Impulsi küsimused ja vastused

1. Kuidas märkida maksetähtaja pikendust H1 ja H7 profiilides?

H1 profiilis tuleb maksude tasumise edasilükkamiseks (maksetähtaja pikenduseks) sisestada tolliotsuste sakil andmevälja „Loa viitenumber“ (1212001000) isiku üldtagatise (CGU) loa number. NB! Üldtagatise loal peab olema tähis „2“ mis näitab, et isikule on võimaldatud maksude tasumise edasilükkamine. Üldtagatise luba peab olema väljastatud samale isikule, kes on näidatud andmeväljas „Tollimaksu maksnud isik“ (1321017000).

H7 profiilis märgitakse tollimaksu maksnud isiku üldtagatise (CGU) loa kood isikute lehel olevasse andmevälja „Tasumise edasilükkamine“ (1210000000) ja see peab olema väljastatud samale isikule, kes on näidatud andmeväljas „Tollimaksu maksnud isik“ (1321017000). Kaudse esindamise korral peab maksjaks olema märgitud kaudne esindaja ja ka üldtagatise luba peab olema kaudse esindaja luba.

2. Kui H1 profiilis nii üldosas kui ka kaupade juures on sisestatud kaubaväärtus ja see ei ühti, siis Impulss annab selle kohta hoiatuse, mitte vea. Kas see on õige?

Just nii, üldtasemel oleva andmevälja „Arve kogusumma“ (1406000000) täitmine ei ole kohustuslik – sinna märgib isik endale teadaoleva kõikide kaubaartiklite koguväärtuse – ja see ei oma kauba väärtuse näitamisel tähtsust. Kauba tasemel olev „Kauba hind“ väärtus on kohustuslik ja sellest oleneb maksustamine.

Süsteem võrdleb siiski „Arve kogusumma“ elemendis toodud väärtust kõikide kaubatasemel olevate „Kauba hind“ väärtustega ja kui need ei ole võrdsed, annab deklarandile hoiatuse. Deklaratsiooni esitamist see ei sega.

Ehk siis, kuna üldosa element ei ole kohustuslik täita, ei saa me selle täitmata jätmisel või valesti täitmisel ka viga anda. Kuid anname hoiatuse ja deklarant saab vajadusel summad üle kontrollida.

3. H1 profiili täitmisel annab süsteem vea: Kui deklareeritavate kaupade väärtus on kokku üle 20 000 euro, peavad väärtuse määramise näitajad olema märgitud kõikidel kaupadel. Mida pean tegema?

Kui kaupade koguväärtus on üle 20000 euro, tuleb kõikide kaupade juures täita andmeväli „Väärtuse määramise näitajad“ (1407000000). Sellesse andmevälja sisestatakse neljakohaline kood, mis koosneb numbritest 0 või 1 ja kus iga number tähendab tehinguväärtuse teatud tingimuse täitmist/mittetäitmist.

1. number: seotud osalised, kas see avaldab hinnale mõju või ei. Kui jah, siis „1“, kui ei, siis „0“.

2. number: kauba käsutamisel või kasutamisel ostjale rakenduvad piirangud vastavalt tolliseadustiku artikli 70 lõike 3 punktile a. Kui jah, siis „1“, kui ei, siis „0“.

3. number: müük või hind sõltub mingist tingimusest või kaalutlusest vastavalt tolliseadustiku artikli 70 lõike 3 punktile b. Kui jah, siis „1“, kui ei, siis „0“.

4. number: müügi suhtes kohaldatakse kokkulepet, mille kohaselt osa mis tahes edasimüügist, käsutamisest või kasutamisest saadavast tulust laekub otse või kaudselt müüjale. Kui jah, siis „1“, kui ei, siis „0“.

4. Kuidas näidata H1 profiilis transpordikulusid?

Impulsi süsteemis on vaja näidata (kus asjakohane) ELi sisene transport (käibemaksustamise eesmärgil) ja ELi väline transport tolliväärtuse elemendina (kokku ikka kogutransport). Kui kogutransport on antud ühe summana, siis peab deklarant selle jagama proportsionaalselt vastavalt rakendusmääruse artiklile 138.

Tolliväärtuse juurde arvatav transport (transport väljaspool ELi) näidatakse tolliväärtuse juurde- ja mahaarvamiste andmete blokis koodiga AK. Sisetransport (transport ELis) näidatakse andmeväljas „Kulude summa“ ja „Valuuta“ koodiga 140400000D ja 14040000E. Täpsemalt juhises (372.37 KB, PDF) meie kodulehel.

5. Miks on esitatud deklaratsioonil transpordikulud kauba juures näidatud topelt?

See võib olla sellepärast, et te olete deklaratsiooni kopeerinud kasutades enne esitatud deklaratsiooni XMLi. Soovitame teil iga kord enne deklaratsiooni esitamist kõik andmed üle kontrollida ja ebavajalikud väljad ära kustutada, kasutades nuppu „Kustutan“. Lihtsalt väljast andmete kustutamisel süsteem andmeid ei pruugi kustutada. MTA uurib probleemi, miks süsteem deklaratsiooni kopeerimisel tolliväärtuse juurde- ja mahaarvamised kuvab topelt.

6. Kui kauba arve on koostatud eurost erinevas valuutas (nt USD), siis kas kauba „Statistiline väärtus“ (andmeelement 9906 000 000) tuleb arvutada ise profiilis H2?

Jah, kauba statistiline väärtus eurodes tuleb arvutada ise ja sisestada käsitsi, kuna kauba statistiline väärtus ei pruugi võrduda üksnes kauba arvel toodud summaga (s.t statistilise väärtuse arvutamisel võetakse aluseks kauba maksumus ning transpordi ja muud kulud).

7. Kuidas määrata kauba asukohta?

Kauba asukoha tüübi (1615 045 000) valikul tuleb lähtuda alljärgnevast:

A – Määratud koht – üldjuhul on tegemist olukorraga, kui deklareeritav kaup asub tolliasutuses ning kauba asukoha täpsustiks (16 15 046 000) märgitakse „V“ koos vastava tolliasutuse koodiga. Tüüpi „A“ ei kasutata juhul, kui kaup asub ajutise ladustamise kohas (terminalis), tollilaos, vabatsoonis, seestöötlemiskohas või heakskiidetud kohas.


Näide

Transiidiga saabub kaup sihttolliasutusse, kus kaup soovitakse suunata kohe järgmisele tolliprotseduurile. Kauba asukohaks on määratud kohana asjakohane tolliasutus.

B – Loaga ettenähtud koht – tegemist on olukorraga, kui deklareeritav kaup asub ajutise ladustamise kohas (terminalis), tollilaos, vabatsoonis või seestöötlemiskohas. Ehk siis kauba asukoht on seotud tolliotsuste süsteemis CDS oleva loaga või vabatsooni korral LUBA süsteemis oleva loaga. Kauba asukoha täpsustiks märgitakse „Y“ koos asjakohase loa numbriga. Kauba asukoha täiendavaks tunnuseks (16 15 053 000) märgitakse 3-kohaline kood, milleks on loa omaniku tegevuskoha koodi 3 viimast numbrit (nt 002) ja mille saab loa omanikult.


Näited
 1. Ajutise ladustamise kohta omav volitatud kaubasaaja võtab vastu transiidiga saabunud kauba, mis soovitakse kohe suunata järgmisele tolliprotseduurile (nt vabasse ringlusse, tolliladustamisele või seestöötlemisele). Kuna kaup on enne järgmisele protseduurile vabastamist ajutise ladustamise staatuses, on kauba asukohaks ajutise ladustamise koht.
 2. Tolliladustamisel olev kaup soovitakse suunata vabasse ringlusse. Kauba asukohaks on tolliladu.

C – Heakskiidetud koht – üldjuhul ongi tegemist olukorraga, kui deklareeritav kaup asub tolli poolt heakskiidetud kohas. Ehk siis kauba asukoht on seotud LUBA süsteemis oleva loaga. Kauba asukoha täpsustiks märgitakse „Y“ koos asjakohase loa numbriga. Kauba asukoha täiendavaks tunnuseks (16 15 053 000) märgitakse 3-kohaline kood, milleks on loa omaniku tegevuskoha koodi 3 viimast numbrit (nt 002) ja mille saab loa omanikult. Tüüpi „C“ ei kasutata juhul, kui kaup asub ajutise ladustamise kohas (terminalis), tollilaos, vabatsoonis või seestöötlemiskohas.

Näide

Heakskiidetud kohta omav volitatud kaubasaaja võtab vastu transiidiga saabunud kauba, mis soovitakse kohe suunata vabasse ringlusse. Kauba asukohaks on heakskiidetud koht.

8. Kuhu tekib link PDF-i alla laadimisel?

PDF-i link alla laadimisel tekib keele valiku alla, mille olete teinud faili genereerimisel. Näiteks valides „eesti keel" ning selle genereerimisel tekib „eesti keel" valiku alla aktiivne nupp „Laadin alla".

9. Millal tohib märkida eelnevaks dokumendiks „Muu tollisüsteemiväline dokument“ (kood 7606)?

Kood 7606 valige ainult siis, kui eelnev dokument on tollisüsteemiväline dokument. Näiteks, asendustoimingute käigus vormistatud dokument või suuline ja muu toiminguga deklareerimine. See tähendab, kõik juhud, kus eelnev tollivormistus oli teostatud süsteemiväliselt.
Üldreegel on see, et eelnevaks dokumendiks tuleb märkida tolli infosüsteemidesse esitatud dokument, mille alusel:

 1. kaup EL-i toodi (NCTS, ICS1, NES);
 2. paigutati ajutisele ladustamisele (TERM, NES) või
 3. suunati eelnevale tolliprotseduurile (Complex, Impulss, NCTS).

Juhul kui kaup on deklareeritud algselt näiteks ICS1, millele järgneb TERM2, siis eelneva dokumendi plokis viidatakse TERM2 kui viimasele dokumendile.

Andmeväli ei ole korrektselt täidetud, kui koodiga 7606 on näiteks märgitud transpordi (laeva konossement või lennuveokiri). Transpordi dokumendid kajastatakse plokis „Transpordidokumendid“.

10. Kuidas leida ja koostada kliendi aruandeid?

Valige menüüst „Toll“ ja seejärel „Impordi andmete päring“.

Nüüd avaneb uus aken ja siin valige „Aruannete koondi lehele“. Kui olete juba koostanud mõne aruande, siis kuvatakse need siin nimekirjana, vastasel juhul on avanenud leht tühi. Uue aruande koostamiseks valige „Uus aruanne“ (lehel paremal pool ääres). Avaneb koostatavate päringute nimekiri. Konkreetsel aruandel klõpsates saate sisestada otsingu parameetrid ning klõpsab „Koosta“. Aruanne on allalaaditav leheküljel „Aruanded“.

11. Kas tollideklaratsiooni muutmise või kehtetuks tunnistamise taotlusele tuleb lisada täiendavaid dokumente?

Tollideklaratsiooni muutmise või kehtetuks tunnistamise taotlusele tuleb alati lisada täiendavad dokumendid, mis selgitavad taotluse põhjendatust (RM 19.06.17 määrus nr 40). Tollideklaratsiooni muutmise või kehtetuks tunnistamise taotluse korral ei kehti põhimõte, et lisadokumendid esitatakse üknes tolli nõudmisel.

12. Millised on tollideklaratsiooni täitmise erisused protseduuril 42?

Kauba suunamiseks vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile koodiga 42 esitatav tollideklaratsiooni täitmisel tuleb arvestada järgmisi erisusi:

 • ühel tollideklaratsioonil tuleb deklareerida vaid ühte liikmesriiki ühele isikule (ühele lõppsaajale) saadetav kaup;

 • Sihtriik 1603000000 peab olema liikmesriik (v.a EE);

 • Maksukohustuslased 1316031000 (Roll) ja 1316034000 (Maksukohustuslasena registreerimise number) tuleb valida ja märkida:

  • FR1 Importija (Eesti käibemaksukohustuslane) – isik või isikud, kes on impordiliikmesriigi poolt määratud või tunnistatud käibemaksu tasumise eest vastutavaks kooskõlas direktiivi 2006/112/EÜ artikliga 201;
  • FR2 Klient (teise liikmesriigi käibemaksukohustuslane) – isik, kes vastutab liidusiseselt soetatud kaubalt käibemaksu tasumise eest kooskõlas direktiivi 2006/112/EÜ artikliga 200;
  • FR3 Maksuesindaja (tolliagentuur, kes on Eesti käibemaksukohustuslane) – importija määratud maksuesindaja, kes vastutab käibemaksu tasumise eest impordiliikmesriigis.
  Protseduuri 42 kasutamisel on võimalik tollideklaratsioonil kasutada maksukohustuslaste rolle järgmiste kombinatsioonidena:
  • FR1 ja FR2 kasutatakse sel juhul, kui importija omab Eesti käibemaksukohustuslase numbrit. FR1 on importija Eesti käibemaksukohustuslase numbri märkimiseks ja FR2 on teise liikmesriigi kauba lõppsaaja käibemaksukohustuslase numbri märkimiseks;
  • FR3 ja FR2 kasutatakse sel juhul, kui importija on teise liikmesriigi isik, kes ei oma Eestis käibemaksukohustuslase numbrit. FR3 on tolliagentuuri, kes esindab importijat kaudse esindusega, Eesti käibemaksukohustuslase numbri märkimiseks ja FR2 on teise liikmesriigi kauba lõppsaaja käibemaksukohustuslase numbri märkimiseks.
    
25.08.2021