Topeltmaksustamise vältimise lepingute rakendamine

Eesti ja välisriigi vahelise tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingus (edaspidi maksuleping) sätestatud tulumaksuseadusest soodsama määraga tulumaksu kohaldamiseks väljamakse tegemisel esitatakse tulumaksu kinnipidamisel koos tuludeklaratsiooni vormiga TSD saaja residentsuse tõend (näiteks vormil TM3).

Tõendit ei pea esitama, kui andmed isiku kehtiva residentsuse kohta teises maksulepinguriigis on juba kantud Maksu- ja Tolliameti registrisse. Nimetatud andmeid saab kontrollida Maksu- ja Tolliameti kodulehel mitteresidentsuse päringu abil.

Residentsuse tõendi kasutamise aeg on füüsilisele isikule 12 kuud ja juriidilise isiku, juriidilise isiku staatuseta välismaise isikute ühenduse või varakogumi korral 36 kuud alates väljaandmisest.

Kui välislepingu kohaldamiseks vajalikud maksulepinguriigi residentsust kinnitavad andmed on maksuhaldurile esitatud ning need ei ole muutunud, siis ei ole tõendi kehtivusajal uut tõendit esitada vaja.

Kui väljamakse on litsentsitasu, siis kinnitab tulu saaja soodsama maksumäära kohaldamiseks, et ta on nimetatud tulu saaja. Täidetakse täpsed andmed saadud tulu kohta (nt litsentsitasu maksva isiku nimi, registrikood).

Juhime tähelepanu, et tulumaksuseaduse sätestatud maksuvabastuse korral puudub vajadus välislepingu maksusoodustuse kohaldamiseks ning residentsuse tõendit ei esitata.

Kui väljamakse tegemisel on tulumaksu kinni peetud enam, kui välisleping ette näeb (nt puudus residentsuse tõend), siis saab mitteresident välislepingus sätestatust enammakstud tulumaksu tagasi taotleda, esitades Maksu- ja Tolliametile taotluse. Taotlusele lisatakse vajalikud lisadokumendid, mis kinnitavad enammakstud tulumaksu tasumist.

Välisriigi residentsus maksulepingu mõistes peab olema kinnitatud välisriigi maksuhalduri poolt.
 

23.09.2019