasumisi saavad vaadata isikud, kellel on “raamatupidaja” õigused e-maksuametis (volikiri e‑maksuameti kasutamiseks). Nõudeid saab vaadata e-maksuametis maksuliikide kontokaartidel. Samuti saavad eelpool nimetatud isikud vaadata ettemaksukonto liikumist, s.t laekumist ja deklaratsioonide tasumist.

Kuidas kandub üle solidaarse vastutuse nõue impordimaksude tasumisel deklarandilt kaubasaajale ja vastupidi?

Liidu tolliseadustiku (Nõukogu määrus nr 952/2013) artikkel 77 lg 3 sätestab, et võlgnik on deklarant. Kaudse esindamise korral on isik, kelle eest tollideklaratsioon esitatakse, samuti võlgnik.

Sellest lähtuvalt on deklaratsiooni esitamise hetkest alates võlgnikuks võrdselt nii kauba saaja kui deklarant. Tollideklaratsiooni lahtris 48 on määratud isik, kes on esmajärjekorras maksjaks, kuid kui see isik ei täida oma tasumise kohustust, on tollil õigus kohustus täita solidaarse isiku ettemaksust. Juhul kui deklaratsioonil valitakse tasumisviisiks 3 (saaja maksab), kajastub põhivõlg saajal ja deklarandil kajastub summa solidaarse nõudena. Kui põhivõlgnikul raha ei ole, hakatakse solidaarseid võlgu solidaarse isiku ettemaksukontolt tasuma peale kahe päeva möödumist tähtpäevast.

Kasutasime kauba deklareerimisel tolliagendi teenust ja kõik impordimaksud said tolliagendile tasutud. Nüüd, 2 nädalat hiljem, on MTA sama summa meie ettemaksust maha arvestanud? Miks peame tasuma sama summat 2 korda? Kelle poole abi saamiseks pöörduda?

Juhul, kui tollideklaratsiooni lahtrisse 48 märgitud isik (kirjeldatud juhul on selleks isikuks deklarant) on õigeaegselt jätnud täitmata oma tasumise kohustuse, on tollil õigus võlasumma maha arvestada solidaarse isiku (käesoleval juhul on selleks isikuks kauba saaja) ettemaksukontol olevast rahast. Toll rakendab seda õigust tasumise tähtpäevast kahe päeva möödudes. Käesoleval juhul on tolliagent kohustatud summa tagastama kauba saajale.

Kas on võimalik tasuda konkreetse tollideklaratsiooni eest impordimaksud nii, et need ei läheks muude nõuete katteks?

Maksumaksjal on uue süsteemi käivitumisest (01.01.2009) alates raskem juhtida oma kohustuste tasumist, kuid mõned võimalused on siiski jäetud. Üldjuhul tasub Maksu- ja Tolliameti arvestussüsteem maksumaksja tasumisele kuuluvad kohustused maksukorralduse seaduses sätestatud järjekorras, kuid teatud liiki dokumentidele on omistatud viitenumbrid, mille kasutamisel on maksumaksjal võimalik ka võlgade olemasolul neid dokumente tasuda väljaspool üldist järjekorda. Sellisel juhul on vaja eriti hoolikalt jälgida, et maksekorraldusele on märgitud õige viitenumber, kuna viitenumbri puudumisel või sellega eksimisel tasub süsteem nõuded maksukorralduse seaduses sätestatud järjekorras automaatselt.

Tollideklaratsioonide eest on võimalik tasuda tollideklaratsiooni viitenumbriga või koondviitenumbriga. Lugege lähemalt juhendist "Koondviitenumber e-maksuametis/e-tollis". Tollideklaratsioonile omistatakse viitenumber tollideklaratsiooni olekus „Kaubad vabastamata".

Dokumendipõhise viitenumbri kasutamisel on kindel, et ettemaksukontole laekunud raha kantakse koheselt Maksu- ja Tolliameti pangakontole vastava kohustuse katteks.

Kes peab tollideklaratsioone ja lisadokumente säilitama?

Elektroonselt esitatud tollideklaratsioonid säilitab toll süsteemis Complex. Deklarant hoiab tollieeskirjades ette nähtud lisadokumendid tollile kättesaadavana raamatupidamise seaduses dokumentide säilitamiseks ette nähtud tähtaja jooksul. Kaudse esindamise korral on dokumentide säilitamise kohustus deklarandi asemel isikul, kelle eest tollideklaratsioon esitati.

Kui tollideklaratsioon on suunatud kontrollikoridori, siis dokumentide arhiveerimise kohustus jääb ikka deklarandi kanda.

Kas varude teadet saab esitada ka tolliagent?

Ei, varude teadet saab esitada ainult varusid vee- või õhusõiduki pardale toimetav isik.

Millised lisadokumendid tuleb esitada tolli kui tollideklaratsioon on esitatud elektrooniliselt?

Tariifsete soodusmeetmete kohaldamisel tuleb deklarandil esitada kahe nädala jooksul tollideklaratsiooni esitamisest arvates kauba sooduspäritolu tõendav või mõni muu sooduskohtlemisel nõutav dokument. Kui deklarant soovib originaalallkirjaga arvedeklaratsiooni tagastamist, säilitab toll arvedeklaratsiooni koopia.

Tollile esitatud dokumendile peab olema märgitud tollideklaratsiooni aktsepteerimise number.

Abiinfo

Küsimused saate esitada e-posti aadressile tolliinfo@emta.ee

27.05.2021