Kauba esitamine heakskiidetud kohas TIR-vedude volitatud kaubasaaja staatuse loa alusel

Loa kohaldamine


Luba kohaldatakse kaupadele, mis on deklareeritud TIR-protseduurile elektroonilises transiidideklaratsioonide andmevahetussüsteemis NCTS ning mis võetakse vastu loas kindlaks määratud kohas volitatud kaubasaaja poolt.

Heakskiidetud koht, mis on sätestatud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 DA artiklis 115​.

Luba kohaldatakse ainult nendel TIR-veoetappidel, mille korral kaupade lõplik mahalaadimiskoht on loas kindlaks määratud kohas.

Töökorraldus

 • TIR-protseduuriga kauba saabumisel loas kindlaks määratud kohta tuleb kontrollida transpordivahendi numbri vastavust deklareeritule ja tõkendi(te) korrasolekut. Eeskirjade eiramisest veo ajal (sh rikutud tollitõkendid ja/või identifitseerimismärgid) teavitatakse sihttolliasutust e-posti teel ja oodatakse edasisi juhiseid.
 • Kui teekonna käigus toimusid vahejuhtumid (avarii, veduki vahetamine, tõkendi rikkumine), siis tuleb need NCTS-is sisestada lahtrisse „Vahejuhtumid“.
 • Kauba saabumisest teavitab volitatud kaubasaaja sihttolliasutust elektroonse saabumisteatega NCTS-i kaudu. Saabumisteade esitatakse pärast seda, kui transiitkaup on jõudnud loas kindlaks määratud kohta ja paigutatud ootealale. Saabumisteatega esitatud kaup peab asuma ootealas, tollitõkendeid ei tohi maha võtta ja kaupa ei tohi maha laadida kuni tolli poolt loa saamiseni. Mahalaadimisloa annab NCTS automaatselt pärast ooteaja möödumist, v.a juhul, kui kaup suunatakse kontrolli riskianalüüsi või ametniku otsusega. Kui NCTS mahalaadimisluba ei anna, tuleb pöörduda sihttolliasutuse poole.
 • TIR-protseduuriga saabunud kaup deklareeritakse järgmisele tolliprotseduurile hiljemalt kuuendal (6.) päeval pärast selle tollile esitamist, välja arvatud juhul, kui toll soovib kaupa kontrollida.

 • „Mahalaadimise märkused“ esitatakse hiljemalt kolmandal (3.) päeval pärast mahalaadimisloa saamise päeva. Kui kaup ei ole selleks ajaks tolliprotseduurile suunatud, märgitakse lahtrisse 80BL – „Tolliviide" märksõnad „ajutine ladustamine DA artikkel 115 alusel".
 • Andmete vastavuse korral saadab NCTS automaatselt teate veo lõpetamise kohta. Andmete erinevuse korral esitatakse NCTS-i tegelikud kaubaandmed. Transiidi/julgeoleku saatedokumendi (edaspidi transiidideklaratsioon) olekuks jääb „mahalaadimisel erinevused“ ja vedu lõpetatakse sihttolliasutuses. Volitatud kaubasaaja märgib TIR-märkmikuga koos liikunud transiidideklaratsioonile järgmise tolliprotseduuri deklaratsiooni numbri ning esitab viivitamatult TIR-märkmiku koos kõigi saatedokumentidega sihttolliasutusele TIR-veo lõpetamiseks.
 • Kui kaup ei jõudnud TIR-veoetapi lõppemiseks määratud aja jooksul loas kindlaks määratud kohta, tuleb volitatud kaubasaajal paluda TIR-märkmiku valdajalt või tema esindajalt (vedaja) sellekohane selgitus.
 • TIR-märkmiku valdaja taotlusel väljastab volitatud kaubasaaja tõendi, millega tõendatakse kauba saabumist loas kindlaks määratud kohta. Tõendi väljastamiseks kasutatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 (RA) lisas 72-03 esitatud vormi.
   

TIR-märkmiku esitamine sihttolliasutusele


Volitatud kaubasaaja tagab TIR-märkmiku ning TIR-veoga seotud olevate saatedokumentide, sh transiidideklaratsiooni, viivitamatu esitamise sihttolliasutusele. Tolliametnik lõpetab TIR-veoetapi ja tagastab TIR-märkmiku selle esitajale.
 

TIR-märkmiku tagastamine TIR-märkmiku valdajale


Loa omanik tagab TIR-märkmiku tagastamise TIR-märkmiku valdajale.
 

Talitluspidevuse protseduur (asendustoiming)


Talitluspidevuse protseduuri võib kasutada ainult sihttolliasutuse lahtioleku aegadel. Talitluspidevuse protseduuri võib kasutada:

 1. kui TIR-vedu alustati talitluspidevuse protseduuriga (mida tõendab talitluspidevuse protseduuri (asendustoimingu) templi olemasolu TIR-märkmiku kviitungi nr 2 lahtris „Ametlikuks kasutamiseks");
 2. kui NCTS ei tööta ja katkestus on kestnud üle 30 minuti;
 3. ametniku loal.

Kui kasutatakse talitluspidevuse protseduuri, tuleb ooteaja alguses teavitada sihttolliasutust e-posti teel (märksõnadega „talitluspidevuse protseduur – ooteaeg"). E-kirjale lisatakse manusena transiidideklaratsioon. Tollitõkendeid ei tohi eemaldada ja kaupu ei tohi maha laadida enne ooteaja möödumist või tolliasutuselt loa saamist. Kui ametnik otsustab kaupa kontrollida, teavitab ta sellest ooteaja jooksul volitatud kaubasaajat. Tagasiside antakse samale e-posti aadressile, kust tuli teavitus talitluspidevuse protseduuri kasutamisest.

Talitluspidevuse protseduuri kasutamisel esitatakse TIR-märkmik ja transiidideklaratsioon sihttolliasutusele koos saatelehega (saatelehele lisatakse märge „talitluspidevuse protseduur"). Kui TIR-veoetapp lõpetatakse reservatsiooniga „R" (erinevustega), tuleb lisaks TIR-märkmikule ja kauba saatedokumentidele esitada erinevuste kohta koostatud akt.

Saatelehe näidis

TIR volitatud kaubasaaja:
Sihttolliasutuse kood:
Kuupäev:

Saabumiskuupäev TIR-märkmiku ja transiidideklaratsiooni number Järgmise tolliprotseduuri deklaratsiooni number Märkused
       
       

Volitatud kaubasaaja esindaja nimi ja allkiri
Vastuvõtmise kuupäev ja ametniku allkiri

Arvestuse pidamine


Volitatud kaubasaajal tuleb pidada arvestust:

 1. TIR-vedude üle, mis deklareeritakse järgmisele tolliprotseduurile alates neljandast (4.) päevast;
 2. talitluspidevuse protseduuriga lõpetatud TIR-vedude üle.

Arvestustes peavad olema kajastatud TIR-märkmiku number, transiidideklaratsiooni number, kuupäev, kauba nimetus, kogus, mõõtühik, kontrolli tulemuse kood (A1 – „vastavuses", B1 – „erinevused") ja järgmise tolliprotseduuri deklaratsiooni number.

Arvestused peavad olema tolliasutusele kättesaadavad.
 

Transiidideklaratsiooni täitmine talitluspidevuse protseduuri korral


Transiidideklaratsiooni lahtri „I" vasakpoolne osa „Kontroll sihttolliasutuse poolt" tuleb täita alljärgnevalt:

 1. „Saabumiskuupäev" – märkida kauba saabumise kuupäev ja vajadusel kellaaeg;
 2. „Tõkendite kontroll” – tollitõkendite korrasolekul märkida „Vastavuses”;
 3. „Märkused":
 • järgmise tolliprotseduuri deklaratsiooni number;
 • kontrolli tulemuse kood (A1 – „vastavuses", B1 – „erinevused");
 • volitatud kaubasaaja pitsati jäljend.
   

Transiidideklaratsiooni hoiustamine


Loa omanik hoiustab transiidideklaratsioonid koos lisadokumentidega, säilitab  neid vähemalt  seitse (7) aastat ja esitab kontrollimiseks tolli esimesel nõudmisel.


Kohustused


Kui loa andmed muutuvad, peab volitatud kaubasaaja viivitamata kirjalikult teavitama loa järelevalveasutust ja taotlema loa muutmist (liidu tolliseadustiku artikkel 23).
 

05.11.2020