Kauba esitamine vabatsoonilaos liidu transiitvedude volitatud kaubasaaja staatuse loa alusel

Loa kohaldamine


Luba kohaldatakse kaupadele, mis on deklareeritud liidu-/ühistransiidi transiidiprotseduurile elektroonilises transiidideklaratsioonide andmevahetussüsteemis NCTS ning võetakse vastu loas kindlaks määratud kohas volitatud kaubasaaja poolt. 

Töökorraldus

 • Transiitkauba saabumisel loas kindlaks määratud kohta tuleb kontrollida transpordivahendi numbri vastavust deklareeritule ja tõkendi(te) korrasolekut. Eeskirjade eiramisest veo ajal (sh rikutud tollitõkendid ja/või identifitseerimismärgid) teavitatakse sihttolliasutust e-posti teel ja oodatakse edasisi juhiseid.
 • Kui teekonna käigus toimusid vahejuhtumid (avarii, veduki vahetamine, tõkendi rikkumine), siis tuleb need NCTS-is sisestada lahtrisse „Vahejuhtumid".
 • Kauba saabumisest teavitab volitatud kaubasaaja sihttolliasutust NCTS-i kaudu. Saabumisteade esitatakse pärast seda, kui transiitkaup on jõudnud loas kindlaks määratud kohta ja paigutatud ootealale. Saabumisteatega esitatud kaup peab asuma ootealas, tollitõkendeid ei tohi maha võtta ja kaupa ei tohi maha laadida kuni tolli poolt loa saamiseni. Mahalaadimisloa annab NCTS automaatselt pärast ooteaja möödumist, v.a kui kaup suunatakse kontrolli riskianalüüsiga või ametniku otsusega. Kui NCTS ei anna mahalaadimisluba, siis tuleb pöörduda sihttolliasutuse poole.
 • Transiitveoga saabunud kaup suunatakse vabatsoonilattu viivitamata, kuid hiljemalt kolmandal (3.) päeval pärast päeva, millal saadi tolli poolt mahalaadimisluba.
 • Volitatud kaubasaaja saadab sõnumi „mahalaadimise märkused“ hiljemalt kolmandal (3.) päeval pärast mahalaadimisloa saamise päeva. Andmete vastavuse korral saadab NCTS automaatselt teate veo lõpetamise kohta. Andmete erinevuse korral esitatakse NCTS-i tegelikud kaubaandmed. Erinevuste akt ja kauba saatedokumendid laaditakse transiidi/julgeoleku saatedokumendi (edaspidi transiidideklaratsioon) kaupade alla ja alati esimese kauba juurde. Dokumentide üles laadimiseks valitakse lahter 44A „Esitatud dokumendi liik" ja kood „ZZZ" – „Muu". Transiidideklaratsioon jääb olekusse „mahalaadimisel erinevused" ja vedu lõpetatakse sihttolliasutuses.
 • Kui transiitveoks määratud tähtaja jooksul ei jõudnud kaup loas kindlaks määratud kohta, tuleb volitatud kaubasaajal märkida lahtrisse 80BE „Mahalaadimise märkused" selgitus tähtaja ületamise põhjuste kohta.
 • Vedaja taotluse alusel väljastab volitatud kaubasaaja tõendi, millega tõendatakse kauba saabumist loas kindlaks määratud kohta. Tõendi väljastamiseks kasutatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 (RA) lisas 72-03 esitatud vormi.
   

Talitluspidevuse protseduur (asendustoiming)


Talitluspidevuse protseduuri võib kasutada ainult sihttolliasutuse lahtioleku aegadel. Talitluspidevuse protseduuri võib kasutada:

 1. kui transiitvedu on alustatud talitluspidevuse protseduuriga;
 2. kui NCTS ei tööta ja katkestus on kestnud üle 30 minuti;
 3. ametniku loal.

Kui transiitveo lõpetamiseks kasutatakse talitluspidevuse protseduuri, tuleb ooteaja alguses teavitada sihttolliasutust e-posti teel (märksõnadega „talitluspidevuse protseduur – ooteaeg"). E-kirjale lisatakse manusena kaasa transiidideklaratsioon. Kaupa ei tohi maha laadida ja tõkendit ei tohi maha võtta kuni ooteaja möödumiseni või tolliasutuselt loa saamiseni. Kui ametnik otsustab kaupa kontrollida, teavitab ta sellest ooteaja jooksul volitatud kaubasaajat. Tagasiside antakse samale e-posti aadressile, kust tuli teavitus talitluspidevuse protseduuri kasutamisest.

Lõpetatud transiidideklaratsioon ja saatedokumendid esitatakse sihttolliasutusele koos saatelehega (saatelehele lisatakse märge „talitluspidevuse protseduur") hiljemalt järgmisel tööpäeval. Juhul kui kontrolli tulemiks olid fikseeritud „erinevused”, tuleb lisaks transiidideklaratsioonile esitada kauba saatedokumendid ja erinevuste kohta koostatud akt.

Saatelehe näidis

Volitatud kaubasaaja:
Sihttolliasutuse kood:
Kuupäev:

Saabumiskuupäev Transiidideklaratsiooni number Vabatsoonilao laoarvestuse sissekande number Märkused
       
       

Volitatud kaubasaaja tollidokumentide vormistamise eest vastutava isiku nimi ja allkiri
Transiidideklaratsioonide vastuvõtmise kuupäev ja ametniku allkiri

Kui transiitveoks määratud tähtaja jooksul ei jõudnud kaup loas kindlaks määratud kohta, tuleb volitatud kaubasaajal esitada lisaks transiidideklaratsioonile ka kirjalik selgitus tähtaja ületamise põhjuste kohta.
 

Arvestuse pidamine


Volitatud kaubasaajal tuleb pidada arvestust talitluspidevuse protseduuriga lõpetatud transiidideklaratsioonide üle.

Arvestuses peavad olema kajastatud transiidideklaratsiooni number, kuupäev, kauba nimetus, kogus, mõõtühik, kontrolli tulemuse kood (A1 – „vastavuses", B1 – „erinevused"), vabatsoonilao laoarvestuse sissekande number.

Arvestus peab olema tolliasutusele kättesaadav.
 

Transiidideklaratsiooni täitmine talitluspidevuse protseduuri korral


Transiidideklaratsiooni lahtri „I" vasakpoolne osa „Kontroll sihttolliasutuse poolt" tuleb täita alljärgnevalt:

 1. „Saabumiskuupäev" – märkida kauba saabumise kuupäev ja vajadusel kellaaeg;
 2. „Tõkendite kontroll” – tollitõkendite korrasolekul märkida „Vastavuses”;
 3. „Märkused":
 • järgmise tolliprotseduuri deklaratsiooni number;
 • kontrolli tulemuse kood (A1 – „vastavuses", B1 – „erinevused");
 • volitatud kaubasaaja pitsati jäljend.
   

Transiidideklaratsiooni hoiustamine


Loa omanik hoiustab transiidideklaratsioonid koos lisadokumentidega, säilitab neid vähemalt seitse (7) aastat ja esitab kontrollimiseks tolliasutuse esimesel nõudel.
 

Kohustused


Loa andmete muutumisel teavitab loa omanik kirjalikult ja viivitamata loa järelevalveasutust ning taotleb loa muutmist (liidu tolliseadustiku artikkel 23).
 

11.11.2020