Koondviitenumber e-maksuametis/e-tollis

Tollideklaratsioonide esitamisel on võimalik maksude tasumiseks kasutada koondviitenumbri rakendust e-maksuametis/e-tollis. Kasutajajuhend on kättesaadav rakenduse abitekstist, mis avaneb üleval paremas nurgas märgi „?" alt.

Rakendust võib kasutada:

  • koondviitenumbri moodustamiseks;
  • tasumata deklaratsioonide vaatamiseks ja tasumisele kuuluva summa leidmiseks.

Punasega kuvatakse möödunud ja jooksva tähtpäevaga tasumata tollideklaratsioonid. 

Moodustatud koondviitenumbri märkimisel maksekorraldusele tasub süsteem valitud tollideklaratsioonid enne tasumise tähtaega ja samal hetkel vabastab süsteem ka tagatise. 

Moodustatud koondviitenumber on abivahend pangaülekandega tasumisel, sest ühe maksekorraldusega käivitub tasumise funktsioon, mis märgib tasutuks viitenumbri alla valitud deklaratsioonid vastava viitenumbriga laekunud summa ulatuses. Seega on võimalik ühe maksekorraldusega tasuda mitme tollideklaratsiooni eest. Tollideklaratsioonide katteks võetud tagatised vabastatakse koondviitenumbrisse valitud tollideklaratsioonide tasumise hetkel. 

Kui teete koondviitenumbri koostamisel valiku kuupäevade vahemikuga, siis kuvatakse deklaratsioonid, mis kuuluvad tasumisele valitud ajavahemikus. Kui tahate valikusse ühe kindla tasumise tähtpäevaga deklaratsioone, on algus- ja lõppkuupäev võrdsed. Ekraani päisesse arvutab süsteem välja tasumisele kuuluva koondsumma, kui vajutada nupule „Vali kõik". 

Moodustatud koondviitenumbrite vaatamisel kuvatakse tollideklaratsioonid koos tasumata maksusummadega. Kui deklaratsioon sai tasutuks, siis tasumisele kuuluv maksusumma on null. Juhul, kui tollideklaratsioon korrigeeritakse pärast koondviitenumbri moodustamist, siis maksusumma muudatused ei kajastu varem moodustatud koondviitenumbris. 

Kui soovite osa tollideklaratsioone tasuda enne tasumise tähtpäeva või tasumise tähtpäeval, siis tuleb tasumisel märkida maksekorraldusele moodustatud koondviitenumber. Koondviitenumbri märkimisel maksekorraldusele tasutakse koondviitenumbri alla valitud tollideklaratsioonid. Laekunud summa kirjeldatakse ära ettemaksukontol ja koheselt käivitub tasumise funktsioon ning tasutakse ära koondviitenumbri alla valitud deklaratsioonid maksekorraldusega laekunud summa ulatuses. Tasutud summa vabastab automaatselt tagatise. 

Tasudes osade kaupa sama koondviitenumbriga, tasub süsteem tollideklaratsioonid tasumise tähtaja järjekorras. 

Kui soovite tollideklaratsioonide eest tasuda tasumise tähtpäeval, tuleb vajalik summa kanda ettemaksukontole, märkides maksekorraldusele ettemaksukonto viitenumbri. Tasumata deklaratsioonide vaatamiseks ja tasumisele kuuluva summa leidmiseks on võimalik toimida järgmiselt: valides soovitud deklaratsioonid ning jättes klikkamata valikul „Koosta viitenumber", saate teada valitud deklaratsioonide eest tasumisele kuuluva summa, mis kuvatakse ekraani päisesse. Kui tasuda päises kuvatud summa tasumise tähtpäevaks (tähtpäeval) ettemaksukonto viitenumbriga, siis õhtul käivitub automaatne tasumise funktsioon, mis tasub ettemaksukontol oleva saldo ulatuses deklaratsioonid tähtpäeva saabumise järjekorras (kui tähtpäev on ületatud, siis tasutakse kõigepealt tähtpäeva ületatud deklaratsioonid). 

Alates 01.01.2009 on Maksu- ja Tolliametil õigus kanda laekunud summad isiku kohustuste katteks vastavalt maksukorralduse seaduse § 105 lõikes 1 toodud järjekorrale. See tähendab, kui isikul on varasema tähtpäevaga kohustused tasumata, läheb ettemaksukontole laekunud raha muude kohustuste katteks, kuigi sooviti tasuda tollideklaratsioonide eest.
 

23.02.2016