Kauba esitamine heakskiidetud kohas liidu transiitvedude volitatud kaubasaaja staatuse loa alusel

Heakskiidetud koha sätestab komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artikkel 115.

Loa kohaldamine


Transiitvedude volitatud kaubasaaja staatuse luba kohaldatakse kaupadele, mis on deklareeritud liidu-/ühistransiidi transiidiprotseduurile elektroonilises transiidideklaratsioonide andmevahetussüsteemis NCTS ning mida volitatud kaubasaaja võtab vastu loas kindlaks määratud kohas.

Töökorraldus

 • Transiitkauba saabumisel loas kindlaks määratud kohta tuleb kontrollida transpordivahendi numbri vastavust deklareeritule ja tõkendi(te) korrasolekut. Eeskirjade eiramisest veo ajal (sh rikutud tollitõkendid ja/või identifitseerimismärgid) teavitatakse sihttolliasutust e-posti teel ja oodatakse edasisi juhiseid.

 • Kui teekonna käigus toimusid vahejuhtumid (avarii, veduki vahetamine, tõkendi rikkumine), siis tuleb need NCTS-is sisestada lahtrisse „Vahejuhtumid".

 • Kauba saabumisest teavitab volitatud kaubasaaja sihttolliasutust NCTS-i kaudu. Saabumisteade esitatakse pärast seda, kui transiitkaup on jõudnud loas kindlaks määratud kohta ning on paigutatud ootealale. Saabumisteatega esitatud kaup peab asuma ootealas, tollitõkendeid ei tohi maha võtta ja kaupa ei tohi maha laadida kuni tolliasutuselt loa saamiseni. Mahalaadimisloa annab NCTS automaatselt pärast ooteaja möödumist, v.a kui kaup suunatakse kontrolli riskianalüüsiga või tolliametniku otsusega. Kui NCTS ei anna mahalaadimisluba, siis tuleb pöörduda sihttolliasutuse poole.

 • Transiitveoga saabunud kaup deklareeritakse järgmisele tolliprotseduurile hiljemalt kuuendal (6.) päeval pärast selle tolliasutusele esitamist, välja arvatud juhul, kui tolliasutus soovib kaupa kontrollida.
 • „Mahalaadimise märkused" esitatakse hiljemalt kolmandal (3.) päeval pärast mahalaadimisloa saamise päeva. Kui kaupa ei ole selleks ajaks suunatud tolliprotseduurile, siis märgitakse lahtrisse 80BL „Tolliviide" märksõnad „ajutine ladustamine DA art 115 alusel".
 • Andmete vastavuse korral saadab NCTS automaatselt teate veo lõpetamise kohta. Andmete erinevuse korral esitatakse NCTS-i tegelikud kaubaandmed. Erinevuste akt ja kauba saatedokumendid laaditakse transiidi/julgeoleku saatedokumendi (edaspidi transiidideklaratsioon) kaupade alla ja alati esimese kauba juurde. Dokumentide üles laadimiseks valitakse lahter 44A „Esitatud dokumendi liik" ja kood „ZZZ" – „Muu". Transiidideklaratsioon jääb olekusse „mahalaadimisel erinevused" ja vedu lõpetatakse sihttolliasutuses.
 • Kui transiitveoks määratud tähtaja jooksul ei jõudnud kaup loas kindlaks määratud kohta, tuleb volitatud kaubasaajal märkida lahtrisse 80BE „Mahalaadimise märkused" selgitus tähtaja ületamise põhjuste kohta.
 • Vedaja taotluse alusel väljastab volitatud kaubasaaja tõendi, millega tõendatakse kauba saabumist loas kindlaks määratud kohta. Tõendi väljastamiseks kasutatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/2447 lisas 72-03 esitatud vormi.
   

Talitluspidevuse protseduur (asendustoiming)


Talitluspidevuse protseduuri võib kasutada ainult sihttolliasutuse lahtioleku aegadel. Talitluspidevuse protseduuri võib kasutada:

 1. kui transiitvedu on alustatud talitluspidevuse protseduuriga;
 2. kui NCTS ei tööta ja katkestus on kestnud üle 30 minuti;
 3. ametniku loal.

Kui transiitveo lõpetamiseks kasutatakse talitluspidevuse protseduuri, tuleb ooteaja alguses teavitada sihttolliasutust e-posti teel (märksõnadega „talitluspidevuse protseduur – ooteaeg"). E-kirjale lisatakse manusena kaasa transiidideklaratsioon. Kaupa ei tohi maha laadida ja tõkendit ei tohi maha võtta kuni ooteaja möödumiseni või tolliasutuselt loa saamiseni. Kui ametnik otsustab kaupa kontrollida, teavitab ta sellest ooteaja jooksul volitatud kaubasaajat. Tagasiside antakse samale e-posti aadressile, kust tuli teavitus talitluspidevuse protseduuri kasutamisest.

Lõpetatud transiidideklaratsioon ja saatedokumendid esitatakse sihttolliasutusele koos saatelehega (saatelehele lisatakse märge „talitluspidevuse protseduur") hiljemalt järgmisel tööpäeval. Juhul kui kontrolli tulemiks olid fikseeritud „erinevused”, tuleb lisaks esitada erinevuste kohta koostatud akt.

Saatelehe näidis

Volitatud kaubasaaja:
Sihttolliasutuse kood:
Kuupäev:

Saabumiskuupäev Transiidideklaratsiooni number Järgmise tolliprotseduuri deklaratsiooni number Märkused
       
       

Volitatud kaubasaaja tollidokumentide vormistamise eest vastutava isiku nimi ja allkiri
Transiidideklaratsioonide vastuvõtmise kuupäev ja ametniku allkiri

Kui transiitveoks määratud tähtaja jooksul ei jõudnud kaup loas kindlaks määratud kohta, tuleb volitatud kaubasaajal esitada lisaks transiidideklaratsioonile ka kirjalik selgitus tähtaja ületamise põhjuste kohta.
 

Arvestuse pidamine


Volitatud kaubasaajal tuleb pidada arvestust:

 1. transiidideklaratsioonide üle, mis deklareeritakse tolliprotseduurile alates neljandast (4.) päevast;
 2. talitluspidevuse protseduuriga lõpetatud transiidideklaratsioonide üle.

Arvestustes peavad olema kajastatud transiidideklaratsiooni number, kuupäev, kauba nimetus, kogus, mõõtühik, kontrolli tulemuse kood (A1 – „vastavuses", B1 – „erinevused"), ajutise ladustamise laoarvestuse kandenumber või järgmise tolliprotseduuri deklaratsiooni number.

Arvestused peavad olema tolliasutusele kättesaadavad.
 

Transiidideklaratsiooni täitmine talitluspidevuse protseduuri korral


Transiidideklaratsiooni lahtri „I" vasakpoolne osa „Kontroll sihttolliasutuse poolt" tuleb täita alljärgnevalt:

 1. „Saabumiskuupäev" – märkida kauba saabumise kuupäev ja vajadusel kellaaeg;
 2. „Tõkendite kontroll” – tollitõkendite korrasolekul märkida „Vastavuses”;
 3. „Märkused":
 • järgmise tolliprotseduuri deklaratsiooni number;
 • kontrolli tulemuse kood (A1 – „vastavuses", B1 – „erinevused");
 • volitatud kaubasaaja pitsati jäljend.
   

Transiidideklaratsiooni hoiustamine


Loa omanik hoiustab transiidideklaratsioonid koos lisadokumentidega, säilitab neid vähemalt seitse (7) aastat ja esitab kontrollimiseks tolliasutuse esimesel nõudel.
 

Kohustused


Loa andmete muutumisel teavitab loa omanik kirjalikult ja viivitamata loa järelevalveasutust ning taotleb loa muutmist (liidu tolliseadustiku artikkel 23).
 

17.12.2020