TIR-volitatud kaubasaaja staatus

Toll võib anda isikule (volitatud kaubasaaja) taotluse alusel loa võtta vastu TIR-konventsiooni kohaselt veetud kaupa loas kindlaksmääratud kohas, et viia protseduur lõpule kooskõlas TIR-konventsiooni artikli 1 esimese lõigu punktiga d.

Nõuded TIR-volitatud kaubasaaja staatuse saamiseks (komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikkel 187):

  1. taotleja on asutatud liidu tolliterritooriumil;
  2. taotleja deklareerib, et ta saab TIR-veoetapi alusel veetavat kaupa regulaarselt;
  3. taotleja vastab tolliseadustiku artikli 39 punktides a, b ja d sätestatud kriteeriumidele.

Loa taotlus esitatakse Euroopa Liidu tolliotsuste süsteemis (CDS).

Taotlusele tuleb lisada:

  1. täidetud enesehindamise küsimustik, kus on vastatud punktidele 1, 3 ja 5:
     
  2. territooriumi plaan, kuhu on märgitud ooteajal seisvate veokite asukohad.

Eritingimused TIR protseduuri korral

  1. TIR-volitatud kaubasaaja luba võib taotleda ettevõte, kelle valdustes toimub lõplik mahalaadimine.
  2. Transiitvedu lõpetatakse volitatud kaubasaaja poolt transiidideklaratsioonide andmevahetussüsteemis NCTS.
  3. TIR-veoetapi lõpetamise õigus TIR-märkmikus on ainult sihttolliasutusel.


Toll otsustab hiljemalt 30 päeva jooksul loa taotluse saamise päevast arvates, kas loa taotlus vastab nõuetele. Luba antakse välja või taotlus lükatakse tagasi üldjuhul 120 päeva jooksul taotluse aktsepteerimise kuupäevast arvates (tolliseadustiku artikkel 22).
 

Kontaktisikud


Infot volitatud kaubasaaja staatuse kohta annavad järgmised kontaktisikud.

Rita Virma 676 2631 rita.virma@emta.ee
Aili Kalbin 676 2651 aili.kalbin@emta.ee
27.10.2020