Volitatud kaubasaaja staatus

Volitatud kaubasaaja staatus (tolliseadustiku artikli 233 lõike 4 punkt b) annab õiguse jätta loa omanikul kaup ja sellele vastav transiiditollideklaratsioon transiitveo lõpetamisel sihttolliasutusele esitamata. Transiitvedu lõpetatakse volitatud kaubasaaja poolt transiidideklaratsioonide andmevahetussüsteemis NCTS.

Nõuded volitatud kaubasaaja staatuse saamiseks (komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklid 191, 194 ja 195):

  1. taotleja on asutatud liidu tolliterritooriumil;
  2. taotleja deklareerib, et kasutab liidu transiidiprotseduure regulaarselt;
  3. taotleja vastab tolliseadustiku artikli 39 punktides a, b ja d sätestatud kriteeriumidele.

Loa taotlus esitatakse Euroopa Liidu tolliotsuste süsteemis (CDS).

Taotlusele tuleb lisada:

  1. täidetud enesehindamise küsimustik, kus on vastatud punktidele 1, 3 ja 5:
     
  2. territooriumi plaan, kuhu on märgitud ooteajal seisvate veokite asukohad.


Toll otsustab hiljemalt 30 päeva jooksul loa taotluse saamise päevast arvates, kas loa taotlus vastab nõuetele. Luba antakse välja või taotlus lükatakse tagasi üldjuhul 120 päeva jooksul taotluse aktsepteerimise kuupäevast arvates (tolliseadustiku artikkel 22).
 

Kontaktisikud


Infot volitatud kaubasaaja staatuse kohta annavad järgmised kontaktisikud.

Rita Virma 676 2631 rita.virma@emta.ee
Aili Kalbin 676 2651 aili.kalbin@emta.ee
27.10.2020