Eriliste tõkendite kasutamise luba

Eriliste tõkendite kasutamise luba (tolliseadustiku artikli 233 lõige 4 punkt c) annab loa omanikul õiguse kasutada tõkendeid, kui tõkendamine on vajalik liidu transiidiprotseduurile suunatud kauba identifitseerimise tagamiseks.

Nõuded eriliste tõkendite kasutamise loa saamiseks (komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklid 191 ja 197):

  1. taotleja on asutatud liidu tolliterritooriumil;
  2. taotleja deklareerib, et kasutab liidu transiidiprotseduure regulaarselt;
  3. taotleja vastab tolliseadustiku artikli 39 punktides a, b ja d sätestatud kriteeriumidele.

Loa taotlus esitatakse Euroopa Liidu tolliotsuste süsteemis (CDS).

Taotlusele tuleb lisada:

  1. täidetud enesehindamise küsimustik, kus on vastatud punktidele 1, 3 ja 5:
     
  2. tõkendite näidised – 4 tk.


Nõuded erilistele tõkenditele on sätestatud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 artiklis 317.
 

Toll otsustab hiljemalt 30 päeva jooksul loa taotluse saamise päevast arvates, kas loa taotlus vastab nõuetele. Luba antakse välja või taotlus lükatakse tagasi üldjuhul 120 päeva jooksul taotluse aktsepteerimise kuupäevast arvates (tolliseadustiku artikkel 22).
 

Kontaktisikud


Infot volitatud kaubasaaja staatuse kohta annavad järgmised kontaktisikud.

Rita Virma 676 2631 rita.virma@emta.ee
Maret Mitt 676 2404 maret.mitt@emta.ee
Aili Kalbin 676 2651 aili.kalbin@emta.ee
09.01.2020