Volitatud kaubasaatja staatus

Volitatud kaubasaatja staatus (tolliseadustiku artikli 233 lõike 4 punkt b) annab õiguse jätta kaup ja sellele vastav transiiditollideklaratsioon transiitveo alustamisel lähtetolliasutusele esitamata.

Volitatud kaubasaatja staatus antakse üksnes taotlejatele, kellel on kooskõlas tolliseadustiku artikli 89 lõikega 5 luba esitada üldtagatis või kasutada tagatisest vabastust kooskõlas tolliseadustiku artikli 95 lõikega 2.

Nõuded volitatud kaubasaatja staatuse saamiseks (komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/2446 artiklid 191–193):

  1. taotleja on asutatud liidu tolliterritooriumil;
  2. taotleja deklareerib, et kasutab liidu transiidiprotseduure regulaarselt;
  3. taotleja vastab tolliseadustiku artikli 39 punktides a, b ja d sätestatud kriteeriumidele.

Loa taotlus esitatakse Euroopa Liidu tolliotsuste süsteemis (CDS).

Taotlusele tuleb lisada:

  1. täidetud enesehindamise küsimustik, kus on vastatud punktidele 1, 3 ja 5:
     
  2. territooriumi plaan, kuhu on märgitud ooteajal seisvate veokite asukohad.


Toll otsustab hiljemalt 30 päeva jooksul loa taotluse saamise päevast arvates, kas loa taotlus vastab nõuetele. Luba antakse välja või taotlus lükatakse tagasi üldjuhul 120 päeva jooksul taotluse aktsepteerimise kuupäevast arvates (tolliseadustiku artikkel 22).
 

Kontaktisikud


Infot volitatud kaubasaatja staatuse kohta annavad järgmised kontaktisikud.

Rita Virma 676 2631 rita.virma@emta.ee
Aili Kalbin 676 2651 aili.kalbin@emta.ee
28.10.2020