Transiitveo alustamine liidu transiitvedude volitatud kaubasaatja staatuse loa alusel

Loa kohaldamine


Luba kohaldatakse kaupadele, mis on deklareeritud  liidu-/ühistransiidi transiidiprotseduurile elektroonilises transiidideklaratsioonide andmevahetussüsteemis NCTS ning alustatakse volitatud kaubasaatja poolt.

Õiguslik alus

Töökorraldus

  • Veokile laaditud transiitkaup peab asuma transiitveo alustamise asukohas. Volitatud kaubasaatja paigaldab veokile tolli poolt aktsepteeritud tõkendi(d). Transiidi/julgeoleku saatedokumendi (edaspidi transiidideklaratsioon) esitamisel NCTS-i peab tõkend olema paigaldatud ja vastavad andmed esitatud transiidideklaratsiooniga. Tõkendi võib jätta paigaldamata, kui kaupa on kergesti võimalik koguse ja kirjelduse järgi identifitseerida.
  • Koostatud transiidideklaratsioon esitatakse NCTS-i kaudu lähtetolliasutusele. Kaupa ei tohi välja saata enne, kui ooteaeg on lõppenud ja transiidideklaratsioon on saanud oleku „Kaup vabastatud transiidiks“. Kui pärast ooteaja möödumist NCTS ei anna „kaup vabastatud transiidiks" luba, tuleb pöörduda lähtetolliasutusse. Pärast kaupade vabastamist transiidiks prinditakse välja MRN numbri ja vöötkoodiga transiidideklaratsioon. Transiidideklaratsioon antakse kaubaga kaasa ning alustatakse transiitvedu.
     

Tegevusjuhis, kui volitatud kaubasaatjale on väljastatud väljumise kinnitamise luba


Kui transiidideklaratsioonile eelneb ekspordideklaratsioon (kauba reeksport tollilaost, eksport EFTA riikidesse või kauba vedu EL-i eripiirkondadesse), esitab volitatud kaubasaatja tollideklaratsioonide töötlemise süsteemis Complex ekspordideklaratsiooni.

Pärast olekut „kaup vabastatud" märgib volitatud kaubasaatja ekspordi kontrollsüsteemi piirimoodulis ECS2BRD kaubad saabunuks („Kaup saabunud") ja ootab ära oleku „Ekspordi kinnituse ootel".

Volitatud kaubasaatja esitab NCTS-i transiidideklaratsiooni. Pärast transiidideklaratsiooni olekut „kaup vabastatud transiidiks" tuleb esitada piirimoodulisse ECS2BRD väljumisteade (ECS2BRD – väljumisteated – Sisesta uus). Ekspordideklaratsioon saab piirimoodulis ECS2BRD oleku „Eksporditud" ja süsteemis Complex saab tulbas „Väljunud" märke „1–JAH".

Tegevusjuhis, kui volitatud kaubasaatjale ei ole väljastatud väljumise kinnitamise luba


Kui tolliladustamise protseduuril olevale kaubale rakendatakse järgneva tollikäitlusviisina reeksporti, esitab volitatud kaubasaatja tollideklaratsioonide töötlemise süsteemis Complex ekspordideklaratsiooni.

Pärast olekut „kaup vabastatud" märgib volitatud kaubasaatja ekspordi kontrollsüsteemi piirimoodulis ECS2BRD kaubad saabunuks (staatus „Kaup saabunud") ja ootab ära oleku „Ekspordi kinnituse ootel".

Volitatud kaubasaatja esitab NCTS-i transiidideklaratsiooni ja saadab lähtetolliasutusele e-posti teel teavituse ekspordi vabastamiseks.

Pärast transiitveoks vabastamist on volitatud kaubasaatjal õigus alustada transiitvedu.

Talitluspidevuse protseduur (asendustoiming)


Talitluspidevuse protseduuri võib kasutada ainult lähtetolliasutuse lahtioleku aegadel.

Talitluspidevuse protseduuri võib kasutada juhtudel, kui:

  • NCTS ei tööta ja katkestus on kestnud üle 30 minuti või
  • ametnik on andnud selleks loa.

Talitluspidevuse protseduuri kasutamisest tuleb teavitada lähtetolliasutust e-posti teel enne kauba väljastamist (märksõnadega „talitluspidevuse protseduur – ooteaeg"). E-kirjale lisatakse manusena kaasa transiidideklaratsioon. Kui ametnik otsustab minna kontrollima, teavitab ta sellest ooteaja jooksul volitatud kaubasaatjat. Tagasiside antakse samale e-posti aadressile, kust tuli teavitus talitluspidevuse protseduuri kasutamisest.

Kaup laaditakse veokile ja vajadusel paigaldatakse tõkend. Transiidideklaratsioon täidetakse ja vormistatakse kolmes eksemplaris vastavalt delegeeritud määruse 2015/2446 lisale B (01-05). On lubatud kasutada NCTS-ist välja prinditud transiidideklaratsioone, millest üks eksemplar esitatakse saatelehega lähtetolliasutusele, teine eksemplar antakse kaubaga kaasa ja kolmas jääb volitatud kaubasaatjale.

Volitatud kaubasaatja registreerib transiidideklaratsiooni žurnaalis, kasutades numbri struktuuri: EEXXXXXXXX/NNNN/PPKKAAAA, kus:

EEXXXXXXXX – Eesti riigi kood ja protseduuri pidaja äriregistrikood;
NNNN – järjekorra number žurnaalis;
PPKKAAAA – transiitveo alustamise päev, kuu, aasta.

Talitluspidevuse protseduur tähistatakse transiidideklaratsiooni eksemplaridel ettenähtud templiga (mõõtmed 26 × 59 mm, punane tint) SAD-i lahtris A või transiidideklaratsiooni vabale pinnale.

Lahtrisse C paneb volitatud kaubasaatja pitsati jäljendi eripitsatiga, märgib kauba lähetamise kuupäeva, transiidideklaratsiooni numbri ja kinnitab oma allkirjaga.

Lahtrisse D märgib volitatud kaubasaatja ettenähtud tähtaja, mille jooksul kaup tuleb sihttolliasutuses esitada, kohaldatavad identifitseerimismeetmed ning märkuse „Volitatud kaubasaatja".

Kaubaga kaasa antava transiidideklaratsiooni lahtrisse „Tagastatav eksemplar saata tolliasutusse" või 5. eksemplari lahtrisse, mis asub lahtri 15 all, tuleb märkida transiidideklaratsiooni tagastamise aadress: Maksu- ja Tolliamet, Tolliosakond, Transiidi keskasutus, Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn, Estonia.

Volitatud kaubasaatja esitab lähtetolliasutusele talitluspidevuse protseduuriga vormistatud transiidideklaratsiooni või SAD 1. eksemplari koos saatelehega hiljemalt järgmisel tööpäeval.

Saatelehe näidis

Volitatud kaubasaatja:
Lähtetolliasutuse kood:
Kuupäev:

Väljumiskuupäev Transiidideklaratsiooni number Sihttolliasutuse kood ja riik Märkused
       
       

Volitatud kaubasaatja tollidokumentide vormistamise eest vastutava isiku nimi ja allkiri
Transiidideklaratsioonide vastuvõtmise kuupäev ja ametniku allkiri

Kui tehakse otsus talitluspidevuse protseduuri kasutamiseks, on oluline, et kõik transiidideklaratsioonid, mis on sisestatud NCTS-i, kuid mida ei ole süsteemi tõrke tõttu edasi töödeldud, tuleb tühistada.

Volitatud kaubasaatja on kohustatud teavitama lähtetolliasutust iga kord, kui transiidideklaratsioon sisestatakse süsteemi, kuid suunatakse talitluspidevuse protseduurile.
 

Arvestuse pidamine


Talitluspidevuse protseduuriga alustatud transiidideklaratsioonide üle tuleb pidada arvestust.

Arvestuses peavad olema kajastatud transiidideklaratsiooni number, kuupäev, veoki number, tõkendi number, kaubanimetus, kogus, mõõtühik.

Arvestus peab olema tolliasutusele kättesaadav.
 

Transiidideklaratsiooni hoiustamine

 

Loa omanik hoiustab transiidideklaratsioonid koos lisadokumentidega, säilitab  neid vähemalt  seitse aastat ja esitab kontrollimiseks tolli esimesel nõudel. Loa omanik hoiustab transiidideklaratsioonid koos lisadokumentidega, säilitab  neid vähemalt seitse aastat ja esitab kontrollimiseks tolli esimesel nõudel.
 

Volitatud kaubasaatja kohustused

  • Kui loa andmed muutuvad, peab volitatud kaubasaatja viivitamata kirjalikult teavitama loa järelevalveasutust ning taotlema loa muutmist (liidu tolliseadustiku artikkel 23).
  • Turvalisuse ja puutumatuse tagamiseks on volitatud kaubasaatja kohustatud võtma tarvitusele kõik vajalikud abinõud eripitsati turvaliseks hoidmiseks. Juhul kui eripitsat on purunenud, varastatud või kadunud, tuleb sellest teavitada viivitamatult loa järelevalveasutust.
     
12.11.2020